Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 8B

Uprofita Hutatu Hune Chekuita naMesiya

Uprofita Hutatu Hune Chekuita naMesiya

1. “Ane Kodzero Yepamutemo” (Ezekieri 21:25-27)

NGUVA YEMAMWE MARUDZI (607 B.C.E.–1914 C.E.)

 1. 607 B.C.E.​—Zedhekiya anobviswa pachigaro

 2. 1914 C.E.​—Jesu, uyo ane “kodzero yepamutemo” yekutonga muUmambo hwaMesiya, anogadzwa saMambo ova Mufudzi uye Mutongi

Chitsauko 8, ndima 12-15

 2. “Mushumiri Wangu . . . Achaaendesa Kumafuro, Uye Achava Mufudzi Wawo” (Ezekieri 34:22-24)

MAZUVA EKUPEDZISIRA (1914 C.E.–PASHURE PEAMAGEDHONI)

 1. 1914 C.E.​—Jesu, uyo ane “kodzero yepamutemo” yekutonga muUmambo hwaMesiya, anogadzwa saMambo ova Mufudzi uye Mutongi

 2. 1919 C.E.​—Muranda akatendeka, akangwara anogadzwa kuti afudze makwai aMwari

  Vakazodzwa vakatendeka vanounganidzwa kuti vatungamirirwe naMambo Mesiya; vanozobatanidzwa pamwe chete neboka guru

 3. PASHURE PEAMAGEDHONI​—Makomborero eUmambo hwaMwari acharamba aripo kusvikira narini narini

Chitsauko 8, ndima 18-22

3. “Vachatongwa Namambo Mumwe Chete” Nekusingaperi (Ezekieri 37:22, 24-28)

MAZUVA EKUPEDZISIRA (1914 C.E.–PASHURE PEAMAGEDHONI)

 1. 1914 C.E.​—Jesu, uyo ane “kodzero yepamutemo” yekutonga muUmambo hwaMesiya, anogadzwa saMambo ova Mufudzi uye Mutongi

 2. 1919 C.E.​—Muranda akatendeka, akangwara anogadzwa kuti afudze makwai aMwari

  Vakazodzwa vakatendeka vanounganidzwa kuti vatungamirirwe naMambo Mesiya; vanozobatanidzwa pamwe chete neboka guru

 3. PASHURE PEAMAGEDHONI​—Makomborero eUmambo hwaMwari acharamba aripo kusvikira narini narini