Enda pane zvauri kuda

Kutambura Kuchazombopera Here?

Kutambura Kuchazombopera Here?

Ungati . . .

  • kuchapera here?

  • hakuperi here?

  • pamwe kungangopera here?

BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Mwari . . . achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa.”​—Zvakazarurwa 21:3, 4, Bhaibheri—Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchava nechokwadi chekuti Mwari haasi iye anokonzera matambudziko edu.​—Jakobho 1:13.

Uchanyaradzwa nekuziva kuti Mwari anorwadziwa patinotambura.​—Zekariya 2:8.

Uchava netariro yekuti kutambura kwese kuchapera.​—Pisarema 37:9-11.

TINGANYATSOBVUMA ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI HERE?

Hongu. Tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari haadi kuti vanhu vatambure kana kuitirwa zvakaipa. Imbofunga kuti Jehovha Mwari ainzwa sei kare paaiona vanhu vake vachiitirwa utsinye. Bhaibheri rinoti airwadziwa pavaidzvinyirirwa “nevaya vaivaitira utsinye.”​—Vatongi 2:18, Bhaibheri—Shanduro yeNyika Itsva.

    Jehovha anovenga zvikuru vanhu vanoitira vamwe zvakaipa. Bhaibheri rinoti anosemeswa nemaoko “anodeura ropa risina mhosva.”​—Zvirevo 6:16, 17.

  • Mwari anotida semunhu mumwe nemumwe. ‘Mumwe nemumwe wedu anoziva zvinomunetsa uye zvinomurwadza.’ Asi hatisi isu tega tinozviziva. Jehovha anozivawo zvinonetsa mumwe nemumwe wedu uye zvinomurwadza.​—2 Makoronike 6:29, 30.

    Jehovha ava pedyo nekugumisa kutambura kwemumwe nemumwe wedu, achishandisa Umambo hwake. (Mateu 6:9, 10) Asi iye zvino anonyaradza vaya vanomutsvaga nemwoyo wese.​—Mabasa 17:27; 2 VaKorinde 1:3, 4.

ZVEKUFUNGA NEZVAZVO

Mwari anosiyirei vanhu vachitambura?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana VAROMA 5:12 na2 PETRO 3:9.