Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 MASHOKO OKUWEDZERA

Zvinotaura Bhaibheri Nezvokurambana Uye Kuparadzana

Zvinotaura Bhaibheri Nezvokurambana Uye Kuparadzana

Jehovha anotarisira kuti vanhu vakaroorana vachengete mhiko dzavo. Paakabatanidza murume nomukadzi vokutanga, Jehovha akati: “Murume . . . achanamatira mudzimai wake uye vachava nyama imwe.” Jesu Kristu akazodzokorora mashoko iwayo ndokuwedzera kuti: “Naizvozvo, ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.” (Genesisi 2:24; Mateu 19:3-6) Saka, Jehovha naJesu vanoona kuroorana semubatanidzwa woupenyu hwose unoguma panofa mumwe. (1 VaKorinde 7:39) Sezvo kuroorana kuri kutsvene, kurambana haisi nyaya yokutamba nayo. Chokwadi ndechokuti Jehovha anovenga kurambana nezvikonzero zvisiri muMagwaro.—Maraki 2:15, 16.

 Ndezvipi zvikonzero zviri muMagwaro zvingaita kuti vanhu varambane? Jehovha anovenga upombwe uye ufeve. (Genesisi 39:9; 2 Samueri 11:26, 27; Pisarema 51:4) Chokwadi anovenga ufeve zvokuti anobvuma kuti huve chikonzero chokurambana. (Kuti uzive kuti ufeve chii, ona Chitsauko 9, mundima 7 mahwakatsanangurwa.) Jehovha anopa anenge atadzirwa wacho kodzero yokusarudza kana achida kuramba nyakuita upombwe kana kuti kwete. (Mateu 19:9) Saka kana atadzirwa uya akati anoda kuti varambane, anenge asiri kuita zvinovengwa naJehovha. Asiwo ungano yechiKristu haikurudziri ani zvake kuti arambe mumwe wake. Kutaura chokwadi, mamwe mamiriro ezvinhu angaita kuti atadzirwa uya arambe aine mumwe wake, zvikurukuru kana apfidza zvechokwadi. Zvisinei, vaya vanenge vaine zvikonzero zviri muMagwaro zvokurambana vanofanira kusarudza voga uye votarisana nezvavanenge vasarudza.—VaGaratiya 6:5.

Mumamwe mamiriro ezvinhu anenge akaipisisa, vamwe vaKristu vakasarudza kuparadzana kana kuti kurambana nomumwe wavo kunyange zvazvo asina kuita ufeve. Pakadaro, Bhaibheri rinoti anenge aenda wacho ‘ngaarambe asina kuroora kana kuroorwa kana kuti zvimwe ngaadzokerane nomumwe wake.’ (1 VaKorinde 7:11) MuKristu akadaro haana kusununguka kutsvaka mumwe wokuroorana naye. (Mateu 5:32) Heano mamwe mamiriro ezvinhu asingawanzoitiki akaonekwa nevamwe sezvikonzero zvokuparadzana.

Kuramba kuriritira nemaune. Mhuri ingapedzisira yava kudya nhoko dzezvironda, isisina kana chokubata, nokuti murume anenge asingairiritiri, asi iye achikwanisa. Bhaibheri rinoti: “Chokwadi kana munhu asingagoveri . . . nhengo dzeimba yake, iye aramba kutenda uye akaipa kwazvo kupfuura munhu asingatendi.” (1 Timoti 5:8) Kana munhu akadaro akasachinja, mudzimai angasarudza kuti vaparadzane zviri pamutemo achida kuzvidzivirira iye nevana. Vakuru vechiKristu vanofanira kunyatsoongorora muKristu anenge achipomerwa kuramba kuriritira mhuri  yake. Kuramba kuchengeta mhuri kunogona kuita kuti munhu adzingwe.

Kugara achirikitwa. Munhu anorova angaita zvinhu zvinokuvadza mumwe wake kana zvingatoda kumuuraya. Kana ari kurova wacho ari muKristu, vakuru veungano vanofanira kuongorora nyaya yacho. Kufufutirwa nehasha uye tsika yekurova zvinogona kuita kuti munhu adzingwe.—VaGaratiya 5:19-21.

Kutadziswa kunamata zvachose. Mumwe angagara achiita kuti zviomere mumwe wake kunamata kana kuti angatoedza kumumanikidza kutyora mitemo yaMwari neimwe nzira. Pakadaro, ari kunzarwo wacho angasarudza kana nzira iripo chete ‘yokuteerera Mwari somutongi panzvimbo pevanhu’ iri yokuti vaparadzane zviri pamutemo.—Mabasa 5:29.

Panyaya dzose dzinenge dzakaipisisa sedzabva kukurukurwa, hapana anofanira kumanikidza uya akanganisirwa kuti aparadzane kana kuti agare nomumwe wake. Kunyange zvazvo shamwari dzakasimba mune zvokunamata nevakuru vangatsigira vachipa zano rinobva muBhaibheri, havagoni kuziva zvose zviri kuitika pakati pomurume nomudzimai. Jehovha chete ndiye anozviziva. Mudzimai wechiKristu anenge asiri kukudza Mwari kana kuti wanano kana achiwedzeredza paanotaura nezvezvinetso zvomumba make achida chete kuti aparadzane nomurume wake, uye murumewo haangadaro. Jehovha anoona munhu anenge achiita zvokuronga kuti aparadzane nomumwe wake, kunyange akaedza kuzvivanza sei. Chokwadi, “zvinhu zvose zvakafukurwa uye zviri pachena mumaziso aiye watinozvidavirira kwaari.” (VaHebheru 4:13) Asi kana zvinhu zvaipisisa, hapana munhu anofanira kushora muKristu anosarudza kuparadzana nomumwe wake kana apererwa nezano. Pakupedzisira, “tose tichamira pamberi pechigaro chokutonga chaMwari.”​—VaRoma 14:10-12.