Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 7

Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?

Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?

“Kwamuri ndiko kune tsime roupenyu.”​—PISAREMA 36:9.

1, 2. (a) Chipo chipi chinokosha chatakapiwa naMwari? (b) Nei kukwanisa kunzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri kuchinyanya kukosha mazuva ano?

BABA vedu vokudenga vakatipa chipo chinokosha zvikuru chokuti isu vanhu tikwanise kuvatevedzera. (Genesisi 1:27) Chipo ichocho chinoita kuti tinzwisise kubatsira kunoita zvinotaurwa neBhaibheri. Kana tikazvishandisa, tinogona kukura mukunamata tova vanhu vanoda Jehovha uye vane ‘simba rokunzwisisa rakarovedzwa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’—VaHebheru 5:14.

2 Kunzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri chinhu chinokosha, kunyanya mazuva ano, nokuti nyika yaita manyama amire nerongo zvokuti kunyange mitemo ikawanzwa sei, haingagoni kugadzirisa nyaya dzose dzinenge dzamuka. Ruzivo rwezvokurapa ndiwo mumwe muenzaniso wenyaya dzakadaro, zvikurukuru kana toreva nezvemishonga inogadzirwa neropa uye nzira dzokurapa pachishandiswa ropa. Iyi inyaya inokosha uye inoda kufungisiswa nomunhu wose anoda kuteerera Jehovha. Kunyange zvakadaro, kana tichinzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri zvinoenderana nenyaya yacho, tichakwanisa kusarudza nouchenjeri zvichagutsa hana dzedu uye zvichaita kuti tirambe tiri murudo rwaMwari. (Zvirevo 2:6-11) Ngatikurukurei zvimwe zvezvinotaurwa neBhaibheri panyaya iyi.

UPENYU NEROPA ZVITSVENE

3, 4. Utsvene hweropa hwakatanga kutaurwa riini muMagwaro, uye chii chinoita kuti rive dzvene?

3 Jehovha akatanga kuzivisa kubatana kwakaita upenyu neropa,  uye utsvene kana kuti kuyera kwazvo, pakaurayiwa Abheri naKaini. Mwari akati kuna Kaini: “Teerera! Ropa romunun’una wako riri kushevedzera kwandiri riri panyika.” (Genesisi 4:10) Mukuona kwaJehovha, ropa raAbheri raimiririra upenyu hwake hwakanga hwadimburirwa panzira noutsinye. Saka zvinoita sokuti ropa raAbheri raishevedzera kuna Mwari kuti atsive munhu akarideura.—VaHebheru 12:24.

4 Pashure peMafashamo aNoa, Mwari akapa vanhu mvumo yokudya nyama yemhuka asi kwete ropa. Mwari akati: “Nyama, kana inoupenyu hwayo, iro ropa rayo, musaidya iyo. Zvirokwazvo ropa renyu, roupenyu hwenyu, ndicharitsiva.” (Genesisi 9:4, 5; Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Murayiro iwoyo unoshanda kuvanhu vose vakabva kuna Noa kusvika kune variko nhasi. Unosimbisazve zvakanga zvambotaurirwa Kaini naMwari, zvokuti upenyu, kana kuti mweya wezvisikwa zvose hunomiririrwa neropa. Murayiro iwoyo unozivisawo kuti Jehovha, tsime roupenyu, achatonga vanhu vose vasingakoshesi upenyu neropa.—Pisarema 36:9.

5, 6. Mutemo waMosesi wairatidza sei kuti ropa idzvene uye rinokosha? (Ona bhokisi rakanzi “ Koshesa Upenyu Hwemhuka.”)

