Jehovha Anodzorera Kunamata Kwakachena!

Bhuku reBhaibheri raEzekieri rine uprofita hwakawanda hune chekuita nekudzorerwa kwekunamata kwakachena. Uprofita uhwu hunorevei kwatiri?

Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira

Chido chedu ndechekuti bhuku rino rikubatsire kuti unamate Jehovha zvakachena, sezvo ari iye akakodzera kunamatwa.

Tsanangudzo Yezvimwe Zviri Mubhuku Rino

Mabhokisi ekudzidzisa nemachati enguva ane mamwe mashoko ekuwedzera achakubatsira kunzwisisa zvaunenge uchiverenga.

CHITSAUKO 1

“Jehovha Mwari Wako Ndiye Waunofanira Kunamata”

Satani paakafurira vanhu kuti vapanduke muEdheni, ainge achitoti Jehovha haana kodzero yekutonga, uye aitorwisa kunamata kwakachena.

CHITSAUKO 2

“Mwari Akafarira” Zvipo Zvavo

Zvakaitwa nevarume vaiva nekutenda zvinoratidza kuti pane zvinhu zvina zvinodiwa kuti kunamata kugamuchirwe naMwari.

CHITSAUKO 3

‘Ndakatanga Kuona Zviratidzo zvaMwari’

Chiratidzo chekutanga chaEzekieri chakamusiya apererwa. Chinobatsira vashumiri vaMwari vakatendeka mazuva ano.

CHITSAUKO 4

‘Zvisikwa Zvipenyu Zvine Zviso Zvina’ Zvinomiririrei?

Jehovha akapa Ezekieri zvinhu zvinooneka zvekuti amubatsire kunzwisisa zvinhu zvataisazokwanisa kuona kana kunzwisisa.

CHITSAUKO 5

‘Ona Zvinhu Zvakaipa Uye Zvinosemesa Zvavari Kuita’

Ezekieri anoona zvinhu zvinomuvhundutsa zviri kuitwa zvinoratidza kuti vaIsraeri vese vasiya kunamata kwakachena.

CHITSAUKO 6

“Kuguma Kwazosvika Pauri”

Kuenzanisira kweuprofita kwaiita Ezekieri kwairatidza hasha dzaMwari paguta reJerusarema.

CHITSAUKO 7

Marudzi ‘Achaziva Kuti Ndini Jehovha’

Marudzi aishora zita raMwari uye aitambudza kana kuti kusvibisa vanhu vake aisazongosiyiwa asina kurangwa. Zvidzidzo zvipi zvatinowana pane zvakaitika pakati pevaIsraeri nemamwe marudzi?

CHITSAUKO 8

“Ndichaapa Mufudzi Mumwe Chete”

Mwari anofemera Ezekieri kuprofita nezvaMesiya, Mutongi uye Mufudzi wevanhu vaJehovha, aizodzorera zvachose kunamata kwakachena.

CHITSAUKO 9

“Ndichavapa Mwoyo Mumwe Chete”

Uprofita hwakapiwa vaJudha vakatendeka muBhabhironi hune zvahunoreva kwatiri here?

CHITSAUKO 10

“Muchava Vapenyu”

Ezekieri akaona chiratidzo chebani rizere nemapfupa akazova neupenyu. Chinorevei?

CHITSAUKO 11

“Ndakugadza Kuti Uve Murindi”

Basa remurindi uyu nderei? Iyambiro ipi yaanofanira kuzivisa vanhu?

CHITSAUKO 12

“Ndichaita Kuti Vave Rudzi Rumwe Chete”

Jehovha anovimbisa kubatanidza vanhu vake.

CHITSAUKO 13

‘Tsanangura Zvakaita Temberi’

Chiratidzo chetemberi yakaonekwa naEzekieri chinorevei?

CHITSAUKO 14

“Uyu Ndiwo Mutemo Wetemberi Yacho”

VaJudha vemunguva yaEzekieri vanofanira kunge vakadzidzei pachiratidzo chetemberi. Chiratidzo ichi chinotidzidzisei mazuva ano?

CHITSAUKO 15

“Ndichapedza Upfambi Hwako”

Tinodzidzei parondedzero yepfambi dzinotaurwa mubhuku raEzekieri neraZvakazarurwa?

CHITSAUKO 16

‘Isa Chiratidzo Pahuma Dzevanhu’

Kuiswa chiratidzo kwakaitwa vanhu vakatendeka mumazuva aEzekieri kuti vapone kune zvakunotidzidzisa.

CHITSAUKO 17

“Ndiri Kukurwisa, Iwe Gogi”

Gogi weMagogi ndiani uye inyika ipi yaanorwisa?

CHITSAUKO 18

“Hasha Dzangu Dzichatutuma”

Kurwisa kwaGogi kuchamutsa hasha dzaJehovha zvomuita kuti adzivirire vanhu vake.

