“Rambai Muri Murudo rwaMwari”

Bhuku rino richakubatsira kuti urambe uchishandisa zvinodzidziswa neBhaibheri muupenyu hwake woramba uri murudo rwaMwari.

Tsamba Inobva kuDare Rinodzora

Dare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha rinokurudzira vose vanoda Jehovha kuti vatevedzere Jesu, uyo akaramba ari murudo rwaBaba vake.

CHITSAUKO 1

“Kuda Mwari Kunoreva Izvi”

Bhaibheri rinotsanangura zviri nyore kuti ungaratidza sei kuti unoda Mwari.

CHITSAUKO 2

Ungaramba Sei Uine Hana Yakanaka?

Zvinoita here kuti munhu ave nehana isiri kumutongesa asi iyo isina kuchena kuna Mwari?

CHITSAUKO 3

Ida Vaya Vanodiwa naMwari

Jehovha anosarudza shamwari, uye isu tinofanira kusarudza vanhu vatinoshamwaridzana navo.

CHITSAUKO 4

Nei Tichifanira Kuremekedza Vane Masimba?

Magwaro anotsanangura kuti tingaremekedza sei vane masimba munzira nhatu muupenyu hwedu.

CHITSAUKO 5

Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?

Shoko raMwari rinoratidza nzira shanu dzatinofanira kuratidza kuti takaparadzana nenyika.

CHITSAUKO 6

Kusarudza Kwaungaita Varaidzo Yakanaka

Mibvunzo mitatu inogona kukubatsira kusarudza nekuchenjera.

CHITSAUKO 7

Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?

Kukoshesa upenyu inyaya yekungorega kuuraya mumwe munhu chete here?

CHITSAUKO 8

Mwari Anoda Vanhu Vakachena

Bhaibheri rinogona kukubatsira kunzvenga zvinhu zvingaita kuti uve asina kuchena mumeso aJehovha.

CHITSAUKO 9

“Tizai Ufeve”

Gore rimwe nerimwe zviuru zvevaKristu zvinoita ufeve. Ungaita sei kuti udzivise muedzo uyu?

CHITSAUKO 10

Kuroorana Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo

Ungagadzirira sei kuti uve neimba inobudirira? Kana wakaroora kana kuroorwa kare, ungaita sei kuti muchembedzane?

CHITSAUKO 11

“Kuroorana Ngakukudzwe”

Mibvunzo mitanhatu yekuzviongorora inogona kukubatsira kuvandudza imba yenyu.

CHITSAUKO 12

Taura ‘Zvakanaka Zvinovaka’

Kutaura kunogona kuparadza vamwe kana kuti kuvaka. Dzidza kuti ungashandisa sei chipo chekutaura chatakapiwa naJehovha.

CHITSAUKO 13

Mhemberero Dzisingafadzi Mwari

Dzimwe mhemberero nemazororo anoita seanokudza Mwari anotomugumbura.

CHITSAUKO 14

Iva Akatendeseka Muzvinhu Zvose

Usati watanga kuva akatendeseka kuvanhu vose, unofanira kutanga iwe kusazvinyengera.

CHITSAUKO 15

Fadzwa Nekushanda Nesimba

Mhinduro yemibvunzo mishanu inogona kukubatsira kuti wopinda rimwe basa here kana kuti kwete.

CHITSAUKO 16

Rwisanai naDhiyabhorosi Nemanomano Ake

Tinoziva kuti Satani ane simba, asi hatifaniri kunyanya kutaura nezvazvo. Nechikonzero chei?

CHITSAUKO 17

‘Zvivakei Pakutenda Kwenyu Kutsvenetsvene’

Zvinhu zvitatu zvinokubatsira kuti uve nekutenda kwakasimba kuitira kuti urambe uri murudo rwaMwari.

MASHOKO OKUWEDZERA

Mabatiro Atinofanira Kuita Munhu Akadzingwa

Tinofanira kusataura navo zvachose here?

MASHOKO OKUWEDZERA

Kufukidza Musoro Kunoitwa Riini Uye Kuchiitirwei?

Bhaibheri rinoratidza zvinhu zvitatu zvingakubatsira kuziva.

MASHOKO OKUWEDZERA

Kusaruta Mureza, Kuvhota, Uye Basa Rehurumende

Ipfungwa dzipi dziri mumagwaro dzinogona kukubatsira kuti uve nehana yakachena panyaya idzi?

MASHOKO OKUWEDZERA

Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa

Nekuita zvinhu zvishomanana, unogona kukunda matambudziko ekurapwa.

MASHOKO OKUWEDZERA

Kukurira Tsika Yokuita Bonhora

Ungakunda sei tsika iyi isina kuchena?

MASHOKO OKUWEDZERA

Zvinotaura Bhaibheri Nezvokurambana Uye Kuparadzana

Kuwirirana nezvinotaurwa neBhaibheri, munhu akarambana nemumwe wake anozokwanisa kuzoroorazve kana zvaita sei?

MASHOKO OKUWEDZERA

Kugadzirisa Kusawirirana Munyaya Dzebhizimisi

MuKristu angaendese mumwe wake kumatare here?