Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Vechiduku Vanobvunza Kuti

Ndiri Munhu Akaita Sei?

Ndiri Munhu Akaita Sei?

Simbarashe paanoona Tamuka achiuya anobva arohwa nehana achifungidzira zvingangoitika. Tamuka anobva ati: “Simba, zviri sei? Ingokweva kamwe chete!” Tamuka anoita seomugamuchidza, Simbarashe obva aona chaizvo zvaanga achinyumwira, mudzanga wembanje uchangobva kumonwa. Haadi kuutora, uku haadizve kuonekwa sefuza. Anobva angoti nenzwi rakaneta-neta: “Shamwari, kwete nhasi . . . ”

Rumbidzai paanoona Tamuka achiuya anobva arohwa nehana achifungidzira zvingangoitika. Tamuka anobva ati: “Rumbi, zviri sei? Ingokweva kamwe chete!” Tamuka anoita seomugamuchidza, Rumbidzai obva aona chaizvo zvaanga achinyumwira, mudzanga wembanje uchangobva kumonwa. Asingati pamunhondo pamusasa anobva ati: “Zvefodya kwete. Ndichiri kuda zvokurarama. Uye nhaiwe, Tamuka, . . . nezvauri izvozvo ndaifunga kuti hausvuti!”

PANE zviri pamusoro apa, nei Rumbidzai akwanisa kuramba? Nokuti pane musiyano uripo pakati pake naSimbarashe. Unoziva here kuti musiyano wacho ndewei? Anoziva zvaari. Kana uchiziva zvauri uchawana simba rokukunda miedzo yokuti uite zvakaipa, uye uchakwanisa kudzora upenyu hwako kwete kuti mumwe munhu aite zvaanoda neupenyu hwako. Saka ungava sei nechivimbo chakadaro? Uchawana pokutangira kana ukapindura mibvunzo inotevera.

1 NDEZVIPI ZVANDINOGONA?

Nei zvichikosha: Kuziva zvaunogona uye zvakanaka zvaunoita kuchawedzera chivimbo chako.

Chimbofunga izvi: Munhu wose ane zvipo zvakasiyana-siyana. Somuenzaniso, vamwe vane tarenda rokuimba kana rokudhirowa, vamwe vanogona zvemitambo. Mumwe musikana anonzi Rutendo, ndimakanika wemotokari. * Anoti, “Pandaiva nemakore anenge 15 ndipo pandakatanga kuziva kuti ndaiva netarenda rokugadzira motokari.”

Muenzaniso wemuBhaibheri: Muapostora Pauro akanyora kuti: “Kunyange zvazvo ndingasava nyanzvi pakutaura, chokwadi handina kudaro pazivo.” (2 VaKorinde 11:6) Kunyatsoziva Magwaro kwaiita Pauro kwakamubatsira kuti arambe achitsigira zvaaitenda pasinei nokushorwa nevamwe. Haana kuneteswa nokuziva kuti vamwe vaimutarisira pasi.—2 VaKorinde 10:10; 11:5.

Zviongorore. Pazasi apa, nyora tarenda raunaro kana umwe unyanzvi hwaunahwo.

․․․․․

Chirondedzera unhu hwakanaka hwaunahwo. (Somuenzaniso, une hanya here, une rupo here, unovimbwa newe here, kana kuti unobata nguva here?)

․․․․․

“Ndinoedza kubatsira vanhu. Kana mumwe munhu achida kutaura neni pandinenge ndakabatikana, ndinombosiya zvandinenge ndichiita ndonyatsomupa nzeve.”—Brianne.

Kana zviri kukunetsa kuti uzive unhu hwako hwakanaka, chimbofunga zvinhu zvaunoita zvinoratidza kuti wakura, wozvinyora pazasi apa.—Ona mienzaniso iri pabhokisi rakanzi “Zvinotaurwa Nevamwe Vezera Rako.”

․․․․․

2 NDEZVIPI ZVANDINOKUNDIKANA?

Nei zvichikosha: Kana ukaramba uchingofunga zvaunokanganisa chete, zvichaita kuti utadze kuita zvakanaka, utowedzera kukanganisa.

Chimbofunga izvi: Hapana munhu asingakanganisi. (VaRoma 3:23) Munhu wose anewo unhu hwaanoda kugadziridza. Mumwe musikana anonzi Seija akati: “Sei ndichirega zvinhu zviduku zvichindigumburisa. Kunyange zvinhu zvidukuduku zvinoita kuti ndishaye mufaro zvokuti ndikagumbuka handizogoni kuzvidzora!”

Muenzaniso wemuBhaibheri: Pauro aiziva zvaaikundikana. Akanyora kuti: “Ndinofarira mutemo waMwari maererano nomunhu wandiri nechomukati, asi ndinoona munhengo dzangu mumwe mutemo uchirwisana nomutemo wepfungwa dzangu uye uchinditungamirira ndiri nhapwa kuenda kumutemo wechivi.”—VaRoma 7:22, 23.

Zviongorore. Ndepapi pandinofanira kugara ndichizvidzora?

․․․․․

“Ndakaona kuti pandaipedza kuona mafirimu erudo, ndaisuruvara chaizvo zvokuti ndaibva ndada kuwana munhu wokudanana naye. Saka iye zvino ndava kuziva kuti ndinofanira kuchenjerera pakusarudza zvinhu zvinondivaraidza.”—Bridget.

