Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 13

Mashoko Api Anofadza Pamusoro Pechitendero?

Mashoko Api Anofadza Pamusoro Pechitendero?

1. Zvitendero zvese zvakanaka here?

Muzvitendero zvese mune vamwe vanhu vanoda kunamata Mwari nemwoyo wese. Zvinofadza kuti Mwari anoona vanhu vakadaro uye anovada. Asi zvinosuwisa kuti zvinhu zvakaipa zvakawanda zviri kuitika munyika zviri kuitwa nevanhu vari muzvitendero. (2 VaKorinde 4:3, 4; 11:13-15) Mamwe mashoko akabuda munhau anoratidza kuti zvimwe zvitendero zvinobatanidzwa muhondo, muugandanga, kutsakatisa marudzi, uye mukushungurudza vana. Izvi zvinorwadza vanhu vanotenda muna Mwari nemwoyo wese.​—Verenga Mateu 24:3-5, 11, 12.

Chitendero chechokwadi chinokudza Mwari asi zvitendero zvenhema zvinomugumbura. Zvinodzidzisa zvinhu zvisingawaniki muBhaibheri uye dzidziso dzenhema pamusoro paMwari uye pevakafa. Asi Jehovha anoda kuti vanhu vadzidze chokwadi pamusoro pake.​—Verenga Ezekieri 18:4; 1 Timoti 2:3-5.

2. Mashoko api anofadza pamusoro pechitendero?

Zvinofadza kuti Mwari haanyengerwi nezvitendero zvinoti zvinoda Mwari asi izvo zvichida nyika yaSatani. (Jakobho 4:4) Shoko raMwari rinodana zvitendero zvese zvenhema kuti “Bhabhironi Guru.” Bhabhironi raiva guta rekare, uye muguta iroro ndimo makatangira chitendero chenhema pashure pekunge mafashamo epanguva yaNoa aitika. Pasina nguva, Mwari achangoerekana agumisa zvitendero zvinotsausa vanhu uye zvinovaitira zvakaipa.​—Verenga Zvakazarurwa 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Panewo mamwe mashoko anofadza. Jehovha haana kukanganwa vanhu vanoda kumunamata nemwoyo wese vari muzvitendero zvenhema zviri pasi pese. Ari kubatanidza vanhu ivavo kuburikidza nekuvadzidzisa chokwadi.​—Verenga Mika 4:2, 5.

 3. Vanhu vanoda Mwari vanofanira kuitei?

Chitendero chechokwadi chiri kubatanidza vanhu

Jehovha anofarira vanhu vanoda chokwadi uye vanoda kuita zvakanaka. Anovaudza kuti vasiye chitendero chenhema. Vanhu vanoda Mwari vanobvuma kuchinja kuti vaite zvinomufadza.​—Verenga Zvakazarurwa 18:4.

Munguva yevaapostora, vanhu vaida Mwari pavainzwa mashoko akanaka aiparidzwa nevaapostora vaiagamuchira nemufaro. Vakadzidziswa mararamiro matsva naJehovha, aiita kuti vafare uye kuti vave neupenyu hune chinangwa netariro. Vakaratidza muenzaniso wakanaka kwatiri nekuti vakabvuma mashoko akanaka, vakaita kuti Jehovha ave pekutanga muupenyu hwavo.​—Verenga 1 VaTesaronika 1:8, 9; 2:13.

Jehovha anogamuchira vanhu vese vanosiya chitendero chenhema vachibatana nevanhu vake. Kana ukabvuma kuita zvauri kukumbirwa naJehovha, uchava shamwari yake. Uchavawo pakati pevanamati vaJehovha vanokuda uye uchawana upenyu husingaperi.​—Verenga Mako 10:29, 30; 2 VaKorinde 6:17, 18.

4. Mwari achaita sei kuti vanhu vese vave nemufaro panyika?

Zvinofadza kuti chitendero chenhema chichatongwa. Izvozvo zvichaita kuti udzvinyiriri hupere panyika. Pachange pasisina chitendero chenhema chinotsausa vanhu uye chinovapesanisa. Vanhu vese vachange vabatana vachinamata Mwari wechokwadi chete.​—Verenga Zvakazarurwa 18:20, 21; 21:3, 4.