Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 2

Kutanga kweUshumiri hwaJesu

“Onai, Gwayana raMwari rinobvisa chivi.”—Johani 1:29

Kutanga kweUshumiri hwaJesu

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 12

Jesu Anobhabhatidzwa

Nei Jesu akabhabhatidzwa iye asina kumboita chivi?

CHITSAUKO 13

Dzidza Pamakundiro Akaita Jesu Miedzo

Kuedzwa kwakaitwa Jesu kunoratidza kuti zvinhu zviviri nezvaDhiyabhorosi.

CHITSAUKO 14

Vadzidzi vaJesu Vokutanga

Chii chakaita kuti vadzidzi vatanhatu vokutanga vanyatsobvuma kuti Jesu ndiye Mesiya?

CHITSAUKO 15

Jesu Anoita Chishamiso Chake Chokutanga Pamuchato

Jesu anoratidza amai vake kuti ari kuudzwa zvokuita naBaba vake vokudenga kwete naivo.

CHITSAUKO 16

Jesu Anoshingairira Kunamata Kwechokwadi

Mutemo waMwari waibvumira vanhu kutenga mhuka dzezvibayiro muJerusarema, saka nei Jesu akashatirirwa vanhu vaitengesa mutemberi?

CHITSAUKO 17

Anodzidzisa Nikodhimo Usiku

“Kuberekwazve” kunorevei?

CHITSAUKO 18

Jesu Anowedzera, Johani Achiderera

Vadzidzi vaJohani vari kunzwa godo, asi iye haasi.

CHITSAUKO 19

Kudzidzisa Mukadzi wokuSamariya

Jesu anomuudza chimwe chinhu chaanofanira kunge asati amboudza mumwe munhu.