5 Pfungwa mbiri idzi dzinokosha dzakaratidzwa muMutemo waMosesi. Pana Revhitiko 17:10, 11, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona rinoti: “Munhu upi noupi waveimba yaIsraeri, kana wavatorwa vagere pakati pavo, unodya ropa ripi neripi, ndichatonga munhu uyo unodya ropa, ndimubvise pakati porudzi rwake. Nokuti upenyu hwenyama huri muropa; ndakakupai iro paatari, kuti riyananisire mweya yenyu nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo.” *—Ona bhokisi rakanzi “ Ropa Rine Simba Rokuyananisa,

6 Kana ropa remhuka yainge yaurayiwa rikasashandiswa paatari, raifanira kudururirwa pasi. Saka zvaifananidzira kuti  upenyu hwaidzorerwa kuMuridzi wahwo. (Dheuteronomio 12:16; Ezekieri 18:4) Zvisinei, cherechedza kuti vaIsraeri vaisazofanira havo kuedza kubvisa chero kanongonzi karopa panyama yemhuka. Chero bedzi mhuka yacho yainge yachekwa uye yabudiswa ropa zvakanaka, muIsraeri aigona kuidya aine hana yakachena, sezvo ainge aremekedza Mwari, uyo anopa upenyu.

7. Dhavhidhi akakoshesa sei utsvene hweropa?

 7 Dhavhidhi, ‘munhu aidiwa nomwoyo waMwari,’ ainzwisisa maonero aMwari pamusoro peropa. (Mabasa 13:22) Mumwe musi paaiva nenyota, varume vake vatatu vakapinda nechisimba mumusasa wevavengi vavo, vachibva vachera mvura mutsime ndokumuvigira. Dhavhidhi akaita sei? Akabvunza kuti: “Ko, iri harisi ropa ravarume vakaendako vachiisa upenyu hwavo panjodzi here?” Mukuona kwaDhavhidhi, mvura iyoyo yaitova ropa revarume ivavo. Saka, kunyange zvazvo aiva nenyota, “akaidururira pasi kuna Jehovha.”—2 Samueri 23:15-17; Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi.

8, 9. Maonero anoita Mwari upenyu neropa akachinja here pakatanga ungano yechiKristu? Tsanangura.

8 Makore 2 400 Noa apiwa mutemo weropa uye makore 1 500 pashure pesungano yoMutemo, Jehovha akafemera dare rinodzora reungano yevaKristu vokutanga kunyora kuti: “Mudzimu mutsvene nesu tasarudza kusawedzera mumwe mutoro kwamuri, kunze kwezvinhu izvi zvakakodzera, kuti murambe muchirega zvinhu zvakabayirwa zvidhori, ropa, zvinhu zvakadzipwa uye ufeve.”—Mabasa 15:28, 29.

9 Zviri pachena kuti dare rinodzora rainzwisisa kuti ropa idzvene uye kuti kurishandisa zvisiri izvo kwaiva kutadza kwakangofanana nokunamata zvidhori kana kuita unzenza hwepabonde. VaKristu vechokwadi nhasi vanotendawo izvozvo. Uyezve, nokuti vanoshandisa zvinotaurwa neBhaibheri, vanoita kuti mwoyo waJehovha ufare pavanosarudza zvokuita panyaya dzine chokuita neropa.

KUSHANDISWA KWEROPA PAKURAPA

Ndingatsanangura kuna chiremba ndichitii nezvezvandakasarudza pamusoro pokushandiswa kwezvikamu zviduku zveropa?

10, 11. (a) Zvapupu zvaJehovha zvinoona sei kuwedzerwa ropa sezvariri kana kuti zvikamu zvaro zvikuru? (b) VaKristu vangasiyana maonero avo panyaya dzipi dzine chokuita neropa?

10 Zvapupu zvaJehovha zvinoziva kuti ‘kurega ropa’ kunoreva kuti havabvumi kuwedzerwa ropa uye kuti havapi ropa ravo kuti rizowedzerwa vamwe kana kuti richengetwe vozoriwedzerwa. Vachiteerera mutemo waMwari, havabvumiwo zvikamu  zvina zvikuru zvinoumba ropa zvinoti: masero matsvuku, masero machena, maplatelets, uye plasma.

