Shingairira Kuverenga Nekudzidzisa

Bhuku rino rakanyorerwa kuti rikubatsire kuvandudza unyanzvi hwako hwekuverengera vanhu uye hwekutaura nekudzidzisa.

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Tinodzidzisa mashoko akanaka kupfuura ese.

CHIDZIDZO 1

Nhanganyaya Yakanaka

Nhanganyaya yakanaka inobatsira zvinhu zviviri.

CHIDZIDZO 2

Kuita Seuri Kutaurirana Nevateereri

Kuita seuri kutaurirana nevateereri kunoita kuti vasununguke uye vade kuteerera zvauri kutaura.

CHIDZIDZO 3

Kubvunza Mibvunzo

Bvunza mibvunzo yakanaka kuti vanhu vade kunzwa uye kuti usimbise pfungwa huru.

CHIDZIDZO 4

Kusuma Magwaro Zvakanaka

Funga kuti ungaitei kuti vateereri vade kunzwa usati waverenga rugwaro.

CHIDZIDZO 5

Kuverenga Nemazvo

Kuverenga nemazvo kunokosha chaizvo pakupa vanhu ruzivo runobva kuna Jehovha.

CHIDZIDZO 6

Kuratidza Kushanda Kunoita Rugwaro

Batsira vateereri kuti vaone kuti rugwaro rwawaverenga ruri kubatana sei nepfungwa yauri kutaura.

CHIDZIDZO 7

Mashoko Akarurama Uye Ane Umboo

Mashoko akarurama uye ane umboo anoita kuti vateereri vasvike pamhedziso yakarurama.

CHIDZIDZO 8

Mienzaniso Inodzidzisa

Vandudza madzidzisiro ako kuburikidza nekushandisa mienzaniso iri nyore uye inosvika pamwoyo yevateereri, ichidzidzisa pfungwa dzinokosha.

CHIDZIDZO 9

Kushandisa Zvakanaka Zvinhu Zvinooneka

Shandisa zvinhu zvinooneka kuti ubatsire vateereri kuti vayeuke zvinhu kwenguva refu.

CHIDZIDZO 10

Kusiyanisa Inzwi

Kurumidza uye nonoka kutaura, koresa uye tetepesa inzwi, uye siyanisa kusimba kwenzwi rako kuti usvike pamwoyo yevateereri, uye kuti uvabatsire kuita zvavanenge vadzidza.

CHIDZIDZO 11

Kutaura Nechido

Kutaura nechido kunoratidza manzwiro auri kuita uye kunoita kuti vanhu varambe vachida kuteerera.

CHIDZIDZO 12

Kufarira Vanhu Nekuvanzwira Tsitsi

Kana ukataura zvichibva pamwoyo, unoratidza vateereri vako kuti unovada.

CHIDZIDZO 13

Ratidza Kubatsira Kunoita Mashoko Acho

Batsira vateereri kuti vaone kuti nyaya yako inovabatsira sei, uye varatidze zvavanofanira kuita nezvavadzidza.

CHIDZIDZO 14

Kusimbisa Pfungwa Huru

Ita kuti vateereri vafambe newe, uye jekesa kuti pfungwa huru imwe neimwe inoenderana papi nechinangwa chehurukuro nemusoro wayo.

CHIDZIDZO 15

Ratidza Kuti Une Chokwadi Nezvauri Kutaura

Ratidza kuti une chokwadi nezvauri kutaura. Ratidza kuti unotenda zvakasimba kuti zvauri kutaura zvinokosha.

CHIDZIDZO 16

Taura Zvinokurudzira Uye Zvakanaka

Kurudzira pane kutsoropodza. Taura chokwadi chiri muShoko raMwari chinozorodza.

CHIDZIDZO 17

Kutaura Zvinonzwisiswa Nevanhu

Batsira vateereri kuti vanzwisise zvauri kutsanangura. Taura pfungwa huru zvakajeka.

CHIDZIDZO 18

Ita Kuti Vateereri Vadzidze Chimwe Chinhu

Ita kuti vafunge uye ngavasare vachiona kuti vadzidza chimwe chinhu chinokosha.

CHIDZIDZO 19

Kutaura Zvinobaya Mwoyo

Batsira vateereri kuti vade Mwari neShoko rake Bhaibheri.

CHIDZIDZO 20

Mhedziso Yakanaka

Mhedziso yakanaka inobatsira vateereri kuti vabvume uye kuti vaite zvavadzidza.

Maka Chidzidzo Chaunenge Waita

Nyora misi yaunenge waita chidzidzo sezvaunenge uchishanda kuti uvandudze unyanzvi hwako hwekuverenga nekudzidzisa.

Inzwa Zvimwe

MAVHIDHIYO ANOTEVEDZANA

Shingairira Kuverenga Nekudzidzisa​—Mavhidhiyo

Zvaungaita kuti uve neunyanzvi hwekuverenga uye kudzidzisa.