Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 77

Jesu Anopa Zano Nezvepfuma

Jesu Anopa Zano Nezvepfuma

RUKA 12:1-34

  • MUFANANIDZO WEMURUME AKAPFUMA

  • JESU ANOTAURA NEZVEMAKUNGUWO NEMARUVA

  • “BOKA DUKU” RICHAVA MUUMAMBO

Jesu paanga ari mumba memuFarisi achidya, zviuru zvevanhu zvaungana panze zvakamumirira. Vanhu vakambomuunganirawo saizvozvo muGarireya. (Mako 1:33; 2:2; 3:9) MuJudhiya muno maari, vakawanda vari kuda kumuona uye kumunzwa, kusiyana nevaFarisi vaari kudya navo.

Mashoko anotanga kutaurwa naJesu anokosha zvikuru kuvadzidzi vake: “Chenjererai mbiriso yevaFarisi, ihwo unyengeri.” Jesu akambopa yambiro iyi, asi zvaaona paanga achidya zvamuratidza kuti mashoko aya anokosha kuti audzwe vanhu. (Ruka 12:1; Mako 8:15) VaFarisi vanogona kuedza kuviga uipi hwavo nekuda kuratidza sevanonamata chaizvo, asi vanofanira kufumurwa nekuti vari kukanganisa vanhu. Jesu anotsanangura kuti: “Hapana chinhu chakanyatsovigwa chisingazoiswi pachena, nechakavanzika chisingazozivikanwi.”—Ruka 12:2.

Zvimwe vakawanda vevanhu vakaunganira Jesu ndevekuJudhiya vasina kumunzwa paakaparidza muGarireya. Saka anodzokorora pfungwa dzinokosha dzaakambotaura. Anoudza vose vakamuteerera kuti: “Musatya vaya vanouraya muviri asi vasingazokwanisi kuita chimwe chinhu chinopfuura izvozvo.” (Ruka 12:4) Anosimbisazve pfungwa yekuti vateveri vake vanofanira kuvimba kuti Mwari achavapa zvavanoda pakurarama. Vanofanirawo kubvuma kuti Jesu ndiye Mwanakomana wemunhu uye kuti Mwari anogona kuvabatsira.—Mateu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Mumwe murume ari muchaunga ichi anotaura nyaya iri kumushungurudza achiti: “Mudzidzisi, udzai mukoma wangu kuti agovane nhaka neni.” (Ruka 12:13) Mutemo unotaura kuti dangwe rinowana zvikamu zviviri zvenhaka, saka hapafaniri kuva nenharo. (Dheuteronomio 21:17) Asi kunenge kuti murume uyu ari kuda zvinopfuura zvaanofanira kupiwa. Jesu anopindura neuchenjeri achiratidza kuti haasi kuda kupindira munyaya yacho. Anobvunza kuti: “Iwe munhu, ndiani akandigadza kuti ndive mutongi kana mugovanisi pakati penyu?”—Ruka 12:14.

Jesu anobva akurudzira vanhu vose varipo kuti: “Rambai makasvinura, muchenjerere kuchochora kwemarudzi ose, nokuti kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kunyange munhu akaita pfuma yakawanda zvakadii, anozongofa achiisiya. Jesu anosimbisa pfungwa iyoyo nekutaura mufananidzo usingakanganwiki uyo unoratidzawo kuti kuita zita rakanaka naMwari kunokosha:

“Munda womumwe mupfumi wakabereka zvakanaka. Naizvozvo akatanga kufunga mumwoyo make, achiti, ‘Zvino ndichaitei, zvandisina pokuunganidzira zvirimwa zvangu?’ Nokudaro akati, ‘Ndichadai: Ndichaputsa matura angu ndovaka makuru, uye ndichaunganidzira imomo zviyo zvangu zvose nezvinhu zvangu zvose zvakanaka; uye ndichati kumweya wangu: “Mweya, une zvinhu zvakanaka zvizhinji zvakachengeterwa makore mazhinji; zorora zvako, udye, unwe, ufare.”’ Asi Mwari akati kwaari, ‘Iwe benzi, usiku huno vachati vanoda mweya wako. Saka, zvinhu zvawakachengeta zvichava zvaani?’ Ndizvo zvazvinoita nomunhu anozviunganidzira pfuma asi asina kupfuma kuna Mwari.”—Ruka 12:16-21.

Vadzidzi vaJesu nevamwe vose varipo vanogona kubatwa nemusungo wekutsvaga kana kuti kuzviunganidzira pfuma. Kana kuti kutsvaga cheuviri kunogona kuvakanganisa kushumira  Jehovha. Saka Jesu anodzokorora zano rakanaka raakambotaura rinenge gore nehafu radarika muMharidzo yepaGomo:

“Regai kuzvidya mwoyo pamusoro pemweya yenyu kuti muchadyei kana pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei. . . . Nyatsocherechedzai kuti makunguo haadyari mbeu kana kukohwa, uye haana tsapi kana dura, asi Mwari anoapa zvokudya. Imi munokosha zvikuru sei kupfuura shiri? . . . Nyatsocherechedzai kukura kunoita maruva; haashandi kana kuruka; asi ndinokuudzai kuti, Kunyange naSoromoni mukubwinya kwake kwose haana kushonga serimwe raiwaya. . . . naizvozvo regai kutsvaka chamungadya nechamunganwa, uye regai kuramba muchizvidya mwoyo . . . Baba venyu vanoziva kuti munoda zvinhu izvi. . . . Rambai muchitsvaka umambo hwavo, uye zvinhu izvi zvichawedzerwa kwamuri.”—Ruka 12:22-31; Mateu 6:25-33.

Ndivanaani vachatsvaka Umambo hwaMwari? Jesu anotsanangura kuti ‘iboka duku’ revanhu vakavimbika. Zvichazozivikanwa kuti nhamba yevanhu ava i144 000. Vachawana mubayiro wei? Jesu anovavimbisa kuti: “Baba venyu vakabvumira kukupai umambo.” Havasi kuzoisa pfungwa dzavo pakuwana pfuma yenyika iyo inogona kubiwa nematsotsi. Asi mwoyo yavo ichava papfuma “isingamboperi [iri] kumatenga” uko kwavachanotonga naKristu.—Ruka 12:32-34.