11 Mazuva ano zvikamu izvozvo zvina zvava kugona kupatsanurwa kuva zvikamu zviduku zvinozoshandiswa nenzira dzakasiyana-siyana. MuKristu angabvuma zvikamu zviduku izvozvo here? Anozviona seropa here? Mumwe nomumwe anofanira kuzvisarudzira panyaya iyi uye nedzimwewo dzakadai sehemodialysis (kucheneswa kweropa romurwere weitsvo nomuchina), hemodilution uye cell salvage kana ichiitwa neropa rako pachako asi risina kumbotanga rachengetwa.​—Ona Mashoko Okuwedzera panyaya inoti “Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa.

12. Tinofanira kuona sei uye kuita sei nezvenyaya dzehana?

12 Nyaya dzokuti munhu mumwe nomumwe anozvisarudzira hadzikoshi kuna Jehovha here? Dzinokosha, nokuti ane hanya zvikuru nezvatinofunga uye zviri mumwoyo medu. (Verenga  Zvirevo 17:3; 24:12.) Saka kana takumbira Jehovha kuti atitungamirire tonyatsotsvaka mashoko ose nezvomumwe mushonga kana kuti nzira yokurapwa nayo, tinofanira kuteerera hana yedu yakadzidziswa neBhaibheri. (VaRoma 14:2, 22, 23) Ichokwadi kuti vamwe havafaniri kutimanikidza kuti tiite zvinoda hana dzavo, uyewo isu hatifaniri kubvunza kuti, “Ungaita sei dai waiva ini?” Panyaya dzakadaro, muKristu mumwe nomumwe “achatakura mutoro wake.” *VaGaratiya 6:5; VaRoma 14:12; ona bhokisi rakanzi “ Ndinoona Ropa Sechinhu Chitsvene Here?

MITEMO YAJEHOVHA INORATIDZA KUTI NDIBABA VANE RUDO

13. Mitemo yaJehovha nezvaanotaura zvinoratidzei nezvake? Ipa muenzaniso.

13 Bhaibheri rinoratidza kuti Jehovha anopa mitemo nekuchenjera uye kuti ndiBaba vane rudo vane hanya nevana vavo zvikuru. (Pisarema 19:7-11) Kunyange zvazvo mutemo ‘wokurega ropa’ usina kupiwa nezvikonzero zvoutano, unotidzivirira pazvinetso zvinowanzovapo panowedzerwa munhu ropa. (Mabasa 15:20) Kutaura chokwadi, vakawanda vari mumabasa okurapa vanoti kuvhiya pasina kuwedzera ropa ndiyo “nzira yemandorokwati” kupfuura dzose dziriko mazuva ano. VaKristu vechokwadi vanotoona izvozvo zvichitsigira kuti Jehovha ane uchenjeri hwakadzama uye ndibaba vane rudo.—Verenga Isaya 55:9; Johani 14:21, 23.

14, 15. (a) Mitemo ipi yairatidza kuti Mwari aida vanhu vake? (b) Ungashandisa sei zvaitaurwa nemutemo nezvekudzivirira njodzi?

14 Pamitemo yakapiwa vaIsraeri vekare naMwari, yakawanda yacho yairatidza kuti aiva nehanya nevanhu vake. Somuenzaniso, akapa murayiro wokuti dzimba dzevaIsraeri dziiswe karusvingo kanodzivirira padenga radzo kuti pasaita tsaona, sezvo paiitirwa zvinhu zvakawanda. (Dheuteronomio 22:8; 1 Samueri 9:25, 26; Nehemiya 8:16; Mabasa 10:9) Mwari akarayirawo  kuti nzombe dzaitunga dzichengetedzwe. (Eksodho 21:28, 29) Kusateerera mirayiro iyi kwairatidza kusakoshesa zvachose upenyu hwevamwe uye kwaigona kuguma kwakonzera mhaka yeropa.

