Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 6

Machinjire Anoita Vana Wanano

Machinjire Anoita Vana Wanano

“Vanakomana inhaka inobva kuna Jehovha.”—Pisarema 127:3

Kuberekwa kwemwana kunogona kufadza uye kuomera vakaroorana. Sevabereki vatsva, mungashamisika kuona kuti nguva yenyu yakawanda nesimba zvinenge zvava kuperera pakutarisira mwana wenyu. Kusarara zvakakwana pamwe chete nekuchinja kunenge kwaita manzwiro enyu zvingakanganisa ukama hwenyu. Iwe nemumwe wako muchafanira kuchinja zvimwe zvinhu kuti mutarisire mwana wenyu uye kuti muchengetedze wanano yenyu. Mazano eBhaibheri angakubatsirai sei kukurira matambudziko aya?

 1 NZWISISA KUTI MWANA ANOCHINJA SEI UPENYU HWENYU

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Rudo rune mwoyo murefu uye rune mutsa.” Uyewo, rudo “haruzvitsvakiri zvarwo, harutsamwi.” (1 VaKorinde 13:4, 5) Saamai vatsva, zviri muropa kuti unonyanya kufunga nezvemwana wako. Zvisinei, murume wako angatanga kunzwa sokuti ari kusiyiwa, saka usakanganwa kuti iyewo anoda kuratidzwa kuti une hanya naye. Unogona kumubatsira nemwoyo murefu uye nemutsa kuti aone kuti anokosha uye kuti anobatanidzwawo pakutarisira mwana wenyu.

“Imi varume, rambai muchigara nemadzimai enyu . . . maererano nokuziva.” (1 Petro 3:7) Nzwisisa kuti mudzimai wako achashandisa simba rake rakawanda achitarisira mwana wenyu. Ava nezvimwe zvokuita saka anganetseka mupfungwa, anganzwa akarukutika, kunyange kuora mwoyo. Dzimwe nguva, angatokugumbukira, asi edza kuramba wakadzikama, nokuti “munhu anononoka kutsamwa ari nani pane murume ane simba.” (Zvirevo 16:32) Ratidza ungwaru, uye mupe rutsigiro rwaanoda.—Zvirevo 14:29.

ZVAUNGAITA:

  • Vanababa: Batsira mudzimai wako kutarisira mwana, kunyange usiku. Ita kuti nguva yaunopedza uchiita zvimwe zvinhu ive shoma kuitira kuti uve nenguva yakawanda uine mudzimai wako nemwana wenyu

  • Vanaamai: Kana murume wako akati anoda kukubatsira kutarisira mwana, bvuma kubatsirwa naye. Kana asingagoni kunyatsoita basa racho, usamutsoropodza, asi neruremekedzo muratidze maitirwe azvo

 2 SIMBISAI UKAMA HWENYU

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Vachava nyama imwe.” (Genesisi 2:24) Kunyange zvazvo mava nemumwe munhu mumhuri menyu, yeuka kuti iwe nemumwe wako muchiri “nyama imwe.” Edza zvose zvaunogona kuti ukama hwenyu hurambe hwakasimba.

Mudzimai, onga kubatsirwa uye kutsigirwa kwaunoitwa nemurume wako. Mashoko ako okuonga anogona ‘kuporesa.’ (Zvirevo 12:18) Murume, udza mudzimai wako kuti unomuda uye kuti unomukoshesa zvakadini. Murumbidze nekutarisira kwaanoita mhuri.—Zvirevo 31:10, 28.

“Mumwe nomumwe ngaarege kuramba achitsvaka zvake oga, asi zvomumwe munhu.” (1 VaKorinde 10:24) Gara uchiita zvakanyanya kunakira mumwe wako. Somurume nomudzimai, wanai nguva yokutaura, kurumbidzana uye kuteerera mumwe paanenge achitaura. Usangofunga zvaunoda panyaya dzebonde. Funga zvinodiwa nemumwe wako. Bhaibheri rinoti: “Musanyimana, asi mubvumirane.” (1 VaKorinde 7:3-5) Saka taurai nezvenyaya iyi muri vaviri muchibudirana pachena. Mwoyo murefu wenyu nekunzwisisa zvichasimbisa ukama hwenyu.

ZVAUNGAITA:

  • Usakanganwa kuva nenguva yokuti muve pamwe chete muri vaviri

  • Ita zvinhu zvidiki zvinoita kuti mumwe wako aone kuti anodiwa, zvakadai sekumutumira meseji kana kuti kumupa chipo chidiki

 3 KUDZIDZISA MWANA WENYU

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kubvira paucheche wakaziva zvinyorwa zvitsvene, zvinokwanisa kuita kuti uve akachenjera kuti uwane ruponeso.” (2 Timoti 3:15) Ronga zvaungaita kuti udzidzise mwana wako. Anokwanisa chaizvo kudzidza, kunyange asati aberekwa. Paanenge achiri mudumbu, mwana wako anogona kuziva inzwi rako uye anoita zvinoenderana nemanzwiro aunenge uchiita. Muverengere paanenge achiri mucheche. Kunyange zvazvo angasanzwisisa zvaunenge uchiverenga, zvingamubatsira kuti azofarira kuverenga paanenge akura.

Chero zera raari mwana wako anogona kukunzwa uchitaura nezvaMwari. Ita kuti anzwe uchinyengetera kuna Jehovha. (Dheuteronomio 11:19) Kunyange pamunotamba mose, taura pamusoro pezvinhu zvakasikwa naMwari. (Pisarema 78:3, 4) Mwana wako paanokura, achaona kuti unoda Jehovha uye iye achadzidza kumudawo.

ZVAUNGAITA:

  • Nyengetera uchikumbira uchenjeri hwokudzidzisa mwana wako

  • Dzokorora mashoko uye pfungwa dzinokosha paunenge uchimudzidzisa kuitira kuti atange kudzidza kubva achiri mudiki