Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 12

Ungava Sei Shamwari yaMwari?

Ungava Sei Shamwari yaMwari?

1, 2. Ndevapi vamwe vaiva shamwari dzaJehovha?

UNGADA kuva neshamwari yakaita sei? Handizvo here kuti unoda kushamwaridzana nemunhu waunofarira, waunowirirana naye, uye ane unhu hwakanaka hwaunoyemura?

2 Jehovha Mwari ane vanhu vaanosarudza kuti vave shamwari dzake. Abrahamu aiva shamwari yaJehovha. (Isaya 41:8; Jakobho 2:23) Jehovha aifarirawo Dhavhidhi. Akataura kuti Dhavhidhi aiva ‘munhu aidiwa nemwoyo wake.’ (Mabasa 13:22) Uye muprofita Dhanieri aiva “munhu anokosha chaizvo” kuna Jehovha.—Dhanieri 9:23.

3. Abrahamu, Dhavhidhi, naDhanieri vakava sei shamwari dzaJehovha?

3 Abrahamu, Dhavhidhi, naDhanieri vakava sei shamwari dzaJehovha? Jehovha akati kuna Abrahamu: “Wateerera inzwi rangu.” (Genesisi 22:18) Jehovha anoshamwaridzana nevaya vanoteerera vachizvininipisa. Kunyange rudzi rwese runogona kuva shamwari dzake. Jehovha akatsanangurira rudzi rwaIsraeri kuti: “Teererai inzwi rangu, uye ndichava Mwari wenyu, uye muchava vanhu vangu.” (Jeremiya 7:23) Saka newewo unofanira kuteerera Jehovha kana uchinyatsoda kuva shamwari yake.

JEHOVHA ANODZIVIRIRA SHAMWARI DZAKE

4, 5. Jehovha anodzivirira sei shamwari dzake?

4 Bhaibheri rinotaura kuti Jehovha ari kutsvaga nzira dzekuti “aratidze simba rake achibatsira vaya vane mwoyo  wakaperera kwaari.” (2 Makoronike 16:9) Pana Pisarema 32:8, Jehovha anovimbisa shamwari dzake kuti: “Ndichakupa njere uye ndichakurayiridza nzira yaunofanira kufamba nayo. Ndichakupa zano ziso rangu riri pauri.”

5 Pane muvengi ane simba anoda kutitadzisa kuva shamwari dzaMwari. Asi Jehovha anoda kutidzivirira. (Verenga Pisarema 55:22.) Sezvo tiri shamwari dzaJehovha, tinomunamata nemwoyo wedu wese. Hatimusiyi kunyange patinoomerwa. Uye tine chivimbo sechaiva nemumwe munyori wepisarema. Akanyora nezvaJehovha achiti: “Handizombozununguswi nekuti ari kuruoko rwangu rwerudyi.” (Pisarema 16:8; 63:8) Satani anoedza sei kutitadzisa kuva shamwari dzaMwari?

ZVATINOPOMERWA NASATANI

6. Satani akatii nezvevanhu?

6 MuChitsauko 11 takadzidza kuti Satani akapikisa Jehovha uye akamupomera kuti murevi wenhema. Satani akatiwo Jehovha haatongi zvakarurama pakuti haana kubvumira Adhamu naEvha kuzvisarudzira vega zvavanoti zvakanaka uye zvakaipa. Bhuku reBhaibheri raJobho rinoti Satani anopomerawo vanhu vanoda kuva shamwari dzaMwari. Satani anoti vanhu vanoshumira Mwari nekuti vane zvavanenge vachida kuwana, kwete kuti vanomuda. Satani anototi anogona kuita kuti chero ani zvake arege kunamata Mwari. Ngationei zvatingadzidza pana Jobho uye kuti Jehovha akamudzivirira sei.

7, 8. (a) Jehovha aiona sei Jobho? (b) Satani akatii nezvaJobho?