15 Ungashandisa sei zvaitaurwa nemitemo iyi? Wakambofunga here nezvemotokari yako, matyairiro aunoita, zvipfuyo zvako, musha wako, paunoshandira, uye nzira dzaunozvivaraidza nadzo? Mune dzimwe nyika, tsaona ndidzo dzinowanzouraya vechiduku, kazhinji kacho zvichikonzerwa nokungozvipinza munjodzi dzaigona kudziviswa. Zvisinei, vechiduku vanoda kuramba vari murudo rwaMwari vanokoshesa upenyu uye havanakidzwi nezvinhu zvinopinza munjodzi. Havaiti upenzi hwokufunga kuti munhu muduku haana chinomuwana. Asi, vanonakidzwa nouduku vachidzivisa zvinhu zvinovapinza mumatambudziko.—Muparidzi 11:9, 10.

16. Mashoko api ari muBhaibheri anoshanda panyaya yokubvisa pamuviri? (Onawo mashoko omuzasi.)

16 Kunyange upenyu hwomwana asati aberekwa hunokosha mukuona kwaMwari. MuIsraeri yekare, mumwe munhu paaikuvadza mukadzi ane pamuviri zvokuti aifa kana kuti mwana ari mudumbu ofa, Mwari aizvitora sokuponda, uye nyakuuraya aifanira kuripa “mweya nomweya,” kana kuti upenyu noupenyu. * (Verenga Eksodho 21:22, 23.) Saka funga kuti Jehovha anonzwa sei paanoona vana vasati vaberekwa vasingaverengeki vari kuurayiwa nemaune nokubviswa kwepamuviri gore negore, vakawanda vavo vachifira yokuti vabereki vavo vanenge vachida kusununguka kuita unzenza.

17. Unganyaradza sei munhu akabvisa pamuviri asati adzidza zvinoda Mwari?

17 Zvisinei, zvakadini nomukadzi akambobvisa pamuviri asati ava kuziva chokwadi cheBhaibheri? Hazvichaiti kuti Mwari amukanganwire here? Kana! Munhu anopfidza zvechokwadi  anovimba kuti achakanganwirwa naJehovha zvichibva paropa raJesu rakadeurwa. (Pisarema 103:8-14; VaEfeso 1:7) Kristu pachake akati: “Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi kuti vatendeuke.”—Ruka 5:32.

 USAVENGA VAMWE!

18. Bhaibheri rinoratidza kuti chii chinonyanya kuita kuti ropa rakawanda rideurwe?

18 Kunze kwokungoti tirege kukuvadza vamwe, Jehovha anoda kuti tibvise ruvengo mumwoyo yedu, runova ndirwo rwunokonzera kuti ropa rakawanda rideurwe. Muapostora Johani akanyora kuti: “Munhu wose anovenga hama yake muurayi,” kana kuti imhondi. (1 Johani 3:15) Munhu akadaro haangogumiri pakuivenga chete asi kuti anototi dai yafa. Ruvengo rwake rungazooneka nemakuhwa anoparadza aanoita kana kuti kunenera zvinhu zvisipo zvokuti kudai chaiva chokwadi waari kunenera wacho aizotongerwa pakaoma naMwari. (Revhitiko 19:16; Dheuteronomio 19:18-21; Mateu 5:22) Saka zvinokosha kwazvo kuti tibvise zvakaipa zvose zvatinofungira vamwe zvingava zviri mumwoyo yedu!—Jakobho 1:14, 15; 4:1-3.

19. Munhu anotungamirirwa nezvinotaurwa neBhaibheri anoona sei magwaro akadai saPisarema 11:5 naVaFiripi 4:8, 9?

19 Vaya vanokoshesa upenyu sezvinoita Jehovha uye vanoda kuramba vari murudo rwake havaitiwo zvekurwa nenzira ipi zvayo. Pisarema 11:5 rinoti: “Mweya [waJehovha] unovenga munhu wose anoda zvechisimba.” Ndima iyoyo haisi kungotiudza nezvounhu hwaJehovha; ine mashoko anotiudza mararamiro atinofanira kuita. Inoita kuti vanoda Mwari vasiyane nevaraidzo ingaita kuti vafarire zvekurwa. Saizvozvowo, mashoko okuti Jehovha ‘ndiMwari worugare’ anoita kuti vashumiri vake vazadze pfungwa dzavo nemwoyo nezvinhu zvinodiwa, zvakanaka, uye zvinorumbidzwa, izvo zvinoita kuti pave norugare.—Verenga VaFiripi 4:8, 9.

