Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 7A

Nyika Dzakapoteredza Jerusarema

c. 650-300 B.C.E.

Nyika Dzakapoteredza Jerusarema

CHATI YENGUVA (MAKORE ESE NDEEKUMAB.C.E.)

 1. 620: Bhabhironi rinoita kuti Jerusarema rive pasi paro

  Nebhukadhinezari anoita kuti mambo weJerusarema atonge ari pasi pake

 2. 617: Bhabhironi rinotora nhapwa dzekutanga kuJerusarema

  Vatongi, varwi vakasimba, uye vanhu vane unyanzvi hwakasiyana-siyana vanoendeswa kuBhabhironi

 3. 607: Bhabhironi rinoparadza Jerusarema

  Guta racho netemberi yaro zvinopiswa

 4. Pashure pegore ra607: Guta reTire raiva pedyo negungwa Nebhukadhinezari anoita makore 13 achirwisa Tire. Anokunda guta reTire raiva pedyo negungwa, asi guta riri pachitsuwa rinosiyiwa rakadaro

 5. 602: Amoni neMoabhi

  Nebhukadhinezari anorwisa vaAmoni nevaMoabhi

 6. 588: Bhabhironi rinokunda Ijipiti

  Mugore rake rechi37 ari mambo, Nebhukadhinezari anorwisa Ijipiti

 7. 332: Guta reTire riri pachitsuwa

  Uto revaGiriki richitungamirirwa naAlexander, rinoparadza chitsuwa cheTire

 8. 332 kana kuti gore iri risati rasvika: Firistiya

  Alexander anokunda Gaza, guta guru revaFiristiya

Nzvimbo Dziri Pamepu

 • GIRISI

 • GUNGWA GURU

 • (GUNGWA REMEDHITERENIYENI)

 • TIRE

 • Sidhoni

 • Tire

 • Samariya

 • Jerusarema

 • Gaza

 • FIRISTIYA

 • IJIPITI

 • BHABHIRONI

 • AMONI

 • MOABHI

 • EDHOMU