7 Jobho aiva ani? Akanga ari murume akanaka akararama makore anopfuura 3 600 adarika. Jehovha akati panguva iyoyo panyika pakanga pasina munhu akaita saJobho. Jobho airemekedza Mwari zvikuru, uye  aivenga zvakaipa. (Jobho 1:8) Jobho akanga ari shamwari yaJehovha chaiyo.

8 Satani akati Jobho ainamata Mwari nekuti ane zvaaida kuwana. Satani akati kuna Jehovha: “Handiti makamupoteredza neruzhowa [kana kuti neheji] pamwe chete nemba yake nezvinhu zvese zvaainazvo? Makakomborera basa remaoko ake, uye zvipfuwo zvake zvakaita fararira panyika. Asi chimbochinjai, mutambanudze ruoko rwenyu murove zvinhu zvese zvaainazvo, uye achakutukai chete, pamberi penyu chaipo.”—Jobho 1:10, 11.

9. Jehovha akapa Satani mvumo yekuti aite sei?

9 Satani akati Jobho ainamata Jehovha nekungoti ane zvaaida kuwana. Satani aitiwo aikwanisa kuita kuti Jobho arege kushumira Jehovha. Jehovha haana kubvumirana nezvaitaurwa naSatani. Saka akapa Satani mvumo yekuedza Jobho kuti aone ega kuti chikonzero chaJobho chekuva shamwari yaJehovha chaiva chekuti aida Jehovha zvechokwadi.

SATANI ANOEDZA JOBHO

10. Satani akaedza sei Jobho, uye Jobho akaita sei?

10 Satani akatanga nekubira kana kuti kuparadza zvipfuwo zvese zvaJobho. Akabva auraya varanda vaJobho vakawanda. Jobho akarasikirwa nezvinhu zvese. Satani akazouraya vana gumi vaJobho nedutu. Asi Jobho akaramba akavimbika kuna Jehovha. “Pazvinhu zvese izvi, Jobho haana kutadza kana kupa Mwari mhosva.”—Jobho 1:12-19, 22.

Jehovha akapa Jobho mubayiro nekuti akanga ari shamwari yakavimbika

11. (a) Satani akaitei zvakare kuna Jobho? (b) Jobho akaita sei?

11 Satani haana kukanda mapfumo pasi. Akabva ati kuna Mwari: ‘Murovei pfupa rake nenyama yake, uye achakutukai chete, pamberi penyu chaipo.’ Saka Satani akarova Jobho nechirwere chairwadza zvikuru. (Jobho 2:5, 7) Asi Jobho akangoramba akavimbika kuna Jehovha. Akati:  “Kusvikira ndafa, handizosiyi kuperera kwangu kuna Mwari!”—Jobho 27:5.

12. Jobho akaratidza sei kuti Satani murevi wenhema?

12 Jobho akanga asingazivi nezvekupomerwa kwaaiitwa naSatani kana kuti chikonzero nei aitambura zvakadaro. Aifunga kuti Jehovha ndiye aikonzera matambudziko ake. (Jobho 6:4; 16:11-14) Asi kunyange zvakadaro, Jobho akaramba akavimbika kuna Jehovha. Iye zvino chokwadi chakanga chabuda pachena. Jobho akanga asinganamati Mwari kuti awane zvimwe zvinhu. Aiva shamwari yaMwari nekuti aimuda. Zvese zvaaipomerwa naSatani dzaiva nhema!

13. Kuvimbika kwaJobho kwakabatsirei?

13 Kunyange zvazvo Jobho akanga asiri kuziva zvaiitika kudenga, akaramba akavimbika kuna Mwari, uye akaratidza kuti Satani akaipa. Jehovha akapa Jobho mubayiro nekuti akanga ari shamwari yake yakavimbika.—Jobho 42:12-17.

ZVAUNOPOMERWA NASATANI

14, 15. Satani anopomera vanhu vese kutii?