TAMBIRA KURE NEMASANGANO ANE MHAKA YEROPA

20-22. VaKristu vanoona sei nyika, uye nei vachiiona saizvozvo?

20 Mukuona kwaMwari, nyika yose yaSatani ine mhaka yeropa. Masangano ayo ezvematongerwo enyika, ayo anofananidzirwa muMagwaro nezvikara zvinotyisa, auraya mamiriyoni asingaverengeki evanhu, kusanganisira vashumiri  vaJehovha vakawanda. (Dhanieri 8:3, 4, 20-22; Zvakazarurwa 13:1, 2, 7, 8) Vachidyidzana nemasangano aya akafanana nezvikara, vemabhizimisi nevesayenzi vanoshanda kuti vagadzire zvombo zvinoparadza zvinotyisa, vachiwana mazakwatira emari. “Nyika yose iri musimba reakaipa” zvechokwadi!—1 Johani 5:19.

21 Sezvo vateveri vaJesu ‘vasiri venyika,’ vanoramba vasingatsigiri zvachose zvematongerwo enyika uye hondo, vanodzivisa mhaka yeropa nekusauraya munhu ivo pachavo kana kuti kubatana neruzhinji pakupara mhaka yeropa. * (Johani 15:19; 17:16) Uye vachitevedzera Kristu, havadzoreri kana vatambudzwa nevamwe. Asi kuti, vanoda vavengi vavo, vachitovanyengeterera.—Mateu 5:44; VaRoma 12:17-21.

22 Uye vaKristu vechokwadi vanodzivisa zvachose kubatanidzwa ‘neBhabhironi guru,’ mubatanidzwa wezvitendero  zvose zvenhema, rinova sangano rine mhaka yeropa kupfuura mamwe ose. Shoko raMwari rinoti: “Mukati maro makawanikwa ropa revaprofita nerevatsvene nerevaya vose vakaurayiwa panyika.” Saka tinonyeverwa kuti: “Budai mariri, vanhu vangu.”—Zvakazarurwa 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Kubuda muBhabhironi Guru kunorevei?

23 Kusiyana neBhabhironi Guru hakurevi kungodzimwa zita muchechi mawanga uri. Kunosanganisirawo kuvenga zvinhu zvakaipa zvinobvumirwa nezvitendero zvenhema kana kuti zvazvinotsigira pachena, zvakadai sounzenza, kupindira mune zvematongerwo enyika, uye kutsvaka pfuma kunoratidza makaro. (Verenga Pisarema 97:10; Zvakazarurwa 18:7, 9, 11-17) Nyaya idzi dzinowanzoita kuti ropa rakawanda rideurwe!

24, 25. Mwari anoshandisa chii kuti aratidze ngoni dzake kumunhu anopfidza anenge apara mhaka yeropa? (b)Izvozvo zvinotiyeuchidza nezveurongwa hupi hwunotaurwa muBhaibheri?

24 Tisati taziva kunamata kwechokwadi, tose zvedu taitsigira nyika yaSatani nenzira dzakasiyana-siyana, saka taitopara mhaka yeropa. Zvisinei, sezvo takachinja nzira dzedu, tikatenda muchibayiro chaKristu ndokutsaurira upenyu hwedu kuna Mwari, takakanganwirwa uye ava kutidzivirira mune zvokunamata. (Mabasa 3:19) Kudzivirirwa ikoko kunotiyeuchidza nezvemaguta okupotera anotaurwa muBhaibheri.—Numeri 35:11-15; Dheuteronomio 21:1-9.

