Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mepu inoratidza nzvimbo dzakagarwa naJesu uye kwaaidzidzisira

Mepu inoratidza nzvimbo dzakagarwa naJesu uye kwaaidzidzisira

Nzvimbo dziri paMepu

 • FINIKIYA

 • GARIREYA

 • DHEKAPORISI

 • SAMARIYA

 • PEREYA

 • JUDHIYA

 • Sidhoni

 • Zarefati

 • Tire

 • Dhamasiko

 • Gomo reHemoni

 • Kesariya Firipi

 • Korazini

 • Bethisaida

 • Kapenaume

 • Raphana

 • Kana

 • Maghadani

 • Gungwa reGarireya

 • Gergesa

 • Tibheriyasi

 • Hippo(s)

 • Dion

 • Canatha

 • Nazareta

 • Gadhara

 • Abila

 • Naini

 • Scythopolis (Bethi-sheyani)

 • Bhetani? (mhiri kwaJodhani)

 • Pera

 • Sarimu

 • Ainoni

 • Sebaste (Samariya)

 • Gerasa

 • Sikari

 • Gomo reGerizimu

 • Tsime raJakobho

 • Rwizi rwaJodhani

 • Arimatiya

 • Efremu

 • Firadhefiya (Rabha)

 • Jeriko

 • Rama

 • Emausi

 • Jerusarema

 • Bhetifage

 • Bhetani

 • Bhetrehema

 • Hebroni

 • Renje reJudhiya

 • Gungwa reMunyu (Gungwa Rakafa)

 • NHARAUNDA YEJERUSAREMA

 • Rama

 • Emausi

 • Gomo reMiorivhi

 • Jerusarema

 • Bhetifage

 • Bhetani

 • Bhetrehema