Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

CHIKAMU 1

Tarisirai Kuna Mwari Kuti Muve Newanano Inofadza

Tarisirai Kuna Mwari Kuti Muve Newanano Inofadza

“Iye akavasika kubva pakutanga akavaita munhurume nomunhukadzi.”—Mateu 19:4

Jehovha * Mwari ndiye akaita wanano yokutanga. Bhaibheri rinotiudza kuti akasika mukadzi wokutanga uye “akamuunza kumunhu.” Adhamu akafara chaizvo zvokuti akati: “Zvino iri ipfupa remapfupa angu nenyama yenyama yangu.” (Genesisi 2:22, 23) Jehovha achiri kuda kuti vanhu vakaroorana vafare.

Paunoroora kana kuroorwa, ungafunga kuti zvinhu zvose zvichava mutserendende. Zvisinei, chaizvoizvo kunyange murume nomudzimai vanonyatsodanana vanova nematambudziko. (1 VaKorinde 7:28) Mubhurocha rino, uchawana zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kuita kuti mufare muwanano yenyu nemumhuri menyu kana mukazvishandisa.—Pisarema 19:8-11.

1 BVUMA BASA RAWAKAPIWA NAJEHOVHA

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Murume ndiye musoro wemhuri.—VaEfeso 5:23.

Kana uri murume, Jehovha anoda kuti utarisire mudzimai wako nounyoro. (1 Petro 3:7) Jehovha akamusika kuti ave mukwanisi wako, uye anoda kuti uremekedze mudzimai wako uye umude. (Genesisi 2:18) Unofanira kuda mudzimai wako zvikuru zvokuti unonzwa uchida kukoshesa zvaanoda kupfuura zvaunoda.—VaEfeso 5:25-29.

Kana uri mudzimai, Jehovha anoda kuti uremekedze murume wako zvikuru uye kuti umubatsire kuita basa rake. (1 VaKorinde 11:3; VaEfeso 5:33) Tsigira zvisarudzo zvemurume wako uye shandira pamwe naye nemwoyo wose. (VaKorose 3:18) Paunoita izvi, uchafarirwa nomurume wako uye naJehovha.—1 Petro 3:1-6.

ZVAUNGAITA:

  • Bvunza mumwe wako kuti ungava sei murume kana kuti mudzimai ari nani. Nyatsoteerera, uye ita zvaunogona kuti uvandudze

  • Iva nemwoyo murefu. Zvichatora nguva kuti mose muri vaviri muzive kuti mungafadzana sei

2 IVA NEHANYA NEMANZWIRO EMUMWE WAKO

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Unofanira kuva nehanya nezvinofarirwa nemumwe wako. (VaFiripi 2:3, 4) Bata mumwe wako semunhu anokosha, uchiyeuka kuti Jehovha anoda kuti vashumiri vake vave “norupfave kuna vose.” (2 Timoti 2:24) ‘Mashoko anotaurwa asina kufungwa anobaya sezvinoita bakatwa, asi rurimi rwevakachenjera runoporesa.’ Saka sarudza mashoko ako nokungwarira. (Zvirevo 12:18) Mudzimu waJehovha uchakubatsira kuti utaure nemutsa nerudo.—VaGaratiya 5:22, 23; VaKorose 4:6.

ZVAUNGAITA:

  • Musati makurukura nyaya dzinokosha nyengeterera kubatsirwa kuti urambe wakadzikama uye kuti ukwanise kunzwawo zvinotaurwa nemumwe wako

  • Nyatsofunga zvauchataura uye matauriro auchazviita

3 ISAI MISORO PAMWE CHETE

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Pamunoroorana, munova, ‘nyama imwe’ nemumwe wako. (Mateu 19:5) Asi muchiri vanhu vaviri uye mungava nemafungiro akasiyana. Saka munofanira kudzidza kuva vakabatana pamafungiro uye pamanzwiro amunoita. (VaFiripi 2:2) Kubatana kunokosha pakuita zvisarudzo. Bhaibheri rinoti: “Zvirongwa zvinosimbiswa kwazvo nokupanana mazano.” (Zvirevo 20:18) Itai kuti zvinotaurwa neBhaibheri zvikutungamirirei pamunoita zvisarudzo zvinokosha pamwe chete.—Zvirevo 8:32, 33.

ZVAUNGAITA:

  • Ita kuti mumwe wako azive manzwiro ako, kwete kungomuudza mashoko chete kana kuti mafungiro ako

  • Inzwawo zvinofungwa nemumwe wako usati wazvipira kuita zvimwe zvinhu

^ ndima 4 Jehovha ndiro zita raMwari sezvinoratidzwa muBhaibheri.