Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 122

Munyengetero waJesu Wekupedzisira Ari Muimba Yepamusoro

Munyengetero waJesu Wekupedzisira Ari Muimba Yepamusoro

JOHANI 17:1-26

  • MUBAYIRO WEKUZIVA MWARI NEMWANAKOMANA WAKE

  • KUVA PAMWE CHETE KWAJEHOVHA, JESU, NEVADZIDZI

Kuda kwaanoita vadzidzi vake kwaita kuti Jesu avaudze mashoko ekuti vagadzirire kuenda kwake kwava pedyo. Anobva atarira kudenga onyengetera kuna Baba vake achiti: “Kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei, zvamakamupa simba pamusoro pevanhu vose, kuti, pamusoro pavose vamakamupa, avape upenyu husingaperi.”—Johani 17:1, 2.

Zviri pachena kuti Jesu anoziva kuti kukudza Mwari kunokosha zvikuru. Uyewo tariro yeupenyu husingaperi inotaurwa naJesu inonyaradza zvikuru. Sezvo akapiwa “simba pamusoro pevanhu vose,” Jesu anogona kuita kuti vanhu vose vabatsirwe nerudzikinuro rwake. Asi havasi vose vachabatsirwa saizvozvo. Nei vasiri vose? Nekuti vanhu vachabatsirwa nerudzikinuro rwaJesu ndevaya chete vanoita maererano nezvaanozotaura paanoti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.”—Johani 17:3.

Munhu anofanira kunyatsoziva Baba neMwanakomana, achinyatsova neushamwari navo. Anofanira kuona zvinhu semaonero avanoita. Anofanirawo kuedza kubata vamwe semabatirwo avanoitwa naMwari uye naJesu. Uye anofanirawo kunzwisisa kuti chinokosha hakusi kuwana upenyu husingaperi asi kukudzwa kwaMwari. Jesu anobva adzoka panyaya iyi yekukudza Mwari achiti:

“Ndakakukudzai panyika, ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite. Zvino imi Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nokukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo.” (Johani 17:4, 5) Jesu ari kukumbira kuti Baba vake vazomumutsa kuti adzokere pakukudzwa kwaaiva nako kudenga.

Asi Jesu haana kukanganwa zvaakwanisa kuita neushumiri hwake. Anonyengetera achiti: “Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Vakanga vari venyu, mukandipa, uye vakachengeta shoko renyu.” (Johani 17:6) Jesu haana kungogumira pakutaura zita raMwari rekuti Jehovha muushumiri hwake. Akabatsira vaapostora vake kuziva kuti zita iroro rinoreva zvaari iye saMwari uye mabatiro aanoita vanhu.

Vaapostora vava kuziva Jehovha, basa reMwanakomana wake, uye zvinhu zvakadzidziswa naJesu. Jesu anotaura achizvininipisa achiti: “Ndakavapa mashoko amakandipa, vakaagamuchira uye chokwadi vakasvika pakuziva kuti ndakauya somumiririri wenyu, uye vakatenda kuti makandituma.”—Johani 17:8.

Jesu anobva aratidza musiyano uri pakati pevateveri vake nevamwe vanhu vose vari munyika paanoti: “Ndinovakumbirira; handikumbiriri nyika, asi vaya vamakandipa; nokuti ndevenyu, . . . Baba Vatsvene, vatarisirei nokuda kwezita renyu ramakandipa, kuti vave vamwe sezvatiri. . . . Ndakavachengeta, uye hapana kana mumwe chete wavo akaparadzwa kunze kwomwanakomana wokuparadzwa,” kureva Judhasi Iskariyoti, uyo ari kutoronga kutengesa Jesu.—Johani 17:9-12.

Jesu anoenderera mberi nemunyengetero wake achiti “Nyika yakavavenga. . . . Handikukumbirii kuti muvabvise munyika, asi kuti muvatarisire nokuda kweakaipa. Havasi venyika, seni ndisiri wenyika.” (Johani 17:14-16) Vaapostora nevamwe vadzidzi vari munyika, kureva kuti vari pakati pevanhu vari kutongwa naSatani, asi vanofanira kuparadzana nayo neuipi hwayo. Vangazviita sei?

Vanofanira kuramba vari vatsvene, vakazviparadzanisa nenyika kuti vashumire Mwari, vachishandisa chokwadi chiri muMagwaro echiHebheru uye chakadzidziswa naJesu pachake. Jesu  anonyengetera achiti: “Vatsvenesei nechokwadi; shoko renyu ichokwadi.” (Johani 17:17) Nekufamba kwenguva, vamwe vaapostora vachanyora mamwe mabhuku akafemerwa ayo achabatanidzwawo ‘muchokwadi’ chinogona kubatsira kutsvenesa munhu.

Asi kuchazovawo nevamwe vachagamuchira ‘chokwadi.’ Ndokusaka Jesu asinganyengeterere “ivava chete [vadzidzi vaainavo ipapo], asiwo vaya vanotenda [maari] neshoko ravo.” Jesu anovakumbirira chii? “Kuti vose vave vamwe, semi Baba, muri pamwe neni uye ini ndiri pamwe nemi, kuti ivowo vave pamwe nesu.” (Johani 17:20, 21) Izvi hazvisi kureva kuti Jesu naBaba vake munhu mumwe chete. Vamwe chete pakuti vanobvumirana pazvinhu zvose. Jesu anonyengeterera kuti vateveri vake vavewo vamwe chete saizvozvo.

Asati atanga kunyengetera, Jesu atomboudza Petro nevamwe vaapostora kuti ari kuenda kunovagadzirira nzvimbo kudenga. (Johani 14:2, 3) Iye zvino anodzokorora pfungwa iyoyo mumunyengetero uyu achiti: “Baba, kana vari vamakandipa, ndinoda kuti, pandinenge ndiri, ivowo vave neni, kuti vaone kukudzwa kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yavambwa.” (Johani 17:24) Nemashoko aya, anobva aratidza kuti kare kare, Adhamu naEvha vasati vatombova nevana, Mwari akada Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete uyo akazova Jesu Kristu.

Achipedzisa munyengetero wake, Jesu anodzokorora kutaura nezvezita raBaba vake, uye kuda kunoita Mwari vaapostora nevamwewo vanhu vachagamuchira ‘chokwadi’ achiti: “Ndakavazivisa zita renyu uye ndicharizivisa, kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari uye ini ndive pamwe navo.”—Johani 17:26.