Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 5

‘Ndichagara Pakati Pevanhu’—Jehovha Anodzorera Kunamata Kwakachena

‘Ndichagara Pakati Pevanhu’—Jehovha Anodzorera Kunamata Kwakachena

EZEKIERI 43:7

ZVATICHADZIDZA: Zvakaonekwa muchiratidzo chetemberi uye zvazvinotidzidzisa nezvekunamata kwakachena

Jehovha akapa muprofita Ezekieri nemuapostora Johani zviratidzo zvine zvinhu zvakawanda zvakafanana. Zvinhu izvozvo zvinotipa zvidzidzo zvinokosha zvinotibatsira kunamata Jehovha sezvaanoda iye zvino uye zvinotiratidza kuti upenyu huchange hwakaita sei muParadhiso pachange pachitonga Umambo hwaMwari.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 19

“Zvinhu Zvese Zviri Kunosvika Rukova Rwacho Zvichararama”

Nei tichigona kuti chiratidzo chaEzekieri cherwizi rwuri kuyerera chakazadziswa, changa chichizadziswa, uye chichazadziswa mune ramangwana?

CHITSAUKO 20

‘Govai Nyika Kuti Ive Nhaka Yenyu’

Muchiratidzo, Mwari anoudza Ezekieri nedzimwe nhapwa kuti vagove Nyika Yakapikirwa pakati pemadzinza evaIsraeri.

CHITSAUKO 21

‘Guta Racho Richanzi Jehovha Ari Ipapo’

Tinodzidzei pachiratidzo chaEzekieri cheguta nezita raro raiva nezvarinoreva?

CHITSAUKO 22

“Namata Mwari”

Chinangwa chebhuku rino ndechekusimbisa chido chedu chekunamata Jehovha Mwari chete.