CHITSAUKO 19

“Zvinhu Zvese Zviri Kunosvika Rukova Rwacho Zvichararama”

Nei tichigona kuti chiratidzo chaEzekieri cherwizi rwuri kuyerera chakazadziswa, changa chichizadziswa, uye chichazadziswa mune ramangwana?

CHITSAUKO 20

‘Govai Nyika Kuti Ive Nhaka Yenyu’

Muchiratidzo, Mwari anoudza Ezekieri nedzimwe nhapwa kuti vagove Nyika Yakapikirwa pakati pemadzinza evaIsraeri.

CHITSAUKO 21

‘Guta Racho Richanzi Jehovha Ari Ipapo’

Tinodzidzei pachiratidzo chaEzekieri cheguta nezita raro raiva nezvarinoreva?

CHITSAUKO 22

“Namata Mwari”

Chinangwa chebhuku rino ndechekusimbisa chido chedu chekunamata Jehovha Mwari chete.

Pfupiso Yezvakagadziridzwa

Chii chakaita kuti manzwisisiro ataiita humwe uprofita huri mubhuku raEzekieri achinjwe?

BHOKISI REKUDZIDZISA 1A

Chii Chinonzi Kunamata?

Chii chinombonzi kunamata? Kunobudiswa sei mubhuku raEzekieri? Kunamata kwakachena kunosanganisirei?

BHOKISI REKUDZIDZISA 1B

Mamiriro Akaita Bhuku raEzekieri

Zvitsauko zvemubhuku racho zvinogona kupatsanurwa maererano nekuti chii chakatanga kuitika, uye nenyaya inenge ichitaurwa.

BHOKISI REKUDZIDZISA 2A

Kunzwisisa Uprofita hwaEzekieri

Bhuku raezekieri rine zviratidzo, mienzaniso, nyaya dzinodzidzisa, uye kuedzesera. Zvakawanda zvacho zvaiva nemashoko akafemerwa naMwari ezvinhu zvichaitika mune ramangwana.

BHOKISI REKUDZIDZISA 2B

Ezekieri—Upenyu Hwake Uye Makore Aakararama

Pane vamwe vaprofita vakashumirawo panguva yaEzekieri. Panguva yaakararama, pane zvinhu zvinokosha zvakaitika munhoroondo yevanhu vake.

BHOKISI REKUDZIDZISA 3A

Rwendo Rurefu Rwekuenda kuBhabhironi

VaJudha vanofanira kunge vakafamba nenzira ipi pavaibva kuJudha vachienda kuBhabhironi?

BHOKISI REKUDZIDZISA 4A

“Ndakatarisa Zvisikwa Zvacho Zvipenyu”

Chii chinosiyanisa zvisikwa zvina zvakaonekwa naEzekieri nezvivezwa zvakakura zvaiva kuAsiriya neBhabhironi?

BHOKISI REKUDZIDZISA 5A

“Mwanakomana Wemunhu, Uri Kuzviona Here?”

Ezekieri anoona zvinhu zvina zvinosemesa zviri kuitwa mutemberi nemuchivanze chayo.

BHOKISI REKUDZIDZISA 6A

“Gera Musoro Wako Nendebvu Dzako”

Achitungamirirwa naMwari, Ezekieri akaenzanisira uprofita hwairatidza zvakanga zvava pedyo kuitika muJerusarema.

BHOKISI REKUDZIDZISA 7A

Nyika Dzakapoteredza Jerusarema

Vanhu vaigara vachirwisana muJudha nemunyika dzainge dzakavakidzana nayo nenyaya yekuda kutonga.

BHOKISI REKUDZIDZISA 7B

Mashoko Anonyanya Kushandiswa Mubhuku raEzekieri

Mamwe mashoko anoramba achidzokororwa kakawanda mubhuku iri reuprofita.

BHOKISI REKUDZIDZISA 8A

Uprofita hwaMesiya—Musidhari Unoyevedza

Chirahwe chiri muchitsauko 17 chaEzekieri chinorevei?

BHOKISI REKUDZIDZISA 8B

Uprofita Hutatu Hune Chekuita naMesiya

Ezekieri anoprofita achiratidza kuti taizokwanisa kuvimba nemutungamiriri wevanhu vaMwari.

BHOKISI REKUDZIDZISA 9A

Jehovha Anozadzisa Zvaanovimbisa—Kare

Mwari anofemera Ezekieri kuti audze vaJudha uprofita hushanu hwekusunungurwa kwavo uye kudzorerwa kwekunamata kwakachena.

BHOKISI REKUDZIDZISA 9B

Nei Tichiti Zvakaitika Muna 1919?

Nei tichiti vanhu vaMwari vakasunungurwa muutapwa hweBhabhironi Guru muna 1919?

BHOKISI REKUDZIDZISA 9C

Jehovha Anozadzisa Zvaanovimbisa—Mazuva Ano

Dzimwe vimbiso dzaMwari dzakazadziswa sei kaviri?