14 Pane zvidzidzo zvinokosha zvaunowana pane zvakaitika kuna Jobho. Mazuva ano Satani anotipomera kuti tinonamata Jehovha tichida kuwana zvimwe zvinhu kwaari. Pana Jobho 2:4 Satani akati: “Munhu achapa zvese zvaainazvo achiitira upenyu hwake.” Saka Satani haana kugumira pana Jobho chete, asi anoti vanhu vese vanonamata Mwari vachida zvimwe zvinhu. Mazana emakore Jobho afa, Satani akanga achiri kungoshora Jehovha uye vashumiri vake. Tinozviziva nekuti pana Zvirevo 27:11 panoti: “Mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu, kuti ndigone kupindura anondishora.”

 15 Unogona kusarudza kuteerera Jehovha wova shamwari yake yakavimbika, uchiratidza kuti Satani murevi wenhema. Kunyange uine zvinhu zvikuru zvaunofanira kugadzirisa muupenyu kuti uve shamwari yaMwari, ukazvigadzirisa hauzombodembi! Kusarudza kuita izvi haisi nyaya yekurerutsa. Satani anoti iwe uchasiya Mwari kana wasangana nematambudziko. Anoedza kutinyengera kuti tisaramba takavimbika kuna Mwari. Anozviita sei?

16. (a) Satani anoshandisa nzira dzipi kuti aedze kutadzisa vanhu kunamata Jehovha? (b) Dhiyabhorosi angaedza sei kuti iwe pachako utadze kunamata Jehovha?

16 Satani anoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti aedze kutitadzisa kuva shamwari dzaMwari. Anorwisa “seshumba inodzvova, ichitsvaga wekudya.” (1 Petro 5:8) Usashamiswa ukaona shamwari dzako, vemumhuri, kana kuti vamwe vachiedza kukutadzisa kuramba uchidzidza Bhaibheri uye kuita zvinhu zvakarurama. Unogona kunzwa seuri kurwiswa. * (Johani 15:19, 20) Satani anonyepedzerawo “kuva ngirozi yechiedza.” Saka anogona kuedza kutinyengera kuti tisateerera Jehovha. (2 VaKorinde 11:14) Imwe nzira inoshandiswa naSatani kuti atitadzise kunamata Jehovha ndeyekuita kuti tizvishore tichifunga kuti hatingambokwanisi kunamata Mwari.—Zvirevo 24:10.

TEERERA MIRAYIRO YAJEHOVHA

17. Nei tichiteerera Jehovha?

17 Patinoteerera Jehovha, tinoratidza kuti Satani murevi wenhema. Chii chichatibatsira kuteerera?  Bhaibheri rinoti: “Ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya wako wese nesimba rako rese.” (Dheuteronomi 6:5) Tinoteerera Jehovha nekuti tinomuda. Patinowedzera kuda Jehovha, tinowedzerawo kuda kuita zvese zvaanoti tiite. Muapostora Johani akanyora kuti: “Kuda Mwari kunooneka nekuchengeta mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.”—1 Johani 5:3.

18, 19. (a) Ndezvipi zvimwe zvinhu zvinonzi naJehovha zvakaipa? (b) Tinoziva sei kuti Jehovha haasi kutiti tiite zvatisingakwanisi kuita?

18 Asi ndezvipi zvimwe zvinhu zvatinonzi naJehovha zvakaipa? Zvimwe zvacho zvinotaurwa mubhokisi rakanzi “ Venga Zvinovengwa naJehovha.” Pakutanga unogona kuona sekuti zvimwe zvinhu zviri kutaurwa imomo hazvina kunyanya kuipa. Asi ukaverenga mavhesi eBhaibheri arimo, wofungisisa nezvawo, uchanzwisisa zvakanakira kuteerera mitemo yaJehovha. Unogona kuonawo  kuti pane paunofanira kugadzirisa muupenyu hwako. Kunyange zvazvo zvingava zvakaoma kugadzirisa, kana ukagadzirisa, unova nerugare nemufaro zvinobva pakuva shamwari yaMwari yakavimbika. (Isaya 48:17, 18) Tinoziva sei kuti munhu anokwanisa kuchinja muupenyu hwake?

