Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 MASHOKO OKUWEDZERA

Kusaruta Mureza, Kuvhota, Uye Basa Rehurumende

Kusaruta Mureza, Kuvhota, Uye Basa Rehurumende

Kusaruta mureza. Zvapupu zvaJehovha zvinotenda kuti kukotamira mureza kana kuti kuusaruta, izvo zvinowanzoitwa pachiimbwa rwiyo rwekurumbidza nyika, kunotova kunamata kunoratidza kuti ruponeso runobva kuHurumende kana kuti kuvatungamiriri vayo kwete kuna Mwari. (Isaya 43:11; 1 VaKorinde 10:14; 1 Johani 5:21) Mumwe mutungamiriri akadaro aiva Mambo Nebhukadhinezari weBhabhironi rekare. Achida kushamisira kuvanhu noukuru hwake uye kushingaira muchitendero chake, mambo uyu aiva nesimba akamisa chifananidzo chakakura ndokumanikidza vanhu vaaitonga kuchikotamira uku mumhanzi, wakaita sewokurumbidza nyika uchiridzwa. Zvisinei, vaHebheru vatatu—Shadreki, Misheki naAbhedhinego—vakaramba kukotamira chifananidzo chacho, kunyange vaigona kupiwa chirango chorufu.—Dhanieri, chitsauko 3.

Makore ano, “mureza ndiwo mucherechedzo mukuru unoshandiswa pachitendero chokutsigira nyika yako,” akanyora kudaro Carlton Hayes. “Varume vanobvisa ngowani dzavo kana mureza uchipfuura; uye vadetembi vanonyora nhetembo vachirumbidza mureza uye vana vanouimbira.” Akawedzera kuti kutsigira nyika kunewo “mazuva matsvene,” akadai soMusi waJuly 4 kuUnited States, “nezuva revasande nemagamba” uyewo kune “temberi” dzako kana kuti nzvimbo dzinoyera. Pane imwe mhemberero  yenyika muBrazil, gurukota remauto rakabvuma kuti: “Mureza unoremekedzwa uye unonamatwa . . . sezvinongoitwawo Nyika Yababa.” Hungu, “mureza mutsvene sezvakangoitawo muchinjikwa,” rakambodaro The Encyclopedia Americana.

Bhuku rataurwa pamusoro apa rakataura nguva ichangopfuura iyi kuti nziyo dzokurumbidza nyika “ndedzokuratidza kutsigira nyika uye dzinowanzova nemashoko okukumbira Mwari kuti atungamirire uye adzivirire vanhu nevatongi vavo.” Saka vashumiri vaJehovha vanenge vasiri kuomesa musoro kana vachiona mhemberero dzokutsigira nyika dzinosanganisira kusaruta mureza nokuimba nziyo dzokurumbidza nyika sechitendero. Kutaura chokwadi, rimwe bhuku rinonzi The American Character, richitaura nezvokuramba kwevana veZvapupu zvaJehovha kukotamira mureza kana kuti kupika vachiratidza kutsigira nyika muzvikoro zvekuUnited States, rakati: “Nyaya dzakawanda dzatongwa muDare Repamusorosoro dzazoratidza pakupedzisira kuti zvose izvi zvinoitwa zuva nezuva zvinotova chitendero.”

Kunyange zvazvo vasingapindiri mumhemberero dzavanoona kuti dzinopesana neMagwaro, vanhu vaJehovha zvechokwadi vanoremekedza kodzero dzevamwe dzokuti vadaro. Vanoremekedzawo mireza yenyika semicherechedzo uye vanoremekedza hurumende iripo vachiziva kuti “masimba makuru” ari kushumira so“mushumiri waMwari.” (VaRoma 13:1-4) Saka Zvapupu zvaJehovha zvinoteerera kurudziro yokunyengeterera “madzimambo nevaya vose vane nzvimbo dzepamusoro.” Zvisinei, chinangwa chedu “kuti tirambe tichirarama upenyu hwakadzikama nohwakanyarara, tichizvipira kuna Mwari uye tiri vomwoyo wose zvizere.”—1 Timoti 2:2.

