Umambo hwaMwari Huri Kutonga!

Kutongwa neUmambo hwaMwari hwakarurama kwaita kuti vakawanda vafare, vararame vasina kana chokutya. Unoda kutongwawo nahwo here?

Tsamba Inobva Kudare Rinotungamirira

Chii chinoratidza kuti chiziviso chinofadza chakapiwa naC. T. Russell musi wa2 October, 1914 ndechechokwadi?

CHITSAUKO 1

“Umambo Hwenyu Ngahuuye”

Jesu akadzidzisa nezvoUmambo hwaMwari kupfuura musoro upi zvawo. Huchauya sei uye riini?

CHITSAUKO 2

Umambo Hunozvarwa Kudenga

Ndivanaani vakabatsira vateveri vaJesu vechokwadi kuti vave vakagadzirira Umambo? Zvinhu zvipi zvinoratidza kuti Umambo hwaMwari ihurumende chaiyo?

CHITSAUKO 3

Jehovha Anozivisa Chinangwa Chake

Umambo hwakagara huri muchinangwa chaJehovha kubvira pakutanga here? Jesu akajekesa sei Umambo?

CHITSAUKO 4

Jehovha Anokwidziridza Zita Rake

Umambo hwakagadzirisa chii panyaya yezita raMwari? Iwe pachako uri kuita sei pakutsveneswa kwezita raJehovha?

CHITSAUKO 5

Mambo Anovhenekera Vanhu Kuti Vanzwisise Umambo

Nzwisisa zvakajeka nezvoUmambo hwaMwari, vatongi vahwo uye vahuchatonga, uye kuvimbika kwahuri.

CHITSAUKO 6

Vanhu Vanoparidza—Vashumiri Vanozvipa Nemwoyo Unoda

Nei Jesu aiva nechivimbo chokuti aizova neuto revanhu vaizoparidza nemwoyo unoda mumazuva okupedzisira? Ungaratidza sei kuti uri kutanga kutsvaka Umambo?

CHITSAUKO 7

Nzira Dzokuparidza—Kushandisa Nzira Dzose Kusvitsa Shoko roUmambo Kuvanhu

Dzidza nzira dzakatangwa nevanhu vaMwari kuti vasvitse mashoko akanaka kuvanhu vakawanda mugumo usati wasvika.

CHITSAUKO 8

Zvinhu Zvokushandisa Pakuparidza—Kubudisa Mabhuku Anoshandiswa Kuparidza Munyika Yose

Basa redu rekushandura rinoratidza sei kuti tiri kutsigirwa naJesu? Zvii zvinotaurwa nezvemabhuku edu zvinotibatsira kutenda muUmambo?

CHITSAUKO 9

Kubudirira Kwebasa Rokuparidza—“Minda . . . Yachenera Kukohwa”

Jesu akadzidzisa vadzidzi vake zvidzidzo zviviri zvinokosha nezvebasa guru rokukohwa. Zvidzidzo izvozvo zvinoshanda sei pakukohwa kwatiri kuita nhasi?

CHITSAUKO 10

Mambo Anonatsa Manamatiro Evanhu Vake

Krisimasi nemuchinjikwa zvakafanana papi?

CHITSAUKO 11

Kunatsiridzwa Kwetsika Kunoratidza Utsvene hwaMwari

Zvinomiririrwa nedzimba dzevarindi uye magedhi etemberi yakaonekwa naEzekieri zvange zvichikosheswa nevanhu vaMwari kubvira muna 1914.

CHITSAUKO 12

Takarongwa Kuti Tishumire “Mwari Worugare”

Bhaibheri rinosiyanisa nyonganyonga nerugare kwete nekurongeka. Nei? Mhinduro yacho inobatsira sei vaKristu nhasi?

CHITSAUKO 13

Vaparidzi voUmambo Vanoendesa Nyaya Dzavo Kumatare

Vatongi vari mumatare emazuva ano vanoita sezvakaitwa nomudzidzisi weMutemo wekare Gamarieri.

CHITSAUKO 14

Kusatsigira Imwe Hurumende Ipi Zvayo Kunze kweyaMwari

“Rwizi” rwekutambudzwa rwaida kunyudza Zvapupu zvaJehovha nechikonzero chekuti havapindiri mune zvematongerwo enyika rwakamedzwa nevanhu vaisambofungirwa.

CHITSAUKO 15

Kurwira Rusununguko Rwokunamata

Vanhu vaMwari vakarwira kodzero yokuchengeta mutemo woUmambo hwaMwari.

CHITSAUKO 16

Kuungana Kuti Tinamate

Tingaita sei kuti tinyatsobatsirwa nemisangano yekunamata Jehovha?

CHITSAUKO 17

Kudzidzisa Vashumiri voUmambo Kuita Basa

Zvikoro zvesangano zvakagadzirira sei vashumiri veUmambo kuti vaite mabasa avo?

CHITSAUKO 18

Kutsigirwa Kunoitwa Mabasa oUmambo Nemari

Mari yacho inobva kupi? Inoshandiswa sei?

CHITSAUKO 19

Basa Rekuvaka Rinokudza Jehovha

Nzvimbo dzekunamatira dzinokudza Mwari, asi anokoshesa chimwe chinhu chinotopfuura ipapo.

CHITSAUKO 20

Ushumiri Hwokuyamura

Tinoziva sei kuti basa rekuyamura rinobatanidzwawo pabasa dzvene ratinoitira Jehovha?

CHITSAUKO 21

Umambo hwaMwari Hunobvisa Vavengi Vahwo

Unogona kugadzirira hondo yeAmagedhoni iye zvino.

CHITSAUKO 22

Umambo Hunoita Kuda kwaMwari Panyika

Ungava sei nechokwadi kuti zvakavimbiswa naJehovha zvichazadziswa?