Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mamwe Mashoko

Mamwe Mashoko

1 JEHOVHA

Zita raMwari ndiJehovha uye rinoreva kuti “Anoita Kuti Zviitike.” Jehovha ndiye Mwari Wemasimbaose, uye akasika zvinhu zvese. Ane simba rekuita chero chaanenge asarudza kuita.

MuchiHebheru, zita raMwari rainyorwa nemabhii mana. MuchiShona, mabhii acho anomiririrwa naYHWH kana kuti JHVH. Zita raMwari rinowanikwa mumashoko echiHebheru chekutanga chakashandiswa kunyora Bhaibheri kanoda kusvika ka7 000. Pasi rese vanhu vanonyora zita rekuti Jehovha zvakasiyana-siyana, vachiritaura semataurirwo arinowanzoitwa mumitauro yavo.

Chitsauko 1, ndima 15

2 BHAIBHERI ‘RAKAFEMERWA NAMWARI’

Bhaibheri rinobva kuna Mwari, asi akashandisa vanhu kurinyora. Zvakangofanana nezvinoitwa nemuridzi wekambani anoudza mabharani wake kuti anyore tsamba achinyora zvaanenge achimuudza. Mwari akashandisa mweya mutsvene wake kutungamirira vanyori veBhaibheri kunyora pfungwa dzake. Mweya waMwari wakavatungamirira nenzira dzakasiyana-siyana, pamwe pacho uchiita kuti vaite zvekuona zviratidzo kana kurota, vozonyora pasi zvavanenge vaoneswa.

Chitsauko 2, ndima 5

3 UPROFITA

Aya mashoko anobva kuna Mwari. Anogona kuva tsanangudzo yekuda kwaMwari, dzidziso, murayiro kana kuti mutongo. Anogonawo kunge achitaura nezvechimwe chinhu chichaitika mune ramangwana. MuBhaibheri mune uprofita hwakawanda hwakatozadziswa.

Chitsauko 2, ndima 13

  4 UPROFITA HUNOTAURA NEZVAMESIYA

Jesu ndiye akazadzisa uprofita hwakawanda huri muBhaibheri hunotaura nezvaMesiya. Ona bhokisi rakanzi “ Uprofita Hunotaura nezvaMesiya.”

Chitsauko 2, ndima 17, mashoko emuzasi

 

5 CHINANGWA CHAJEHOVHA CHAAKASIKIRA NYIKA

Jehovha akasika nyika kuti ive musha wakanaka chaizvo wevanhu vanomuda. Chinangwa chake hachisati chachinja. Mwari ava pedyo kubvisa zvakaipa opa vanhu vake upenyu husingaperi.

Chitsauko 3, ndima 1

6 SATANI DHIYABHOROSI

Satani ndiyo ngirozi yakatanga kupandukira Mwari. Anonzi Satani, izvo zvinoreva kuti “Mupikisi,” nekuti anorwa naJehovha. Anonziwo Dhiyabhorosi, izvo zvinoreva munhu anosvibisa zita remumwe. Akapiwa zita iri nekuti anotaura nhema nezvaMwari uye anonyengera vanhu.

Chitsauko 3, ndima 4

7 NGIROZI

Jehovha akasika ngirozi kare kare asati atombosika nyika. Dzakasikwa kuti dzigare kudenga. Kune mazana emamiriyoni engirozi. (Dhanieri 7:10) Dzine mazita uye dzine unhu hwakasiyana-siyana, uye ngirozi dzakatendeka dzinoramba kunamatwa nevanhu. Dzine zvinzvimbo zvakasiyana-siyana uye dzinoita mabasa akasiyana-siyana. Mamwe mabasa acho anosanganisira kushumira pamberi pechigaro cheumambo chaJehovha, kuzivisa mashoko ake, kudzivirira uye kutungamirira vashumiri vake panyika, kuzivisa mitongo yake, uye kubatsira pabasa rekuparidza. (Pisarema 34:7; Zvakazarurwa 14:6; 22:8, 9) Mune ramangwana, dzichabatana  naJesu pakurwa muhondo yeAmagedhoni.—Zvakazarurwa 16:14, 16; 19:14, 15.

