Ramba Uri Murudo rwaMwari

Bhaibheri rinoratidza mafungiro aMwari uye rinotidzidzisa zvatinofanira kuita kuti tirambe tiri murudo rwaMwari.

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha rinokurudzira vese vanoda Jehovha Mwari kuti vararame zvinoenderana nechokwadi chiri muShoko rake, Bhaibheri.

CHITSAUKO 1

Rudo rwaMwari Runogara Nekusingaperi

Pane zvatinotofanira kuita kuti ushamwari hwedu naMwari hurambe hwakasimba. Tingabudirira sei pakuita izvi?

CHITSAUKO 2

Kuva Nehana Yakanaka Pamberi paMwari

Mwari akaita kuti mumwe nemumwe wedu ave nechinomutungamirira kuti azive zvekuita muupenyu.

CHITSAUKO 3

Sarudza Shamwari Dzinoda Mwari

Shamwari dzedu dzinogona kutikanganisa kana kutibatsira. Bhaibheri ringatibatsira sei pakusarudza shamwari dzepedyo?

CHITSAUKO 4

Nei Tichifanira Kuremekedza Vane Masimba?

Tine chikonzero chakanaka chekuremekedza vanotungamirira mumhuri, muungano uye munharaunda.

CHITSAUKO 5

Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?

Jesu akaudza vadzidzi vake kuti, ‘Hamusi venyika.’ ‘Nyika’ iyoyo chii chaizvo uye nei vaKristu vachifanira kuramba vakaparadzana nayo?

CHITSAUKO 6

Tingasarudza Sei Zvinotivaraidza?

Varaidzo iri munyika yakafanana nemuchero une pamwe pakanaka nepamwe pakaora. Chii chichakubatsira kusarudza yakanaka uye kusiyana neyakaipa?

CHITSAUKO 7

Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?

Mitemo ipi iri muBhaibheri inotibatsira kuita zvisarudzo zvakanaka panyaya yeupenyu neropa?

CHITSAUKO 8

Jehovha Anoda Vanhu Vakachena

Mitemo yaMwari yekuchena haingogumiri pakugeza miviri yedu, mbatya dzedu, uye kugara misha yedu yakachena. Inobata-batawo kunamata kwedu, kuzvibata kwedu, kunyange zvatinofunga.

CHITSAUKO 9

“Tizai Upombwe!”

Chii chinonzi upombwe, uye tingahutiza sei?

CHITSAUKO 10

Wanano Chipo Chinobva Kuna Mwari

Ndezvipi zvimwe zvakanakira wanano? Ungasarudza sei zvakanaka munhu wekuroorana naye? Zvii zvingabatsira wanano kuti igare?

CHITSAUKO 11

Upenyu Pashure Pezuva Remuchato

Wanano yese ine matambudziko ayo. Asi kunyange murume nemudzimai vaine matambudziko akakura vanogona kusimbisa wanano yavo.

CHITSAUKO 12

Taura ‘Zvakanaka, Zvinovaka’

Zvatinotaura zvinogona kubatsira zvikuru kana kukonzera marwadzo makuru. Jehovha anotidzidzisa kushandisa chipo chekutaura zvakanaka.

CHITSAUKO 13

Mhemberero Dzese Dzinofadza Mwari Here?

Mhemberero nemazororo zvinokosheswa chaizvo nevanhu. Chii chingatibatsira kunzwisisa kuti Jehovha anodziona sei?

CHITSAUKO 14

Iva Akatendeseka Pazvinhu Zvese

Ona kuti ndepapi patinofanira kuva vakatendeseka uye kuti zvakanakirei.

CHITSAUKO 15

Farira Basa Rako

Musiki wedu anoda kuti tinakidzwe nezvatinoita. Saka chii chingatibatsira kuti tinakidzwe nebasa redu? Uye pane mamwe mabasa asingafaniri kupindwa nevaKristu here?

CHITSAUKO 16

Rwisana naDhiyabhorosi

Tiri kurarama munyika iri musimba raSatani. Tingaramba sei tiri pedyo naMwari tozvidzivirira kumuvengi wake?

CHITSAUKO 17

Chiramba Uri Murudo rwaMwari

Mumwe munyori weBhaibheri akakurudzira vaKristu kuti: “Zvivakei pakutenda kwenyu kutsvenetsvene.” Ungazviita sei?

Mamwe Mashoko

Zvinorehwa nemashoko ari mubhuku rinonzi Ramba Uri Murudo rwaMwari.