Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 11

Kutaura Nechido

Kutaura Nechido

VaRoma 12:11

PFUPISO YECHIDZIDZO: Taura nechido kuti ukurudzire vateereri kuita zvauri kudzidzisa.

MAITIRWO AZVO:

  • Mashoko auchataura ngaanyure mumwoyo mako. Paunenge uchigadzirira zvauchataura, fungisisa kukosha kwemashoko acho. Gadzirira kusvika wava kunyatsoziva mashoko acho zvekuti unogona kuataura zvichibva pamwoyo.

  • Funga nezvevateereri vako. Fungisisa kuti zvauchaverenga kana zvauchataura zvichabatsira sei vamwe. Funga zvaungaita kuti utaure nenzira inoita kuti vateereri vanyatsokoshesa mashoko ako.

  • Taura zvine upenyu. Mashoko ako ngaave nesimba. Ratidza manzwiro auri kuita kuburikidza nezvaunoita chiso chako uyewo nekushandisa nhengo dzemuviri sezvaunongoita mazuva ese.