Chitsauko 3, ndima 5; Chitsauko 10, ndima 1

8 CHIVI

Chinhu chese chatinofunga kana kuita chisingaenderani nezvinodiwa naJehovha, chivi. Chivi chinokanganisa ushamwari hwedu naMwari, ndokusaka akatipa mitemo uye achitiudza zvinhu zvinotibatsira kuti tisaita chivi tichiziva. Pakutanga, Jehovha akasika zvinhu zvese pasina chakaipa, asi Adhamu naEvha pavakasarudza kusateerera Jehovha, vakaita chivi uye vakanga vasisina upenyu hwakakwana. Vakakwegura uye vakafa, saka nesuwo tinokwegura tofa pamusana pechivi chakabva kuna Adhamu.

Chitsauko 3, ndima 7; Chitsauko 5, ndima 3

9 AMAGEDHONI

Iyi ihondo yaMwari paachaparadza nyika yaSatani uye uipi hwese.

Chitsauko 3, ndima 13; Chitsauko 8, ndima 18

10 UMAMBO HWAMWARI

Umambo hwaMwari ihurumende yakagadzwa naJehovha kudenga. Jesu Kristu ndiye ari kutonga ari Mambo wacho. Mune ramangwana, Jehovha achashandisa Umambo uhwu kubvisa zvinhu zvese zvakaipa. Umambo hwaMwari huchatonga pasi rese.

Chitsauko 3, ndima 14

11 JESU KRISTU

Mwari akasika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. Jehovha akatuma Jesu panyika kuti afire vanhu vese. Jesu paakaurayiwa,  Jehovha akamumutsa. Iye zvino Jesu ari kutonga kudenga ari Mambo muUmambo hwaMwari.

Chitsauko 4, ndima 2

12 UPROFITA HUNOTAURA NEZVEMAVHIKI 70

Bhaibheri rakataura nguva yaizooneka Mesiya. Rakataura kuti aizooneka paipera nguva inotaurwa nezvayo semavhiki 69 uye nguva iyi yakatanga mugore ra455 B.C.E., ikaguma mugore ra29 C.E.

Tinoziva sei kuti nguva yacho yakaguma muna 29 C.E.? Mavhiki acho 69 akatanga mugore ra455 B.C.E., Nehemiya paakasvika muJerusarema akatanga kuvakazve guta racho. (Dhanieri 9:25; Nehemiya 2:1, 5-8) Patinonzwa shoko rekuti “vhiki,” tinowanzofunga nezvemazuva 7. Asi mavhiki anotaurwa muuprofita uhwu haasi mavhiki emazuva 7. Aya mavhiki emakore 7, sezvakataurwa mune humwe uprofita hwaitaura ‘nezvezuva rimwe chete richimiririra gore.’ (Numeri 14:34; Ezekieri 4:6) Izvi zvinoreva kuti vhiki rimwe nerimwe rakareba makore 7, saka mavhiki acho ese ari 69 anosvika makore 483 (69 x 7). Kana tikaverenga makore 483 kubva mugore ra455 B.C.E., tinosvika pagore ra29 C.E. Iri ndiro gore chairo rakabhabhatidzwa Jesu achibva ava Mesiya!—Ruka 3:1, 2, 21, 22.

Uprofita ihwohwo hwakataurawo nezverimwe vhiki rekuwedzera, iro rinomiririra mamwe makore 7. Mesiya aizourayiwa mumakore iwayo, muna 33 C.E., uye kutanga mugore ra36 C.E., mashoko akanaka eUmambo hwaMwari aizoparidzwa kuvanhu vemamwe marudzi kwete kuvaJudha chete.—Dhanieri 9:24-27.

Chitsauko 4, ndima 7

 13 DZIDZISO YENHEMA YEKUTI MWARI MUBATANIDZWA WEVANHU VATATU

Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jehovha Mwari ndiye Musiki uye kuti akatanga kusika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. (VaKorose 1:15, 16) Jesu haasi Mwari Wemasimbaose. Haana kumbobvira azviti akaenzana naMwari. Akatoti: “Baba vakuru kwandiri.” (Johani 14:28; 1 VaKorinde 15:28) Asi zvimwe  zvitendero zvinodzidzisa kuti Mwari mubatanidzwa waBaba, Mwanakomana uye mweya mutsvene. Izvi hazvisiri izvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Iyi idzidziso yenhema.

Mweya mutsvene isimba raMwari risingaoneki raanoshandisa kuita kuda kwake. Hausi munhu. Semuenzaniso, vaKristu vekutanga vanonzi “vakazadzwa nemweya mutsvene,” uye Jehovha akati: “Ndichadurura mumwe mweya wangu pavanhu vemarudzi ese.”—Mabasa 2:1-4, 17.

