Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Inobva kuDare Rinodzora

Tsamba Inobva kuDare Rinodzora

Kumushumiri Anoda Jehovha:

“Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai,” akadaro Jesu. (Johani 8:32) Iwayo mashoko anokurudzira zvikuru! Hongu, zvinobvira kuti uzive chokwadi, kunyange “mumazuva okupedzisira” ano anongotaurwa nhema dzoga dzoga. (2 Timoti 3:1) Unoyeuka here pawakatanga kuziva chokwadi chinotsanangurwa muShoko raMwari? Zvaifadza kwazvo!

Zvisinei, sokukosha kwazvinoita kuti tinyatsoziva chokwadi uye tichiudze vamwe nguva dzose, zvinokoshawo kuti tizvibate zvinoenderana nechokwadi ichocho. Kuti tidaro tinofanira kuramba tiri murudo rwaMwari. Izvi zvinosanganisirei? Mashoko akataurwa naJesu usiku hwokupedzisira asati afa anopindura mubvunzo uyu. Akaudza vaapostora vake vakatendeka kuti: “Kana mukachengeta mirayiro yangu, mucharamba muri murudo rwangu, ini zvandakachengeta mirayiro yaBaba ndikaramba ndiri murudo rwavo.”—Johani 15:10.

Cherechedza kuti kuchengeta mirayiro yaBaba vake ndiko kwakaita kuti Jesu arambe ari murudo rwavo. Ndizvo zvinoitikawo kwatiri nhasi. Kuti tirambe tiri murudo rwaMwari tinofanira kushandisa chokwadi muupenyu hwedu zuva nezuva. Manheru iwayo Jesu akati: “Kana muchiziva zvinhu izvi, munofara kana muchizviita.”—Johani 13:17.

Chido chedu chemwoyo wose ndechokuti bhuku rino rikubatsire kuramba uchishandisa chokwadi muupenyu hwako zvoita kuti urambe “uri murudo rwaMwari . . . uchifunga nezvoupenyu husingaperi.”—Judha 21.

Dare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha