Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Indekisi Yemifananidzo

Indekisi Yemifananidzo

Manhamba ari kuratidza zvitsauko.

shiri nemaruva 35

kuvaka shongwe 84

ngamera kupinda nepaburi retsono 96

vana vari pamusika 39

kutsvaga zvigaro zvepamusoro 83

varimi vanouraya mwanakomana wemuridzi wemunda 106

vashandi vanopiwa dhinari 97

kuwanikwa kwedrakema 85

mambure ekukukudzisa 43

muranda akatendeka uye akangwara 111

mutariri akatendeka 78

chido chababa chekupa mwana zvaanokumbira 35

muonde 79

Mufudzi Akanaka 80

vabati vevanhu 22

nheyo yeimba 35

tsanga yegorosi inofa yozova nezvibereko 103

huku inounganidza nhiyo 110

imba yakavakirwa padombo 35

kukoka varombo kumabiko 83

mambo anodzima chikwereti chakakura 64

mambo ari kufunga zvekunorwa 84

mutambo wemuchato wamambo 107

mbiriso yakasanganiswa nefurawa 43

mbiriso yevaFarisi 58

drakema rakarasika 85

gwai rakarasika 63

vanhu vanoramba kuenda kumabiko 83

mamaina 100

varimi vemizambiringa vanouraya mugari wenhaka 106

tsanga yemasitadhi, kutenda 89

tsanga yemasitadhi, Umambo 43

suo rakamanikana 35

buri retsono 96

muSamariya akanaka 73

waini itsva, hombodo tsaru 28

parera rinokosha kwazvo 43

kupa nguruve maparera 35

shamwari inoramba ichikumbira 74

mwanakomana akarasika 86

kuisa ruoko pagejo 65

mupfumi naRazaro 88

murume akapfuma akavaka matura 77

munyu wenyika 35

mbeu paivhu rakasiyana-siyana 43

kusonera jira idzva patsaru 28

makwai nembudzi 114

muranda ari kubva kumunda 89

varanda vakamirira kudzoka kwatenzi 78

mwanakomana akanga akarasika 86

mudyari 43

mudyari anorara 43

kumimina unyunyu, kumedza ngamera 109

kabanzu kari muziso rehama 35

matarenda 113

muteresi nemuFarisi 94

mhandara gumi 112

pfuma yakavigwa mumunda 43

muzambiringa wechokwadi 120

vana vaviri vanotumwa kumunda wemizambiringa 106

vanhu vaviri vakakwereta mari 40

mudzimu usina kuchena unodzoka mumunhu 42

muranda asingakanganwiri 64

mutariri asina kururama 87

gorosi nemasora 43

chirikadzi nemutongi 94

vashandi vemumunda wemizambiringa 97

INDEKISI YEMABHOKISI

‘Mazuva Okuvanatsa Paakakwana’ 6

Nzendo Dzaifadza 10

VaSamariya Vakabva Nekupi? 19

Kugarwa Nedhimoni 23

Mifananidzo Yekutsanya 28

Kudzokorora Zvaakambodzidzisa 35

Ziya Rake Rinova Semadonhwe Eropa 123

Munda Weropa 127

Kuzvambura 129

Danda 132