Chitsauko 4, ndima 12; Chitsauko 15, ndima 17

14 MUCHINJIKWA

VaKristu vechokwadi pavanonamata Mwari, havashandisi muchinjikwa. Nei vasingaushandisi?

 1. Muchinjikwa wava nemakore akawanda uchishandiswa muzvitendero zvenhema. Kare kare, waishandiswa pakunamata zvinhu zvakasikwa uye pakunamata nyaya dzebonde kwaiitwa nevahedheni. Mumakore 300 ekutanga Jesu afa, vaKristu vakanga vasingashandisi muchinjikwa pakunamata. Pava paya, Mambo weRoma ainzi Constantine akaita kuti muchinjikwa uve chiratidzo chechiKristu. Chiratidzo ichi chakashandiswa senzira yekuedza kuti chiKristu chikurumbire. Asi muchinjikwa wakanga usina chekuita naJesu Kristu. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia rinotsanangura kuti: “Muchinjikwa unowanika mutsika dzaivapo chiKristu chisati chavapo uye mune dzisiri dzechiKristu.”

 2.  Jesu haana kufira pamuchinjikwa. Mashoko echiGiriki akashandurwa kuti “muchinjikwa” anongoreva “danda rakati twasu,” “bango,” kana kuti “muti.” Bhuku rinonzi The Companion Bible rinotsanangura kuti: “MuchiGiriki [chemuTestamende Itsva] hamuna chinotombopa kapfungwa kemapango maviri.” Jesu akafira padanda rakati twasu.

 3.   Jehovha haadi kuti tishandise zvifananidzo kana kuti zviratidzo pakumunamata.—Eksodho 20:4, 5; 1 VaKorinde 10:14.

Chitsauko 5, ndima 12

15 CHIRANGARIDZO

Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vachengete Chirangaridzo cherufu rwake. Vanoita izvi gore negore musi waNisani 14, iro rinova zuva raichengetwa Paseka nevaIsraeri. Chingwa newaini, izvo zvinomiririra muviri waJesu uye ropa rake, zvinofambiswa zvichisvika kumunhu wese ari paChirangaridzo. Vaya vachanotonga naJesu kudenga ndivo vanodya chingwa chacho nekunwa waini yacho. Vaya vane tariro yekurarama nekusingaperi pasi pano vanoratidza ruremekedzo nekuvapo paChirangaridzo asi havadyi chingwa chacho kana kunwa waini yacho.

Chitsauko 5, ndima 21

16 MWEYA

MuBhaibheri rechiShona reShanduro yeNyika Itsva, shoko rekuti “mweya” rakashandiswa mune dzimwe ndima kutsanangura (1) munhu, (2) mhuka, (3) upenyu hwemunhu kana kuti hwemhuka. Regai tione mimwe mienzaniso yacho:

 • Munhu. “Mumazuva aNoa, . . . vanhu vashoma, . . . mweya misere, [yakapona] mumvura.” (1 Petro 3:20, mashoko emuzasi) Pano shoko rekuti “mweya” riri kureva vanhu; Noa nemudzimai wake, nevanakomana vavo nemadzimai avo.

 • Mhuka. “Mwari akabva ati: ‘Mvura ngaizare nezvisikwa zvipenyu [“nemweya mipenyu,” mashoko emuzasi], uye zvisikwa zvinobhururuka ngazvibhururuke pamusoro penyika munzvimbo huru yekudenga.’”—Genesisi 1:20.

 • Upenyu hwemunhu kana kuti hwemhuka. Jehovha akaudza  Mozisi kuti: “Varume vese vakanga vachida kukuuraya [“vaitsvaga mweya wako,” mashoko emuzasi] vakafa.” (Eksodho 4:19) Jesu paaiva panyika, akati: “Ndini mufudzi akanaka; mufudzi akanaka anopa upenyu hwake [“mweya wake,” mashoko emuzasi] nekuda kwemakwai.”—Johani 10:11.

  Uyewo kana zvichinzi munhu aita zvinhu ‘nemweya wese,’ zvinoreva kuti aita zvinhu nechido uye aita zvese zvaanokwanisa. (Mateu 22:37; Dheuteronomi 6:5) Shoko rekuti “mweya” rinogonawo kushandiswa kureva chido chiri mumwoyo mechisikwa. Chitunha kana kuti mutumbi wemufi unogonawo kunzi mweya wakafa.—Numeri 6:6; Zvirevo 23:2; Hagai 2:13.

  Shoko rekuti mweya rinoshandiswawo kureva zvinhu zvatisingakwanisi kuona nemaziso edu zvakadai semhepo kana kuti zvinhu zvisina miviri yenyama zvakaita sengirozi, simba rinoraramisa zvisikwa zvepanyika, uye simba raMwari raanoshandisa kana kuti mweya mutsvene. Bhaibheri haridzidzisi kuti pane chinhu chinoramba chichirarama kana munhu afa.—Pisarema 104:29; Mateu 12:43; Ruka 11:13.

Chitsauko 6, ndima 5; Chitsauko 15, ndima 17

17 GEHENA

Gehena izita rebani raiva pedyo neJerusarema kwairasirwa marara uye kwaaipisirwa. Hapana uchapupu hunoratidza kuti mumazuva aJesu mhuka kana vanhu vaitambudzirwa kana kuti kupisirwa mubani iri vari vapenyu. Saka Gehena harimiririri nzvimbo isingaoneki inopisirwa vanhu vanenge vafa vachitambudzwa nekusingaperi. Jesu paakataura nezvevaya vanokandwa muGehena, aitaura nezvekuparadzwa zvachose.—Mateu 5:22; 10:28.

Chitsauko 7, ndima 20

18  MUNYENGETERO WASHE

Uyu ndiwo munyengetero wakapiwa naJesu paaidzidzisa vadzidzi vake kunyengetera. Unonziwo Munamato waShe. Jesu akatidzidzisa kunyengetera seizvi:

 • “Zita renyu ngaritsveneswe”

  Tinonyengetera kuna Jehovha kuti aite kuti zita rake richeneswe panhema dzese dzariri kupomerwa. Tinoda kuti izvi zviitike kuitira kuti munhu wese kudenga nepanyika akudze uye aremekedze zita raMwari.

 • “Umambo hwenyu ngahuuye”

  Tinonyengeterera kuti umambo hwaMwari huparadze nyika yakaipa yaSatani, hutonge nyika yese, uye huite kuti nyika ive paradhiso.

 • “Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika”

  Tinonyengetera kuti chinangwa chaMwari chaakasikira nyika chizadziswe chekuti vanhu vanoteerera, vane upenyu hwakakwana vagare nekusingaperi muParadhiso, sezvaidiwa naJehovha kubvira paakasika vanhu.

Chitsauko 8, ndima 2

19 RUDZIKINURO

Jehovha akapa rudzikinuro kuti anunure vanhu pachivi nerufu. Rudzikinuro ndiwo mubhadharo waidiwa kudzorera upenyu hwakakwana hwakaraswa nemunhu wekutanga Adhamu, uye kuti ukama hwevanhu naJehovha hugadziriswe. Mwari akatuma Jesu panyika kuti afire vatadzi vese. Rufu rwaJesu rwakaita kuti vanhu vese vawane mukana wekurarama nekusingaperi vaine upenyu hwakakwana.

Chitsauko 8, ndima 21; Chitsauko 9, ndima 13

20 NEI GORE RA1914 RICHIKOSHA ZVIKURU?

Uprofita huri muna Dhanieri chitsauko 4 hunotidzidzisa kuti Mwari aizogadza Umambo hwake muna 1914.

 Uprofita: Jehovha akaita kuti Mambo Nebhukadhinezari arote achiona zimuti rakakura richirigirwa pasi. Muhope dzacho, chigutsa chacho chakasungwa nesimbi nemhangura ‘kwenguva nomwe’ kuti chisakura. Papera nguva yacho, muti uyu waizokura zvakare.—Dhanieri 4:1, 10-16.

Zvinoreva uprofita hwacho: Muti unomiririra utongi hwaMwari. Kwemakore akawanda, Jehovha aishandisa madzimambo aiva muJerusarema kuti atonge rudzi rwevaIsraeri. (1 Makoronike 29:23) Asi madzimambo iwayo haana kuramba akatendeka, uye utongi hwawo hwakaguma. Jerusarema rakaparadzwa muna 607 B.C.E. Ndipo pakatangira “nguva nomwe.” (2 Madzimambo 25:1, 8-10; Ezekieri 21:25-27) Jesu paakati, “Jerusarema richatsikwa-tsikwa nemamwe marudzi, kusvikira nguva yemamwe marudzi yazadziswa,” aireva “nguva nomwe” idzodzo. (Ruka 21:24) Saka “nguva nomwe” hadzina kuguma Jesu achiri panyika. Jehovha akavimbisa kuti aizogadza Mambo panopera “nguva nomwe.” Utongi hwaMambo mutsva uyu, Jesu, hwaizounza makomborero akawanda pavanhu vaMwari pasi rese, nekusingaperi.—Ruka 1:30-33.

Urefu ‘hwenguva nomwe’: “Nguva nomwe” dzakanga dzakareba makore 2 520. Kana tikaverenga makore 2 520 kubva mugore ra607 B.C.E., tinosvika mugore ra1914. Mugore iroro, Jehovha ndipo paakagadza Mesiya, Jesu, kuti ave Mambo weUmambo hwaMwari kudenga.

Ko nhamba yekuti 2 520 tinoiwana sei? Bhaibheri rinotaura kuti nguva nhatu nehafu dzakaenzana nemazuva 1 260. (Zvakazarurwa 12:6, 14) Saka “nguva nomwe” dzinopeta kaviri nhamba yacho, kana kuti mazuva 2 520. Mazuva 2 520 akaenzana nemakore 2 520 nemhaka yemashoko euprofita ekuti, “zuva rimwe chete richiva gore.”—Numeri 14:34; Ezekieri 4:6.

Chitsauko 8, ndima 23

 21 MIKAERI NGIROZI HURU

Mashoko ekuti “ngirozi huru” anoreva kuti “mukuru wengirozi.” Bhaibheri rinongotaura nezvengirozi imwe chete ichinzi ngirozi huru, uye zita rayo ndiMikaeri.—Dhanieri 12:1; Judha 9.

Mikaeri ndiye Mutungamiriri weuto raMwari rine ngirozi dzakatendeka. Zvakazarurwa 12:7 inoti: “Mikaeri nengirozi dzake vakarwisa dhiragoni, . . . nengirozi dzayo.” Bhuku raZvakazarurwa rinoti Mutungamiriri iyeye weuto raMwari ndiJesu, saka Mikaeri rimwe zita raJesu.—Zvakazarurwa 19:14-16.

Chitsauko 9, ndima 4

22 MAZUVA EKUPEDZISIRA

Mashoko aya anotaura nezvenguva yakataurwa kuti yaizoitika zviitiko zvikuru panyika kana Umambo hwaMwari hwava pedyo kuparadza nyika yaSatani. Mashoko ekuti, “magumo” uye “kuvapo kweMwanakomana wemunhu,” akashandiswa muuprofita hweBhaibheri achireva nguva imwe cheteyo. (Mateu 24:3, 27, 37) “Mazuva ekupedzisira” akatanga Umambo hwaMwari pahwakatanga kutonga kudenga muna 1914 uye achapera pachaparadzwa nyika yaSatani paAmagedhoni.—2 Timoti 3:1; 2 Petro 3:3.

Chitsauko 9, ndima 5

23 RUMUKO

Rumuko kumutswa kwemunhu naMwari kubva kuvakafa. MuBhaibheri munotaurwa nezvevanhu 9 vakamutswa. Vamwe vavo vakamutswa naEriya, Erisha, Jesu, Petro, naPauro. Varume ava vakakwanisa kuita zvishamiso izvi vachibatsirwa nesimba raMwari. Jehovha anovimbisa kuti achamutsa “vakarurama nevasina kururama”  kuti vararame panyika pano. (Mabasa 24:15) Bhaibheri rinotaurawo nezvekumutswa kwevanhu vachinorarama kudenga. Vanhu vakasarudzwa, kana kuti vakazodzwa, ndivo vanomutswa naMwari kuti vanorarama kudenga naJesu.—Johani 5:28, 29; 11:25; VaFiripi 3:11; Zvakazarurwa 20:5, 6.

