Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 29

Munhu Angaita Mabasa Akanaka Pasabata Here?

Munhu Angaita Mabasa Akanaka Pasabata Here?

JOHANI 5:1-16

  • JESU ANOPARIDZA MUJUDHIYA

  • ANOPORESA MURUME AIRWARA PEDYO NEDZIVA

Jesu aita zvakawanda muushumiri hwake hwemuGarireya hune mbiri. Zvisinei, paakati “Ndinofanirawo kuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari kune mamwe maguta,” Jesu akanga asiri kungofunga nezveGarireya chete. Saka anonoparidza “mumasinagogi eJudhiya.” (Ruka 4:43, 44) Izvi anozviita nokuti chava chirimo uye pane mutambo wava kuda kuitwa muJerusarema.

Zvinotaurwa neEvhangeri nezveushumiri hwaJesu hwemuJudhiya zvishomanana kana tichizvienzanisa nezvaakaita muGarireya. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vasingafariri shoko rake muJudhiya, Jesu anoramba achiparidza nesimba achiita mabasa akanaka kwose kwaanenge ari.

Jesu anozoenda kuguta guru reJudhiya, Jerusarema, kuPaseka ya31 C.E. Panzvimbo inowanda vanhu iri pedyo neGedhi Remakwai, pane dziva guru rinonzi Bhetizata. Varwere vakawanda, mapofu nezvirema vanouya kudziva iri. Vanovingei? Vanouya vachida kuporeswa nokuti vanhu vakawanda vanotenda kuti vanogona kuporeswa kana vakapinda mudziva iri parinobvongodzwa.

Nhasi izuva reSabata, uye Jesu anoona mumwe murume pedyo nedziva iri ava nemakore 38 achirwara. Jesu anomubvunza kuti: “Unoda kuva noutano hwakanaka here?” Murume wacho anomupindura achiti: “Changamire, handina munhu wokuti andiise mudziva mvura painenge yabvongodzwa; asi pandinenge ndichiuya mumwe anonditangira kudzika.”—Johani 5:6, 7.

Mashoko anotaurwa naJesu anoshamisa murume uyu nevaya vanoanzwa. Anoti: “Simuka, tora kamubhedha kako ufambe.” (Johani 5:8) Ndizvo zvinobva zvangoitwa nemurume wacho. Anobva angopora otakura kamubhedha kake obva atanga kufamba!

Pane kuti vafare nechishamiso ichi chaitika, vaJudha pavanoona murume uyu vanotanga kumutsvagira mhosva vachiti: “Nhasi iSabata, uye hazvibvumirwi nomutemo kuti utakure kamubhedha.” Murume wacho anovapindura achiti: “Wacho aita kuti ndive noutano hwakanaka ndiye ati kwandiri, ‘Tora kamubhedha kako ufambe.’” (Johani 5:10, 11) VaJudha ava vari kushora munhu ari kuporesa paSabata.

VaJudha vacho vanomubvunza kuti: “Ndiani munhu akuudza kuti, ‘Katore ufambe’?” Vari kumubvunzirei? Nekuti “Jesu akanga abva, zvapaiva neboka revanhu” uye murume uyu aporeswa haazivi zita raJesu. (Johani 5:12, 13) Asi murume uyu achasanganazve naJesu. Anozosangana naye mutemberi uye ndipo paanozoziva kuti munhu amuporesa padziva ndiani.

Murume uya aporeswa anozoonana nevaJudha vambomubvunza nezvemunhu amuporesa. Anovaudza kuti ndiJesu. VaJudha ava vanobva vaenda kuna Jesu. Vari kuenda nechido chekuti vaudzwe naJesu nzira yaari kuita nayo zvishamiso here? Aiwa. Vari kutoda kumutsvagira mhosva nekuti aita mabasa akanaka paSabata. Vanototanga kumutambudza!