Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Une shungu dzokuona zvinhu zvakavimbiswa noUmambo zvichizadziswa here?

 CHIKAMU 7

Zvakavimbiswa noUmambo—Kuita Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva

Zvakavimbiswa noUmambo—Kuita Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva

 UNOTANHA apuro rakanyatsotsvukira mumuti. Unonyatsonzwa kunhuwirira kwaro worikanda mubhasikiti rava kutozara. Wabvira kare uchishanda, asi hausi kumbonzwa kuneta zvokuti uchiri kutoda kuti wedzerei. Amai vako vari pedyo, vachishandawo vachifara vachiita zvavo nyaya nevamwe vemumhuri neshamwari dziri kukubatsirai pakukohwa. Vari kuita semusikana chaiye, sezvavakanga vakaita makore akawanda apfuura pawakanga uchiri kamwana. Zvinokushamisa kufunga kuti ndivo here vawakaona vachichembera munyika yatova nemakore yapfuura! Wakavaona vachipera zvishoma nezvishoma nokurwara, vakafa wakavabata ruoko, ukachema uri paguva ravo. Asi iye zvino havo vanewe, pamwe nevamwe vakawanda, vava vapenyu uye vasimba zvakare!

Mazuva iwayo achasvika; tinozviziva. Tinozviziva nokuti Mwari anogara achizadzisa zvaanenge avimbisa. Muchikamu chino, tichakurukura kuti Umambo huchazadzisa sei zvahwakavimbisa munguva pfupi iri kutevera, tichizopinda muhondo yeAmagedhoni. Tichazoonawo zvimwe zvinofadza zvakavimbiswa noUmambo zvichaitika pashure pehondo iyoyo. Tichafara zvokufara zviya patichaona Umambo hwaMwari huchitonga pasi rino rose, huchiita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva!

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 21

Umambo hwaMwari Hunobvisa Vavengi Vahwo

Unogona kugadzirira hondo yeAmagedhoni iye zvino.

CHITSAUKO 22

Umambo Hunoita Kuda kwaMwari Panyika

Ungava sei nechokwadi kuti zvakavimbiswa naJehovha zvichazadziswa?