Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 2

Ungadzidza Sei Chokwadi Pamusoro paMwari?

Ungadzidza Sei Chokwadi Pamusoro paMwari?

1, 2. Muenzaniso upi unoratidza kudiwa kwechiyereso chimwe chete chokusarudza nacho nhau dzezvitendero?

TINGASVIKA sei pakuziva Mwari? Tinofanira kuongorora dzidziso dzose dzezvitendero zvakawanda here? Izvozvo hazvingaiti. Kunyange dai taigona kuita kudaro, taizoziva sei dzidziso yakarurama?

2 Chokwadi, tichitarisa pfungwa dzose dzakasiyana-siyana pamusoro paMwari, tinoda nzira yokuziva nayo chokwadi, chiyereso chimwe chete icho vanhu vanogona kubvumirana pachiri. Somuenzaniso: Ngatiti pamusika pane vanhu vari kuitisana nharo dzokuti rimwe jira rakareba sei. Mutengesi anoti jira racho rakareba mamita matatu, asi mutengi anofunga kuti ipfupi. Nyaya yacho ingagadziriswa sei? Nokuyera jira racho netepimezha.

3. Bhaibheri rakanyorerwei?

3 Pane tepimezha, chiyereso chimwe chete chokusarudza nacho nhau dzechitendero here? Hungu, iBhaibheri. Mwari akaita kuti Bhaibheri rinyorwe kuitira kuti vanhu kwose kwose vadzidze chokwadi pamusoro pake. Mabhiriyoni emaBhaibheri akadhindwa. Iro rose kana kuti chikamu charo rakashandurirwa mumitauro inopfuura 2 100. Anenge munhu wose anogona kuverenga chokwadi pamusoro paMwari mumutauro wake.

4. Bhaibheri rine mashoko echii?

4 Bhaibheri chipo chinokosha chinobva kuna Mwari. Rinotsanangura zvinhu zvatisina imwe nzira yataizozviziva nayo. Rinotitaurira  nezvevanogara kudenga. Rinotaura pfungwa dzaMwari, unhu hwake, nechinangwa chake. Rinotitaurira nezvokubata kwaiita Mwari nevanhu kwezviuru zvemakore. Rinotaura nezvezvinhu zvichaitika mune remangwana. Uye rinoratidza mawaniro atingaita nzira inoenda kuupenyu husingaperi.

Nei Uchigona Kudavira Bhaibheri

5. Muenzanisoi unoratidza kuti Bhaibheri rinopindirana nesayenzi?

5 Kune zvikonzero zvakawanda nei tichigona kudavira kuti Bhaibheri iShoko raMwari zvechokwadi. Chimwe chikonzero ndechokuti Bhaibheri rinopindirana nesayenzi. Pasichigare, vanhu munyika yose vaifunga kuti pasi raiva rakagara pane chimwe chinhu. Somuenzaniso, kuWest Africa vanhu vakambodavira kuti pasi rakagara panyoka yakazvimoneredza ka3 500 pamusoro penyika uye ka3 500 pasi payo. Asi, maererano nesayenzi, mumwe munyori weBhaibheri makore 3 500 apfuura akanyora kuti Mwari “unoturikira nyika pasina chinhu.”—Jobho 26:7.

6. Chii chinoratidza kupfuura zvimwe zvose kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari?

6 Chinoratidza kupfuura zvimwe zvose kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari zvechokwadi kufanotaura kwarinoita nezveremangwana zvakanyatsorurama. Kusiyana nemasvikiro, Mwari anonyatsoziva remangwana; nguva dzose zvose zvaanotaura zvinoitika.

7. Ndohupi humwe uprofita hweBhaibheri hwakazadzika kare?

7 Kune mazana ouprofita hweBhaibheri akazadzika makare-kare. Somuenzaniso, kuchine makore 700, Bhaibheri rakataura zvakarurama kuti Jesu aizozvarirwa mutaundi reBheterehema, uye ndizvo zvakaitika. (Mika 5:2; Mateu 2:3-9) Kuwedzera pane humwe uprofita hwakawanda hunotaura nezvaJesu, Bhaibheri rakafanotaurawo kuti aizozvarwa nemhandara uye aizopedzisira atengeswa nemasirivha 30. Uprofita ihwohwo hwakaitikawo. Chokwadi hapana munhu angadai akagona kufanotaura zvinhu izvozvo!—Isaya 7:14; Zekaria 11:12, 13; Mateu 1:22, 23; 27:3-5.

8. Ndohupi humwe uprofita hweBhaibheri huri kuzadzika mazuva ano, uye hunoratidzei?

8 Uprofita hweBhaibheri hwakawanda huri  kuzadzika munguva yedu. Hehuno hushomanana hwacho:

  • “Rudzi ruchamukira rudzi [muhondo], noumambo huchamukira umambo; uye kuchava nokudengenyeka kwepasi kukuru, uye munzvimbo nenzvimbo muchava nenhenda nokuperevedza kwezvokudya.”—Ruka 21:10, 11.

  • Paizova no“kuwedzera kwokusateerera mutemo.”—Mateu 24:12.

  • “Pamazuva okupedzisira . . . vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, . . . vasingateereri vabereki, . . . vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka, . . . vanozvitutumadza nemhaka yokudada, vanoda zvinofadza panzvimbo pokuda Mwari.”—2 Timoti 3:1-5.

Haubvumi here kuti zvinhu izvi zviri kuitika iye zvino? Chokwadi nokururama kwouprofita hweBhaibheri zvinoratidza kuti Bhaibheri harisi bhukuwo zvaro. IShoko raMwari rakafuridzirwa!—2 Timoti 3:16.

Bhaibheri Rakachinjwa Here?

9, 10. Chii chinoratidza kuti Mwari haana kubvumira vanhu kuchinja Bhaibheri?

9 Ngatiti uri muridzi weimwe fekitari uye wakaisira vashandi vako mitemo pachikwangwani. Kana mumwe muvengi akachinja zvawanga wanyora, waizoitei? Waisazoruramisa zvakachinjwa here? Saizvozvowo, Mwari haabvumiri vanhu kuchinja chokwadi cheShoko rake, Bhaibheri.

10 Vaya vakaedza kuchinja dzidziso dzeShoko raMwari havana kubudirira. Patinoenzanisa Bhaibheri ratinaro mazuva ano nemaBhaibheri ekare, zvakafanana. Izvi zvinoratidza kuti Bhaibheri harina kuchinjwa mumakore ose aya.