Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MAZANO OKUBATSIRA MHURI | WANANO

Zvamungaita Kuti Musapopotedzana

Zvamungaita Kuti Musapopotedzana

DAMBUDZIKO

Iwe newawakaroorana naye muri kutadza here kutaurirana makadzikama? Unonzwa here sokunge uri kufamba munzvimbo ine zvimbambaira zvokuti chero chawada kuti utaure chichatoita kuti mupopotedzane?

Kana zviri izvo zviri kuitika, usaora mwoyo, zvinhu zvinogona kuita nani. Asi chokutanga chaunofanira kuziva ndechokuti, chii chinoita kuti iwe nemumwe wako mupopotedzane kudaro.

CHINOZVIKONZERA

Kusanzwisisana.

Mumwe mudzimai anonzi Rumbidzai * anoti: “Dzimwe nguva pandinotaura zvimwe zvinhu nemurume wangu iye anozvitora neimwe nzira. Kana kuti ndinenge ndiine chokwadi chokuti ndamuudza chimwe chinhu nepo ndisina kuzozvitaura. Izvi ndizvo zvaiitika!”

Kusiyana kwemafungiro.

Pasinei nokuti munonyatsopindirana zvakadii nomumwe wako, mafungiro enyu pane zvimwe zvinhu achatoti asiyane. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti hakuna vanhu vaviri vanofunga zvakanyatsofanana. Musiyano uyu unogona kuita kuti imba inakidze kana kuti ive nematambudziko. Asi kune vakaroorana vakawanda, musiyano uyu unokonzera makakatanwa.

Muenzaniso wakaipa wevabereki.

“Baba namhamha vangu vaipopotedzana kakawanda uye vaikandana magaramwoyo,” anodaro mumwe mudzimai anonzi Rachel, “saka ini pandakazoroorwa matauriro aiita mai kuna baba vangu ndiwo andakanga ndava kuita kumurume wangu. Ndakanga ndisina kudzidza kuti ndinomuremekedza sei.”

Manzwiro.

Kazhinji kupopotedzana kunoitika kunenge kuchikonzerwa nezvimwe zvinhu kwete zvaitika musi iwoyo. Somuenzaniso, murume kana kuti mudzimai vanogona kutanga kupopotedzana kana mumwe akaudza mumwe wake kuti “Unogara uchinonoka!” Kazhinji kutaura uku hakurevi kuti mumwe wake haabati nguva, asi kuti anenge uchiona sokuti mumwe wake haana hanya nemanzwiro ake.

Chero chingava chichiita kuti mupopotedzane, kugara muchipopotedzana kunogona kukurwarisai kana kuti kuzoita kuti mupedzisire marambana. Saka zvii zvamungaita kuti musapopotedzane?

ZVAMUNGAITA

Mushonga wokudzivisa kupopotedzana kuziva kuti chii chinokonzera kuti mupopotedzane. Zvinhu pazvinenge zvadzikama, edza kuita zviri pasi apa nemumwe wako.

1. Mumwe nomumwe ngaanyore pabepa chakakonzera kuti mupopotedzane munguva pfupi ichangopfuura. Somuenzaniso, murume anganyora kuti, “Waenda kunotandara neshamwari dzako ukabva wati nyaa uriko.” Mudzimai anganyorawo kuti, “Uri kugumbukira kuti ndaswera ndiine shamwari dzangu.”

2. Musingatsvakirani mhosva, edzai kukurukura zvinotevera: Asi nyaya iyi inyaya hombe here? Hazviiti here kuti tingosiyana nayo? Pane dzimwe nguva, zvinenge zvakanaka kuti ungobvuma mafungiro omumwe wako kunyange akasiyana neako muine chinangwa chokuti muve norugare nyaya yacho yopera murudo.—Zano reBhaibheri: Zvirevo 17:9.

Kana iwe nomumwe wako mukaona kuti nyaya yacho yanga iri nyaya duku, kumbiranai ruregerero nyaya yacho yobva yapera.—Zano reBhaibheri: VaKorose 3:13, 14.

Asi kana mumwe achiona sokuti nyaya yacho ihombe kana kuti mose muchiona saizvozvo, endai padanho rinotevera.

3. Nyorai pasi manzwiro amakaita pamaipopotedzana. Somuenzaniso, murume anganyora kuti, “Ndakanzwa sokuti wakaona shamwari dzako senge dzinokosha kundidarika.” Mudzimai anganyora kuti, “Ndakanzwa sokuti waindibata sekamwana kaduku kanofanira kutaura kuti baba iye zvino ndava kumboita zvakati.”

4. Chichinjanai mapepa moverenga zvanyorwa nemumwe nomumwe. Pakupopotedzana kwamaiita, mumwe wako ainyanya kunetseka nezvei? Kurukurai kuti mumwe nomumwe wenyu aigona kunge akaita sei kugadzirisa dambudziko iri pasina kupopotedzana.—Zano reBhaibheri: Zvirevo 29:11.

5. Taurai kuti zvii zvamadzidza pakugadzirisa nyaya nenzira iyi. Mungashandisa sei zvamadzidza pakugadzirisa dambudziko nguva inotevera?

^ ndima 7 Mazita akachinjwa.