25 Urongwa ihwohwo hwaishanda sei? Kana muIsraeri akauraya mumwe wake netsaona, aifanira kutizira kurimwe remaguta okupotera. Vatongi vakagadzwa pavaipa mutongo, nyakuuraya netsaona aifanira kugara muguta rokupotera kusvikira mupristi mukuru afa. Ipapo ndipo paaizosununguka kugara kwaaida. Uyu muenzaniso wakazonaka wengoni dzaMwari uye wokukoshesa kwaanoita upenyu hwomunhu! Mazuva ano, maguta iwayo okupotera anofananidzwa neurongwa hwaMwari hwechibayiro chaKristu chorudzikinuro, uhwo hunoita kuti tidzivirirwe kana tatyora  mutemo wake pamusoro poutsvene hwoupenyu neropa tisingazivi. Unokoshesa urongwa ihwohwo here? Ungaratidza sei kuti unohukoshesa? Imwe nzira ndeyokurudzira vamwe kuti vabvume urongwa hwaMwari hwekudzivirira, “kutambudzika kukuru” zvakwadai kuswedera.—Mateu 24:21; 2 VaKorinde 6:1, 2.

KOSHESA UPENYU NOKUPARIDZA MASHOKO OUMAMBO

26-28. Mamiriro edu ezvinhu nhasi akafanana papi neomuprofita Ezekieri, uye tingaita sei kuti tirambe tiri murudo rwaMwari?

26 Mamiriro ezvinhu evanhu vaMwari nhasi anotiyeuchidza nezvomuprofita wekare, Ezekieri, uyo akapiwa naJehovha basa rokuva murindi weimba yaIsraeri. Mwari akati: “Unofanira kunzwa shoko rinobva mumuromo mangu, wovapa nyevero inobva kwandiri.” Kudai Ezekieri aizorega kuita basa rake, aizova nemhaka yeropa revanhu vaizoparadzwa paizotongwa Jerusarema. (Ezekieri 33:7-9) Asi Ezekieri akateerera saka haana kupara mhaka yeropa.

27 Nhasi takatarisana nokuguma kwenyika yose yaSatani. Saka, Zvapupu zvaJehovha zvinoziva kuti ibasa uye kuti chikomborero kuzivisa “zuva rokutsiva” kwaMwari pavanoparidza mashoko oUmambo. (Isaya 61:2; Mateu 24:14) Uri kunyatsobatanawo nevamwe pakuita basa iri here? Muapostora Pauro akanga asingaiti zvokutamba nebasa rake rokuparidza. Ndosaka akati: “Ndakachena paropa revanhu vose, nokuti handina kurega kukuudzai zvose zvakasarudzwa naMwari.” (Mabasa 20:26, 27) Ndiwoka unonzi muenzaniso wakanaka wokuti titevedzere uyu!

28 Kana tichida kuramba tiri murudo rwababa vedu Jehovha, zviri pachena kuti hatingogumiri pakukoshesa upenyu neropa. Tinofanirawo kuramba takachena, kana kuti tiri vatsvene, mukuona kwake, sezvatichaona muchitsauko chinotevera.

^ ndima 5 Ichitaura nezvemashoko aMwari okuti “upenyu hwenyama huri muropa,” imwe magazini inonzi Scientific American inoti: “Kunyange zvazvo mashoko aya ari ekufananidzira, tikanyatsozvitarisawo tinoona kuti rudzi rwoga rwoga rwemasero eropa runodiwa kuti upenyu huvepo.”

^ ndima 12 Ona Mukai! yaOctober 2006, mapeji 19-28, yakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.

^ ndima 16 Vanyori vemaduramashoko eBhaibheri vanoti mashoko echiHebheru akashandiswa “anonyatsoratidza zviri pachena kuti hazvingaiti kuti areve kufa kwomukadzi wacho chete.” Cherechedzawo kuti, Bhaibheri haritauri kuti zera romwana wacho ari mudumbu ndiro raishandiswa naJehovha pakupa mutongo.

^ ndima 21 Ona Chitsauko 5, chinoti “Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?.”

^ ndima 70 Kana uchida mamwe mashoko akawanda, ona Mashoko Okuwedzera panyaya inoti “Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa.”