Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 12

Mungaitei Kuti Mumhuri Menyu Muve Nemufaro?

Mungaitei Kuti Mumhuri Menyu Muve Nemufaro?

Rudo ndirwo chinhu chikuru chinoita kuti mhuri dzifare. VaEfeso 5:33

Mutemo waMwari unoti murume anofanira kuva nemudzimai mumwe chete uye mudzimai anofanira kuva nemurume mumwe chete.

Murume ane rudo anobata mudzimai wake neunyoro uye anomunzwisisa.

Mudzimai anofanira kutsigira zvinoitwa nemurume wake.

Vana vanofanira kuteerera vabereki vavo.

 Iva nemutsa uye iva munhu akatendeka. Usaita utsinye nezvimwe zvakaipa. VaKorose 3:5, 8-10

Shoko raMwari rinoti murume anofanira kuda mudzimai wake sezvaanoita muviri wake uye kuti mudzimai anofanira kupa murume wake ruremekedzo rukuru.

Mwari haabvumiri kuti munhu arare nemunhu waasina kuroorana naye. Haabvumiriwo barika.

Shoko raJehovha rinoratidza zvinofanira kuitwa nemhuri kuti dzifare.