Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 9

Namatai Jehovha Semhuri

Namatai Jehovha Semhuri

“Namatai Iye akasika denga nenyika.”—Zvakazarurwa 14:7

Sezvawadzidza mubhurocha rino, Bhaibheri rine zvakawanda zvichakubatsira iwe nemhuri yako. Jehovha anoda kuti ufare. Anovimbisa kuti kana ukaisa kumunamata pekutanga, ‘zvimwe zvinhu zvose zvichawedzerwa kwauri.’ (Mateu 6:33) Anoda chaizvo kuti uve shamwari yake. Shandisa mukana wose waunenge wawana kuti usimbise ushamwari hwako naMwari. Iyi ndiyo ropafadzo inopfuura dzose dzingawanikwa nemunhu.—Mateu 22:37, 38.

 1 SIMBISA UKAMA HWAKO NAJEHOVHA

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “‘Ndichava baba venyu, uye imi muchava vanakomana nevanasikana vangu,’ anodaro Jehovha.” (2 VaKorinde 6:18) Mwari anoda kuti uve shamwari yake yepedyo. Munyengetero ndiyo imwe nzira yokuita kudaro. Jehovha anokukoka kuti ‘urambe uchinyengetera.’ (1 VaTesaronika 5:17) Anoda chaizvo kunzwa zviri mukati-kati memwoyo wako uye zvinokunetsa. (VaFiripi 4:6) Paunonyengetera nemhuri yako, ichaona kuti unotenda zvakadini kuti Mwari ariko.

Kuwedzera pakutaura naMwari, unofanira kumuteerera. Unogona kuita izvi nokudzidza Shoko rake uye mabhuku anotsanangura Bhaibheri. (Pisarema 1:1, 2) Fungisisa zvaunodzidza. (Pisarema 77:11, 12) Kuteerera Mwari kunodawo kuti ugare uchipinda misangano yechiKristu.—Pisarema 122:1-4.

Kuudza vamwe nezvaJehovha ndeimwe nzira inokosha yokusimbisa nayo ukama hwako naye. Kugara uchiita izvi kunoitawo kuti uwedzere kunzwa uri pedyo naye.—Mateu 28:19, 20.

ZVAUNGAITA:

  • Zuva nezuva iva nenguva yokuverenga Bhaibheri neyokunyengetera

  • Semhuri, koshesai zvokunamata kupfuura varaidzo uye kutandara

2 NAKIDZWAI NOKUNAMATA KWENYU KWEMHURI

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Munofanira kuronga zvamuchaita pakunamata kwemhuri moona kuti muri kuzviita nguva dzose. (Genesisi 18:19) Asi pane zvakawanda zvinodiwa. Munofanira kurarama upenyu hwenyu zuva rimwe nerimwe muchitungamirirwa naMwari. Itai kuti mhuri yenyu ive neukama hwakasimba naMwari nokutaura nezvake ‘pamunogara mumba menyu nepamunofamba mumugwagwa nepamunorara pasi nepamunomuka.’ (Dheuteronomio 6:6, 7) Ivai nechinangwa chokuita saJoshua, uyo akati: “Ini neimba yangu, tichashumira Jehovha.”—Joshua 24:15.

ZVAUNGAITA:

  • Garai muchiva nepurogiramu yokudzidza inoita kuti mukurukure zvinobatsira mumwe nomumwe ari mumhuri menyu