Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

CHIKAMU 3

Kugadzirisa Kwamungaita Matambudziko

Kugadzirisa Kwamungaita Matambudziko

“Dananai kwazvo, nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.”—1 Petro 4:8

Iwe nemumwe wako sezvamunotanga kugara pamwe chete, pachamuka matambudziko akasiyana-siyana. Angakonzerwa nekusiyana kwakaita mafungiro nemanzwiro enyu uye maitiro amunoita zvinhu nemhaka yemarererwe amakaitwa. Kana kuti matambudziko angakonzerwa nevamwe vanhu uye nezviitiko zvisingatarisirwi.

Unganzwa uchida kudzivisa kuona zvinhu sezvazviri, asi Bhaibheri rinotiudza kuti titarisane nematambudziko edu. (Mateu 5:23, 24) Uchaona kuti kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri ndiwo mushonga unonyatsoshanda pakugadzirisa matambudziko enyu.

1 KURUKURAI DAMBUDZIKO RACHO

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Pane nguva yokutaura.’ (Muparidzi 3:1, 7) Iva nechokwadi chokuti manyatsokurukura nezvedambudziko racho. Budira mumwe wako pachena nezvemanzwiro aunoita uye zvaunofunga nezvenyaya yacho. Gara ‘uchitaura chokwadi’ nemumwe wako. (VaEfeso 4:25) Kunyange ukagumbuka, dzivisa kupopota. Mhinduro nyoro inogona kuita kuti nyaya inofanira kunge iri diki irege kuguma yakora muto.—Zvirevo 15:4; 26:20.

Kunyange usingabvumirani nemumwe wako, ramba uchitaura nenyasha, usingambokanganwi kumuratidza rudo neruremekedzo. (VaKorose 4:6) Edzai kukurumidza kugadzirisa nyaya yacho, uye musarega kutaura mose.—VaEfeso 4:26.

ZVAUNGAITA:

  • Sarudzai nguva yakakodzera yokukurukura dambudziko racho

  • Kana iri nguva yokuti uteerere, dzivisa kapfungwa kekuda kudamburira mumwe wako. Uchawana mukana wako wokutaura

2 TEERERA UNZWISISE

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Pakudanana sehama, dananai kwazvo. Pakukudzana, tungamiriranai.” (VaRoma 12:10) Mateerere aunoita anokosha zvikuru. Edza kunzwisisa maonero emumwe wako ‘uchinzwira ngoni uye uchizvininipisa.’ (1 Petro 3:8; Jakobho 1:19) Usangonyepera kunge uri kuteerera. Pazvinenge zvichiita, chimbosiya zvauri kuita uteerere mumwe wako, kana kuti bvunza kana zvingaita kuti muzozvikurukura pane imwe nguva. Kana ukafunga nezvewawakaroorana naye semunhu anoda kukubatsira pane kumuona semuvengi wako, ‘hauzokurumidzi kugumbuka.’—Muparidzi 7:9.

ZVAUNGAITA:

  • Ramba uchiteerera uchida kunzwawo zvinotaurwa nemumwe wako, kunyange kana zvauri kunzwa zvisingakufadzi

  • Nzwisisa zvaari kuda kuedza kutaura. Cherechedza zvaanoita chiso chake nemuviri wake uye matauriro aanenge achiita

3 ONAI KUTI MURI KUITA ZVAMAKASARUDZA

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kushanda zvakaoma kwose kune zvakunobatsira, asi kungotaura nemiromo kunoita kuti pave nokushayiwa.” (Zvirevo 14:23) Kubvumirana kuti uyu ndiwo mushonga unogadzirisa dambudziko hakuna kukwana. Munofanira kuona kuti muri kuita zvamakasarudza. Izvi zvingada kushanda nesimba, asi zvinenge zvakakodzera kuti mudaro. (Zvirevo 10:4) Kana mukashandira pamwe, muchawana “mubayiro wakanaka” pabasa renyu rakaoma.—Muparidzi 4:9.

ZVAUNGAITA:

  • Sarudzai kuti ndezvipi zvinoshanda zvichaitwa nemumwe nemumwe kuti mugadzirise dambudziko renyu

  • Garai muchiongorora kubudirira kwamuri kuita