Chitsauko 9, ndima 13

24 CHIDHIMONI (ZVEMIDZIMU)

Zvechidhimoni kana kuti zvemidzimu maitiro asina kunaka ekuedza kutaura nemadhimoni, iwe pachako kana kuti uchishandisa mumwe munhu akadai sen’anga kana svikiro, kana munhu anofembera. Vanhu vanoita izvi vanozviita nekuti vanenge vachitenda dzidziso yenhema yekuti mweya yevanhu haifi uye inozova midzimu. Madhimoni anoedzawo kunyengedza vanhu kuti vasateerera Mwari. Kuedza kuziva ramangwana nekutarisa nyeredzi, kufembera, kuita zvemashiripiti, uroyi, kutenda mashura, uye kushopera, zvese izvozvi chidhimoni. Mabhuku akawanda, mafirimu, mapepa anonamirwa kumadziro, kunyange nziyo, zvinoita kuti zviite sekuti chidhimoni uye mashiripiti hazvikuvadzi uye zvinonakidza. Zvinhu zvakawanda zvinoitwa pamariro zvakadai sekupira midzimu, kupemberera pamariro, nyaradzo, tsika dzinotevedzerwa nemukadzi anenge afirwa nemurume, uye kurova makuva kunenge kuriwo kuita zvechidhimoni. Vamwe vanhu vanoshandisa mishonga kuti vawane simba remadhimoni.—VaGaratiya 5:20; Zvakazarurwa 21:8.

Chitsauko 10, ndima 10; Chitsauko 16, ndima 4

 25 UCHANGAMIRE HWAJEHOVHA

Jehovha ndiMwari Wemasimbaose, uye akasika zvinhu zvese. (Zvakazarurwa 15:3) Ndokusaka ari iye Muridzi wezvinhu zvese uye ari Changamire, kana kuti aine kodzero yekutonga zvinhu zvaakasika. (Pisarema 24:1; Isaya 40:21-23; Zvakazarurwa 4:11) Akaisira zvinhu zvese zvaakasika mitemo. Zvakare Jehovha ane simba rekugadza vamwe vanhu kuti vave vatongi. Tinotsigira uchangamire hwaMwari patinoratidza kuti tinomuda uye patinomuteera.—1 Makoronike 29:11.

Chitsauko 11, ndima 10

26 KUBVISA PAMUVIRI

Kubvisa pamuviri kunoitwa nemunhu nemaune achida kuuraya mwana anenge asati aberekwa. Hakurevi kungobvawo zvako kunoita nhumbu yega kana kuti netsaona. Kubva panobata pamuviri, mwana anenge asingori nhengo yemuviri waamai. Anenge atori munhu akazvimiririra.

Chitsauko 13, ndima 5

27 KUWEDZERWA ROPA

Uku kurapwa kunoitwa munhu achiwedzerwa ropa, ringava remumwe munhu kana kuti rake ragara rakachengetwa. Iri rinogona kuva ropa rakazara kana kuti zvikamu zvina zvinoriumba zvinoti, masero matsvuku eropa, masero machena, plasma, uye platelets.

Chitsauko 13, ndima 13

 28 KURANGA (KURAYIRA)

MuBhaibheri, shoko rekuti “kuranga” rine pfungwa yekurayira. Patinorangwa, tinenge tichirayirwa, tichidzidziswa uye tichiruramiswa. Jehovha haamboitiri utsinye kana kubata zvakaipa vanhu vaanenge achiranga kana kuti achirayira. (Zvirevo 4:1, 2; VaHebheru 12:7) Jehovha anoratidza vabereki muenzaniso wakanaka. Kurayira kwaanoita kunobatsira chaizvo zvekuti munhu anosvika pakufarira chirango. (Zvirevo 12:1, mashoko emuzasi) Jehovha anoda vanhu vake uye anovadzidzisa. Anovapa mirayiro inoruramisa mafungiro asina kunaka uye inovabatsira kuti vafunge uye vaite zvinhu nenzira inomufadza. Kana vari vabereki, kurayira vana vavo kunosanganisira kuvabatsira kunzwisisa kuti nei vachifanira kuteerera. Kurayira ikoko kunosanganisirawo kuvadzidzisa kuti vade Jehovha pamwe neShoko rake Bhaibheri, uye kunzwisisa zvarinotaura.

Chitsauko 14, ndima 13

29 MADHIMONI

Izvi zvisikwa zvemweya zvakaipa zvisingaoneki zvine simba rinopfuura revanhu. Madhimoni ingirozi dzakaipa. Akava ngirozi dzakaipa paakarega kuteerera Mwari ndokuzviita vavengi vake. (Genesisi 6:2; Judha 6) Akabatana naSatani pakupandukira Jehovha.—Dheuteronomi 32:17; Ruka 8:30; Mabasa 16:16; Jakobho 2:19.

Chitsauko 16, ndima 4