Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 92

Varume Gumi Vanoporeswa, Asi Mumwe Chete Ndiye Anotenda Zvaaitirwa

Varume Gumi Vanoporeswa, Asi Mumwe Chete Ndiye Anotenda Zvaaitirwa

RUKA 17:11-19

  • JESU ANOPORESA VARUME GUMI VANE MAPEREMBUDZI

Achinzvenga dare reSanihedrini iro raronga kumuuraya, Jesu anoenda kuguta reEfremu, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweJerusarema. Anogara ikoko nevadzidzi vake, kure nevavengi vake. (Johani 11:54) Zvisinei, Paseka ya33 C.E. yava kuda kusvika, saka Jesu haaite nguva ariko. Anofamba akananga kuchamhembe achipfuura nemuSamariya ozosvika kuGarireya, uye aka ndiko kekupedzisira kusvikako asati afa.

Asati amboenda kure paari kufamba achibva kune mumwe musha kuenda kune mumwe, anosangana nevamwe varume gumi vane maperembudzi. Chirwere ichi chinogona kukonzera kuti nyama idyike-dyike, kunyanya muzvigunwe kana kuti nzeve. (Numeri 12:10-12) Mutemo waMwari unoti munhu ane maperembudzi anofanira kudanidzira kuti “Handina kuchena, handina kuchena!” uye anofanira kugara kwake ega.—Revhitiko 13:45, 46.

Saka varume gumi vane maperembudzi vanomira vari nechekure. Asi vanodanidzira kuti: “Jesu, Murayiridzi, tinzwireiwo ngoni!” Paanoona varume ava, Jesu anovaudza kuti: “Endai munozviratidza kuvapristi.” (Ruka 17:13, 14) Izvi zvinoratidza kuti Jesu anoremekedza Mutemo waMwari wokuti mupristi ndiye anofanira kutaura kuti munhu anga aine maperembudzi apora. Kana zvadaro anokwanisa kunogara nevanhu vane utano hwakanaka.—Revhitiko 13:9-17.

Varume gumi ava vanonyatsovimba kuti Jesu ane simba rekuvaporesa. Vanoenda kunoona vapristi ivo vasati vatomboporeswa. Vari munzira kudaro, vanoona kuti kutenda kwavo muna Jesu kwavabatsira. Vanotanga kuona uye kunzwa kuti vaporeswa!

Pavarume gumi vaporeswa, vapfumbamwe vanoenderera mberi nerwendo rwavo. Asi mumwe chete anodzoka. Murume uyu, muSamariya, anodzoka kuti atsvake Jesu. Nechikonzero chei? Ari kuda kutenda Jesu nekuporeswa kwaaitwa. Anokudza Mwari “nenzwi guru,” achiziva kuti ndiye aita kuti aporeswe. (Ruka 17:15) Paanowana Jesu, anomupfugamira achimutenda.

Jesu anoudza vanhu vari pedyo naye kuti: “Hakuna kunatswa vanhu gumi here? Saka, vamwe vapfumbamwe vari kupi? Pashayikwa nomumwe chete adzoka kuzokudza Mwari kunze kwouyu murume worumwe rudzi here?” Anobva audza muSamariya uyu kuti: “Simuka uende; kutenda kwako kwakuporesa.”—Ruka 17:17-19.

Jesu aratidza kuti ari kutsigirwa naJehovha Mwari paaporesa varume gumi vane maperembudzi. Iye zvino mumwe chete wavo aporeswa naJesu atova nemukana wekuwana upenyu husingaperi. Mazuva ano Mwari haachaita kuti Jesu aporese vanhu saizvozvo. Asi kana tikava nokutenda muna Jesu, tinogona kuwana upenyu husingaperi. Tinotendawo Jesu nezvaakatiitira here, sezvakaita muSamariya uyu?