Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 18A

Jehovha Anoyambira Vanhu Nezvehondo Huru Iri Kuuya

Jehovha Anoyambira Vanhu Nezvehondo Huru Iri Kuuya

Bhaibheri rine uprofita hwakawanda hunoyambira vanhu nezvehondo huru ichashandiswa naJehovha kutsvaira vese vanomupikisa uye vanopikisa vanhu vake. Humwe hwacho ndihwo hwakarongwa pasi apa. Ona kuti yambiro idzi dzakafanana papi uye cherechedza kuti Jehovha akava sei nechokwadi chekuti vanhu vese vakapiwa mukana wekudzinzwa uye kusarudza zvekuita.

MUMAZUVA EVAISRAERI

EZEKIERI: “‘Ndichaita kuti bakatwa rimurwise [Gogi] mumakomo angu ese,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”—Ezek. 38:18-23.

JEREMIYA: “[Jehovha] pachake achapa mutongo kuvanhu vese. Uye achaisa vakaipa kubakatwa.”—Jer. 25:31-33.

DHANIERI: “Mwari wekudenga achaita kuti pave neumambo . . . huchapwanya, hwogumisa umambo hwese uhwu.”—Dhan. 2:44.

MAKORE AKATANGA CHIKRISTU

 JESU: “Pachava nekutambudzika kukuru kusati kwamboitika kubvira pakutanga kwenyika.”—Mat. 24:21, 22.

PAURO: ‘Jesu nengirozi dzake dzine simba vachatsiva vaya vasingazivi Mwari.’—2 VaT. 1:6-9.

PETRO: “Zuva raJehovha richauya sembavha, . . . uye nyika nemabasa ari mairi zvichava pachena.”—2 Pet. 3:10.

JOHANI: “Mukanwa make [Jesu] makabuda bakatwa refu rakapinza rekutemesa marudzi.”—Zvak. 19:11-18.

MAZUVA ANO

Bhaibheri ndiro bhuku rakashandurwa mumitauro yakawanda uye rakaparadzirwa kupfuura mamwe ese

VASHUMIRI VAJEHOVHA MAZUVA ANO . . .

  • Vanopa vanhu mabhuku akawanda anotsanangura Bhabheri mumitauro yakawanda

  • Vanoita maawa akawanda gore negore vachiparidza