Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 120

Kuva Mapazi Anobereka Michero Uye Kuva Shamwari dzaJesu

Kuva Mapazi Anobereka Michero Uye Kuva Shamwari dzaJesu

JOHANI 15:1-27

  • MUZAMBIRINGA WECHOKWADI NEMAPAZI AWO

  • MUNHU ANGAITA SEI KUTI ARAMBE ARI MURUDO RWAJESU?

Jesu anga achikurudzira vaapostora vake vakatendeka achinyatsotaurirana navo zvakadzama. Nguva dzafamba, zvichida patova pakati peusiku. Iye zvino Jesu anovaudza mufananidzo unokurudzira.

Anotanga nekuti: “Ndini muzambiringa wechokwadi, uye Baba vangu ndivo murimi.” (Johani 15:1) Mufananidzo wake unoenderana nezvakataurwa mazana emakore apfuura zvekuti rudzi rwevaIsraeri muzambiringa waJehovha. (Jeremiya 2:21; Hosiya 10:1, 2) Asi Jehovha ava kuramba rudzi urwu. (Mateu 23:37, 38) Saka Jesu ari kutaura pfungwa itsva. Iye ndiye muzambiringa wanga uchirimwa naBaba vake kubva paakazodzwa nemudzimu mutsvene muna 29 C.E. Asi Jesu anoratidza kuti muzambiringa uyu hausi kungomiririra iye chete paanoti:

“Bazi rose riri pandiri risingabereki zvibereko [Baba vangu] vanoribvisa, uye rose rinobereka zvibereko vanorichenesa, kuti ribereke zvibereko zvizhinji. . . . Bazi zvarisingagoni kubereka zvibereko riri roga kunze kwokuti rikaramba riri pamuzambiringa, saizvozvo imiwo hamungagoni, kunze kwokunge maramba muri pamwe neni. Ndini muzambiringa, imi muri mapazi.”—Johani 15:2-5.

Jesu avimbisa vadzidzi vake vakatendeka kuti paachaenda, achavatumira mubatsiri, mudzimu mutsvene. Pashure pemazuva 51, vaapostora ava nevamwe pavanogamuchira mudzimu uyu, vanobva vava mapazi emuzambiringa. Uye “mapazi” ose anofanira kuramba akabatana naJesu. Nechinangwa chei?

Anotsanangura kuti: “Anoramba ari pamwe neni, uye ini ndiri pamwe naye, iyeyu anobereka zvibereko zvizhinji; nokuti hamungambogoni kuita chinhu musiri pamwe neni.” Vateveri vaJesu vakatendeka, avo vari kufananidzwa nemapazi, vachava nezvibereko zvizhinji kana vakamutevedzera, vakaudza vamwe nezveUmambo hwaMwari, uye vakava nevamwe vadzidzi. Ko kana mumwe akarega kuramba ari pamwe naKristu otadza kuva nezvibereko? Jesu anotsanangura kuti: “Kana munhu asingarambi ari pamwe neni, anokandwa kunze.” Asi Jesu anotiwo: “Kana mukaramba muri pamwe neni uye mashoko angu akaramba ari mamuri, kumbirai chose chamunoda uye muchachiitirwa.”—Johani 15:5-7.

Iye zvino Jesu anodzokera panyaya yaatombotaura kaviri, yekuchengeta mirayiro yake. (Johani 14:15, 21) Anotsanangura kuti vadzidzi vanganyatsoratidza sei kuti ndizvo zvavari kuita paanoti: “Kana mukachengeta mirayiro yangu, mucharamba muri murudo rwangu, ini zvandakachengeta mirayiro yaBaba ndikaramba ndiri murudo rwavo.” Asi havafaniri kungogumira pakuda Jehovha Mwari neMwanakomana wake. Jesu anoti: “Uyu ndiwo murayiro wangu, kuti mudanane sokuda kwandakakuitai. Hapana ane rudo rukuru kune urwu, kuti mumwe munhu ape mweya wake [kana kuti upenyu hwake] nokuda kweshamwari dzake. Imi muri shamwari dzangu kana muchiita zvandiri kukurayirai.”—Johani 15:10-14.

Mumaawa mashomanana ari kutevera, Jesu acharatidza rudo rwake nekupa upenyu hwake kuti aponese vose vanotenda maari. Zvaachaita zvichasiyira vateveri vake vose mucherechedzo wekuti naivowo vade vamwe vavo kupfuura upenyu hwavo pachavo. Rudo rwakadai ndirwo ruchaita kuti vazivikanwe kuti vadzidzi vake, sezvaambotaura kuti: “Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana muine rudo pakati penyu.”—Johani 13:35.

Vaapostora vanofanira kucherechedza kuti Jesu ari kuvati “shamwari.” Anopa chikonzero chacho achiti: “Ndati muri shamwari, nokuti ndakakuzivisai zvinhu zvose zvandakanzwa kuna Baba vangu.” Hapana ushamwari hungaenzaniswa neuhwu,  kuva shamwari dzepedyo dzaJesu uye kuziva zvaakaudzwa naBaba vake! Asi kuti vave shamwari dzake vanofanira ‘kuramba vachibereka zvibereko.’ Jesu anoti kana vadaro vachapiwa chero ‘chavanokumbira Baba muzita rake.’—Johani 15:15, 16.

Rudo ndirwo ruchabatsira vadzidzi ava vakaita semapazi kutsungirira zvichaitika kwavari. Anovayambira kuti nyika ichavavenga, asi anovanyaradza achiti: “Kana nyika ichikuvengai, munoziva kuti yakandivenga isati yakuvengai. Kudai maiva venyika, nyika yaizoda zviri zvayo. Zvino nokuti hamusi venyika, . . . nokuda kweizvi nyika inokuvengai.”—Johani 15:18, 19.

Achipa chimwe chikonzero chichaita kuti nyika ivavenge, Jesu anoti: “Vachakuitirai zvinhu zvose izvi nokuda kwezita rangu, nokuti havazivi iye akandituma.” Jesu anoti zvishamiso zvaakaita zvinoita kuti vaya vanomuvenga vave nemhosva achiti: “Kudai ndakanga ndisina kuita pakati pavo mabasa asina kumboitwa nomumwe munhuwo zvake, vangadai vasina chivi; asi zvino vakaona uye vakavenga ini naBaba vangu.” Chiripo ndechokuti kumuvenga kwavo kunotozadzisa uprofita.—Johani 15:21, 24, 25; Pisarema 35:19; 69:4.

Jesu anovimbisazve kutumira mudzimu mutsvene uyo uchava mubatsiri. Simba iroro rinogona kuwanikwa nevateveri vake vose uye rinogona kuvabatsira kuva nezvibereko izvo zvinoreva basa ‘rekupupura.’—Johani 15:27.