3 ZVINANGWA ZVANDINAZVO NDEZVIPI?

Nei zvichikosha: Kana une zvinangwa, upenyu hwako hunovawo nekwahwakananga. Zvichaitawo kuti usatambe nevanhu kana kuita zvinhu zvinogona kukutadzisa kuzadzisa zvinangwa zvako.

Chimbofunga izvi: Ngatitii wakwira tekisi, waizokumbira mutyairi wacho kuti atyaire achingomberereka kusvikira motokari yapera peturu here? Ihwohwo ufuza uye kutambisa mari! Kuva nezvinangwa kunokubatsira kuti usangomberereka noupenyu hwako. Une kwokuenda uye unoziva kuti uchasvika sei ikoko.

Muenzaniso wemuBhaibheri: Pauro akanyora kuti: “Mamhanyiro andiri kuita haasi asina chokwadi.” (1 VaKorinde 9:26) Pane kungomberereka noupenyu achingoti chero zvazvaita, Pauro aiva nezvinangwa uye akaita zvinhu zvaiita kuti azvizadzise.—VaFiripi 3:12-14.

Zviongorore. Pazasi apa nyora zvinangwa zvitatu zvaunoda kunge wazadzisa panozokwana gore.

  1. ․․․․․

  2. ․․․․․

  3. ․․․․․

Chisarudza chinangwa chimwe chete chaunonyanya kukoshesa, wonyora pasi kuti zvii zvauchaita iye zvino kuti utange kuzadzisa chinangwa ichi.

․․․․․

“Kana ndisina zvokuita, ndinongoti ndikabata ichi ndobata icho pasina chaicho chandiri kunyatsoita. Zviri nani kuva nezvinangwa ndoita chimwe chinhu kuti ndizvizadzise.”—José.

4 ZVII ZVANDINOTENDA?

Nei zvichikosha: Kana usina zvaunoti izvi ndizvo zvaunotenda, unenge wakafanana nerwaivhi. Unenge uchichinja-chinja zvaunoita kuti ufanane nevezera rako, uye izvi zvinonyatsoratidza kuti hauzivi zvauri.

Chimbofunga izvi: Bhaibheri rinokurudzira vaKristu kuti ‘vaedze, vazive zvinodiwa naMwari zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvakakwana.’ (VaRoma 12:2) Kana uchiita zvinhu zvinoenderana nezvaunotenda, ucharamba uchizviita nechivimbo pasinei nokuti vamwe vari kuitei.

Muenzaniso wemuBhaibheri: Paakanga achiri kuyaruka, muprofita Dhanieri “akatsunga mumwoyo make” kuti aizoteerera mitemo yaMwari pasinei nokuti akanga ari kure nevomumhuri make uye vaainamata navo. (Dhanieri 1:8) Izvi zvakaita kuti arambe achiita zvaienderana nezvaaiziva kuti ndizvo zvakanaka. Dhanieri akararama zvaienderana nezvaaitenda.

Zviongorore. Ndezvipi zvaunotenda? Somuenzaniso:

  • Unotenda kuti Mwari ariko here? Kana uchitenda, nei uchidaro? Uchapupu hupi hunoita kuti utende kuti ariko?

  • Unotenda here kuti mitemo yaMwari ndeyokuti zvinhu zvikufambire zvakanaka? Kana uchitenda, nei uchidaro? Somuenzaniso, chii chinoita kuti utende kuti kuteerera mitemo yaMwari inotaura nezvebonde ndiko kuchaita kuti ufare, pane kutevedzera zvinotaurwa nevezera rako zvokurarama upenyu pamadiro?

Iyi haisi mibvunzo yokuti ungopindura zvechimbichimbi. Nyatsoongorora zvikonzero zvinoita kuti utende zvaunotenda. Kuita izvi kuchakubatsira kuti uzokwanisa kutsigira zvaunotenda.—Zvirevo 14:15; 1 Petro 3:15.

“Kuchikoro, vanhu vanokutsvinyira kana uchiita zvinhu zvausina chokwadi nazvo, saka ini ndinoda kuva nechokwadi nezvinhu zvandinotenda. Saka ndinoedza kuti ndive nezvikonzero zvakasimba zvinotsigira zvandinotenda. Pane kuudza vanhu kuti ‘Handiiti izvozvo nokuti chitendero changu hachindibvumidzi,’ ndaiona zviine musoro kuti nditi ‘Handioni sokuti zvakanaka.’ Izvi ndizvo zvandinotenda.”—Danielle.

Saka unoda kuzova munhu akaita sei, akaita seshizha rinongopeperetswa nemhepo here kana kuti somuti wakasimba usingadzurwi nemvura ine dutu rine simba? Ita zvose zvaunogona kuti uratidze zvauri uye uchapedzisira wafanana nemuti uyu wakasimba. Izvi zvichaita kuti ukwanise kupindura mubvunzo wokuti, Ndiri munhu akaita sei?

Kana uchinyatsoziva zvauri, wakafanana nomuti une midzi yakanyatsodzika usingakwanisi kudzurwa nedutu rine simba

 

^ ndima 8 Mamwe mazita ari munyaya ino akachinjwa.