Kuvhota musarudzo dzezvematongerwo enyika. VaKristu vechokwadi vanoremekedza kodzero dzevamwe dzokuvhota. Havafambi vachirambidza vanhu kuvhota, uye vanoteerera vakuru vakuru vanenge vavhoterwa. Zvisinei, vanoramba vasina zvachose kwavanotsigira panyaya dzezvematongerwo enyika. (Mateu 22:21; 1 Petro 3:16) MuKristu angaita sei munyika munomanikidzwa vanhu kuvhota kana kuti mhirizhonga ichitsviriridza zvichinzi munhu wose ngaavhote? Achiyeuka kuti Shadreki, Misheki naAbhedhinego vakatosvika kubani reDhura, kana  zvadarowo muKristu angasarudza kuenda kuri kuvhoterwa kwacho kana hana yake ichimubvumira. Zvisinei, achangwarira kuti asaguma ava nekwaanotsigira. Anofanira kufunga nezvezvinhu zvitanhatu zvinotevera:

  1. Vateveri vaJesu ‘havasi venyika.’—Johani 15:19.

  2. VaKristu vanomiririra Kristu noUmambo hwake.—Johani 18:36; 2 VaKorinde 5:20.

  3. Ungano yechiKristu yakabatana mune zvainotenda, uye nhengo dzayo dzakabatanidzwa norudo rwaKristu.—1 VaKorinde 1:10; VaKorose 3:14.

  4. Vaya vanovhotera mumwe munhu vari kumutsigira pane zvinozoitika kana ava kutonga.—Cherechedza pfungwa dziri mumashoko akanyorwa pana 1 Samueri 8:5, 10-18 uye 1 Timoti 5:22.

  5. Jehovha akaona kuda kwakaita vaIsraeri kutongwa nomunhu sokumuramba.—1 Samueri 8:7.

  6. VaKristu vanofanira kuva norusununguko rwokutaura pavanotaura nezvoUmambo hwaMwari nevanhu vemapato ose ezvematongerwo enyika.—Mateu 24:14; 28:19, 20; VaHebheru 10:35.

Basa rehurumende. Mune dzimwe nyika, Hurumende inoda kuti vaya vanenge varamba kupinda chiuto vaendeswe kunoita rimwe rebasa rehurumende. Kana tatarisana nenyaya yakadaro, tinofanira kunyengetera, zvichida tokurukura nomumwe muKristu ane ruzivo, tosarudza tichitungamirirwa nehana zvinoenderana nezvatava kuziva nezvenyaya yacho.—Zvirevo 2:1-5; VaFiripi 4:5.

Shoko raMwari rinoudza vaKristu kuti “vateerere hurumende nevanhu vane masimba sevatongi, kuti vave vakagadzirira kuita mabasa ose akanaka, . . . kuti vave vanonzwisisa.” (Tito 3:1, 2) Tichifunga izvozvo, tingazvibvunza mibvunzo inotevera: ‘Kubvuma kuita basa rehurumende randinenge ndanzi ndiite kuchaita kuti ndive nekwandinotsigira here kana kundiita kuti nditsigire chitendero chenhema?’ (Mika 4:3, 5; 2 VaKorinde 6:16, 17) ‘Kuriita kungaita kuti zvindiomere kuita mabasa angu echiKristu kana kutonditadzisa kuaita here?’ (Mateu 28:19, 20; VaEfeso 6:4;  VaHebheru 10:24, 25) ‘Ukuwo, kuita basa rakadaro kungandipa mukana wokuwedzera mabasa angu somuKristu, zvichida kutoita ushumiri hwenguva yakazara here?’—VaHebheru 6:11, 12.

Kana muKristu akatungamirirwa nehana yake osarudza kuita basa rehurumende pane kuenda kujeri, vamwe vaKristu vanofanira kuremekedza zvaanenge asarudza. (VaRoma 14:10) Zvisinei, kana achifunga kuti haakwanisi kuita basa rakadaro, vamwe vanofanira kuzviremekedzawo.—1 VaKorinde 10:29; 2 VaKorinde 1:24.