Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 56

Josiya Aida Mutemo waMwari

Josiya Aida Mutemo waMwari

Josiya akava mambo weJudha aine makore 8. Mumazuva iwayo, vanhu vaiita zvemashiripiti uye vainamata zvidhori. Josiya paakanga ava nemakore 16, akatsvaka kuti anganamata sei Jehovha zvakarurama. Paakanga ava nemakore 20, akatanga kuparadza zvidhori zvaiva munyika yacho uye atari dzaivamo. Josiya paakanga ava nemakore 26, akaronga kuti temberi yaJehovha igadziridzwe.

Mupristi mukuru ainzi Hirikiya akaona mupumburu weMutemo waJehovha mutemberi—anofanira kunge akaona uya wakanyorwa naMozisi. Shafani uyo aiva munyori wamambo, akauya nemupumburu wacho kuna Josiya achibva atanga kuverenga Mutemo waivamo nenzwi riri pamusoro. Josiya paainzwa uchiverengwa, akabva aona kuti vanhu vakanga vava nemakore akawanda chaizvo vasingateereri Jehovha. Mambo Josiya akabva ati kuna Hirikiya: ‘Jehovha akatitsamwira chaizvo. Enda unotaura naye. Jehovha achatiudza zvatinofanira kuita.’ Jehovha akapindura achishandisa muprofitakadzi ainzi Huridha achiti: ‘Vanhu veJudha vakandisiya. Vanofanira kurangwa, asi kwete munguva yekutonga kwaJosiya nekuti azvininipisa.’

Mambo Josiya paakanzwa mashoko acho, akaenda kutemberi, ndokushevedza vanhu veJudha kuti vaungane ikoko. Akabva averengera vanhu vese Mutemo waJehovha. Josiya nevanhu vacho vakavimbisa kuti vaizoteerera Jehovha nemwoyo wese.

 VaJudha vakanga vava nemakore akawanda vasingaiti Paseka. Asi Josiya paakaverenga muMutemo ndokuona kuti Paseka yaifanira kuitwa gore negore, akaudza rudzi rwacho kuti: ‘Tichaitira Jehovha Paseka.’ Josiya akabva agadzirira kupa zvibayiro zvakawanda uye akaronga kuti patemberi pave nevaimbi. Vanhu vakaita Paseka, uye kwemazuva 7 akatevera, vakabva vaita Mutambo Wemakeke Asina Kuviriswa. Kubva mumazuva aSamueri, hapana kumboitwa imwe Paseka yakafanana nayo. Josiya ainyatsoda Mutemo waMwari. Unonakidzwa nekudzidza nezvaJehovha here?

“Shoko renyu irambi retsoka dzangu, uye chiedza panzira yangu.”​—Pisarema 119:105