BHOKISI REKUDZIDZISA 9D

Uprofita Hwekutapwa Nekudzorerwa Kwevanhu vaMwari

Uprofita hwekutapwa kwevaJudha vachiendeswa kuBhabhironi nekudzorerwa kwavo kunyika yavo hwakazozadziswa kechipiri uye pamwero mukuru, ungano yechiKristu payakatapwa neBhabhironi Guru uye kunamata kwakachena pakwakazodzorerwa.

BHOKISI REKUDZIDZISA 9E

“Nguva Yekudzorerwa Kwezvinhu Zvese”

Muapostora Petro akafemerwa kuti ataure nezvenguva yaizogadzwa Kristu saMambo kusvikira pakupera kwemakore 1 000.

BHOKISI REKUDZIDZISA 10A

Kunamata Kwakachena Kunodzorerwa Zvishoma Nezvishoma

Ndezvipi zvakaitika zvakaita kuti tizosvika pakuparidza sezvatinoita mazuva ano?

BHOKISI REKUDZIDZISA 10B

“Mapfupa Akaoma” Uye ‘Zvapupu Zviviri’—Zvakafanana Uye Zvakasiyana Papi?

Uprofita uhwu hwakazadziswa sei mazuva ano?

BHOKISI REKUDZIDZISA 10C

Kubatsirwa Kwatinoitwa Kuti Tisimuke

Dzimwe nguva tinogona kuremerwa nematambudziko topera simba, asi tinogona kuwana simba kana tikafunga chiratidzo chemapfupa akaoma akamutswa.

BHOKISI REKUDZIDZISA 11A

Varindi Vakaita Zvakanaka

Vakapikiswa asi vakaramba vakavimbika kuna Jehovha vachiyambira vanhu uye vachiparidza mashoko akanaka.

BHOKISI REKUDZIDZISA 12A

Kubatanidzwa Kwetutanda Twuviri

Ndivanaani vaimiririrwa netutanda twuviri kare uye mazuva ano twunomirira ani?

BHOKISI REKUDZIDZISA 13A

Temberi Dzakasiyana, Zvidzidzo Zvakasiyana

Temberi yakaonekwa naEzekieri yakasiyana papi neyakatsanangurwa nemuapostora Pauro?

BHOKISI REKUDZIDZISA 14A

Zvatinodzidza Patemberi Yakaonekwa naEzekieri

Zvidzidzo zvipi zvatinowana patemberi yakaratidzwa Ezekieri zvaunoda kushandisa pakunamata kwako?

BHOKISI REKUDZIDZISA 15A

Mukoma Nemunin’ina Pfambi

Zvakataurwa naJehovha nezvaOhora naOhoribha zvinoratidza kuti anonzwa sei nezvevanhu vanonyepedzera kumiririra zita rake dzvene uye vasingatevedzeri mitemo yezvaanotarisira pakunamata kwakachena.

BHOKISI REKUDZIDZISA 16A

Jerusarema Rinomiririra chiKristu Chenhema Here?

Nei takachinja manzwisisiro edu?

BHOKISI REKUDZIDZISA 16B

Kuchema Nekugomera, Kuisa Chiratidzo, Kuputsa—Zvichaitika Riini Uye Zvichaitika Sei?

Chiratidzo chiri muchitsauko 9 chaEzekieri chinogona kutibatsira kuva nechivimbo patiri kutarisana nekuguma kwenyika ino.

BHOKISI REKUDZIDZISA 18A

Jehovha Anoyambira Vanhu Nezvehondo Huru Iri Kuuya

Bhaibheri rinotaura nezvehondo huru ichashandiswa naMwari kuparadza vese vanomupikisa.

BHOKISI REKUDZIDZISA 19A

Nzizi Dzemakomborero Anobva Kuna Jehovha

Vanyori veBhaibheri vakasiyana-siyana vakashandisa fananidzo imwe chete kuratidza makomborero anobva kuna Jehovha.

BHOKISI REKUDZIDZISA 19B

Tumvura Twuri Kusinina Twunova Mafashamo!

Rwizi rwuri kuyerera ruchibva panzvimbo tsvene yaMwari runomiririrei?

BHOKISI REKUDZIDZISA 20A

Kugovewa Kwenyika Yacho

Chiratidzo chaEzekieri chekugovewa kwenyika chakakurudzira nhapwa dzechiJudha dzaiva kuBhabhironi uye chinokurudzirawo vanhu vaMwari mazuva ano.

BHOKISI REKUDZIDZISA 21A

‘Munofanira Kupa Mupiro Uyu’

Inharaunda dzipi 5 dzaiva muchikamu chenyika chakasiyiwa naMwari kuti uve mupiro wake? Dzinoshandiswei?

BHOKISI REKUDZIDZISA 22A

Kutarisana Nemuedzo Wekupedzisira

Vanhu vachakunda muedzo wekupedzisira vachawanei?