19 Jehovha haambotikumbiri kuti tiite zvatisingakwanisi kuita. (Dheuteronomi 30:11-14) Sezvo ari Shamwari yedu yechokwadi, anotiziva kupfuura zvatinozviita. Anoziva patakasimba nepatisina kusimba. (Pisarema 103:14) Muapostora Pauro anotikurudzira kuti: “Mwari akatendeka, uye haangakuregei muchiedzwa kupfuura zvamunogona kutsungirira, asi pamwe chete nemuedzo achaitawo nzira yekubuda nayo kuti mukwanise kuutsungirira.” (1 VaKorinde 10:13) Tinogona kuva nechivimbo chekuti Jehovha acharamba achitipa simba rekuti tiite  zvakarurama. Achakupa ‘simba rakawedzerwa pane rawagara uinaro’ kuti akubatsire kutsungirira paunoomerwa nezvinhu. (2 VaKorinde 4:7) Paakaona kubatsirwa kwaakaitwa naJehovha aomerwawo saizvozvo, Pauro akati: “Ndine simba rekuita zvinhu zvese nekuti pane anondipa simba.”—VaFiripi 4:13.

DZIDZA KUDA ZVINODIWA NAMWARI

20. Tingatevedzera sei Mwari, uye nei tichifanira kudaro?

20 Kana tichida kuva shamwari dzaJehovha, hatifaniri kungogumira pakurega zvinonzi naJehovha zvakaipa, asi tine zvimwe zvatinofanira kuita. (VaRoma 12:9) Shamwari dzaMwari dzinoda zvaanoda. Dzinotsanangurwa pana Pisarema 15:1-5. (Verenga.) Shamwari dzaJehovha dzinotevedzera zvaanoita uye dzinoratidza “rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, mutsa, kuva akanaka, kutenda, unyoro, kuzvidzora.”—VaGaratiya 5:22, 23.

21. Ungaita sei kuti uve munhu anodiwa naMwari?

21 Ungaita sei kuti ukwanise kutevedzera Mwari saizvozvo? Unofanira kudzidza zvinodiwa naJehovha nekugara uchiverenga uye kudzidza Bhaibheri. (Isaya 30:20, 21) Paunenge uchiita izvi, kuda kwaunoita Jehovha kunowedzera, uye uchada kumuteerera.

22. Chii chichaitika kana ukateerera Jehovha?

22 Kuchinja kwaungafanira kuita muupenyu hwako kunogona kufananidzwa nekubvisa zvipfeko zvekare uchipfeka zvitsva. Bhaibheri rinoti unofanira ‘kupfekenura unhu hwekare’ wopfeka “unhu hutsva.” (VaKorose 3:9, 10) Kunyange zvazvo zvingasava nyore, patinochinja toteerera Jehovha, anotivimbisa “mubayiro mukuru.” (Pisarema 19:11) Saka sarudza kuteerera Jehovha woratidza kuti Satani murevi wenhema. Namata Jehovha nekuti unomuda kwete nekuti une zvimwe zvaunoda kuwana. Ukadaro uchava shamwari yaMwari yechokwadi!

^ ndima 16 Izvi hazvirevi kuti vanhu vanenge vachida kukutadzisa kudzidza Bhaibheri vanenge vakagarwa naSatani. Asi Satani ndiye “mwari wenyika ino,” uye “nyika yese iri musimba [rake.]” Saka hazvishamisi kana vamwe vanhu vakaedza kutitadzisa kunamata Jehovha.—2 VaKorinde 4:4; 1 Johani 5:19.