Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 ZVINOTAURA BHAIBHERI

Chokwadi Pamusoro paMwari

Chokwadi Pamusoro paMwari

Mwari ane muviri wakaita sei?

“Mwari Mudzimu.”—Johani 4:24.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri rinoti Mwari mudzimu. (2 VaKorinde 3:17) Saka akasiyana nesu nokure uye pfungwa dzedu hadzikwanisi kunyatsonzwisisa zvaari. Iye ndi“Mambo asingagumi, asingaori, asingaoneki,” inodaro 1 Timoti 1:17. Bhaibheri rinotiwo: “Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo.”—1 Johani 4:12.

Musiki wedu akasiyana nesu nekure zvokuti hatingambokwanisi kufungidzira kuti akaita sei. “Mungafananidza Mwari naani, mungamuenzanisa nomufananidzo upi?” inodaro Isaya 40:18. Kunyange matenga anoshamisa chaizvo hapana zviripo kana tichiaenzanisa neWemasimbaose.—Isaya 40:22, 26.

Asi kune zvisikwa zvinogona kuona Mwari uye kutaura naye chiso nechiso. Nei tichidaro? Nemhaka yekuti izvowo midzimu, uye zvinogara kudenga. (1 Madzimambo 22:21; VaHebheru 1:7) Achitaura nezvezvisikwa izvi zvinonziwo ngirozi, Jesu Kristu akati: “Dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.”—Mateu 18:10.

 Mwari ari pose pose here?

“Munofanira kunyengetera seizvi: ‘Baba vedu vari kumatenga.’”—Mateu 6:9.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari ari pose pose, sezvakaita mhepo. Asi mashoko aJesu atinowana pana Mateu 6:9 uye 18:10 anoratidza kuti Mwari munhu chaiye nokuti anodanwa achinzi “Baba,” uye anogara kudenga, inova ‘nzvimbo yake isingachinji.’—1 Madzimambo 8:43.

Mazuva ake okuti afe paakanga ava kuda kusvika, Jesu akati: “Ndiri kubva munyika uye ndiri kuenda kuna Baba.” (Johani 16:28) Pashure pokunge afa uye amutswa, Kristu akaenda kudenga chaiko “kuti aoneke pamberi paiye Mwari.”—VaHebheru 9:24.

Kuziva izvi pamusoro paMwari kunokosha. Nemhaka yei? Chokutanga ndechokuti Mwari munhu chaiye, tinogona kudzidza nezvake toswedera pedyo naye. (Jakobho 4:8) Chechipiri ndechokuti kuziva chokwadi pamusoro paMwari kunotidzivirira padzidziso dzenhema, dzakadai sokunamata zvidhori zvisina upenyu. “Vana vaduku, zvichenjererei pazvidhori,” inodaro 1 Johani 5:21.

Zvinorevei kuti vanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari?

“Mwari akatanga kusika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari; akavasika munhurume nomunhukadzi.”—Genesisi 1:27.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Vanhu vanokwanisa kuva neunhu hwakaita sehwaMwari hwakadai serudo, kururamisira, uye uchenjeri. Kutaura zvazviri Bhaibheri rinoti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo.”—VaEfeso 5:1, 2.

Mwari akatisikawo tiine rusununguko rwokusarudza zvatinoda, izvo zvinoita kuti tikwanise kusarudza zvakanaka panzvimbo pezvakaipa uye kuratidza vamwe rudo munzira dzakasiyana-siyana. (1 VaKorinde 13:4-7) Tinokwanisawo kushandisa pfungwa pakuita zvinhu zvakasiyana-siyana, tinonakidzwa nokuona zvinhu zvinoyevedza, uye tinopererwa patinotarisa zvinhu zvinoshamisa zvakasikwa. Uye chikuru ndechokuti takasikwa tiine chido chekudzidza pamusoro peMusiki wedu uye zvaanoda kuti tiite.—Mateu 5:3.

Kubatsirwa kwaunogona kuitwa nechokwadi cheBhaibheri. Kuramba kwatinoita tichidzidza pamusoro paMwari uye tichimutevedzera, kuchaita kuti tinyatsorarama maererano nezvaanotarisira. Izvi zvichaita kuti tifare muupenyu, tigutsikane zvechokwadi, uye tive nerugare mupfungwa. (Isaya 48:17, 18) Ichokwadi kuti Mwari anoziva kuti unhu hwake hwakanaka hunokwezva vanhu vanoda zvakarurama kuti vauye kwaari uye zvichizoita kuti vawane upenyu husingaperi.—Johani 6:44; 17:3.