Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHITSAUKO 125

Jesu Anoendeswa Kuna Anasi, Ozoendeswa Kuna Kayafasi

Jesu Anoendeswa Kuna Anasi, Ozoendeswa Kuna Kayafasi

MATEU 26:57-68 MAKO 14:53-65 RUKA 22:54, 63-65 JOHANI 18:13, 14, 19-24

  • JESU ANOENDESWA KUNA ANASI UYO AIMBOVA MUPRISTI MUKURU

  • SANIHEDRINI INOGADZA JESU DARE RISIRI PAMUTEMO

Jesu asungwa semupari wemhosva uye ava kuendwa naye kuna Anasi. Anasi ndiye aiva mupristi mukuru mazuva euduku hwaJesu paakashamisa vadzidzisi nemibvunzo yake patemberi. (Ruka 2:42, 47) Vamwe vanakomana vaAnasi vakazovawo vapristi vakuru, uye iye zvino mukwasha wake Kayafasi ndiye ava nechinzvimbo ichi.

Jesu ari kumba kwaAnasi kudai, Kayafasi anobva awana mukana wekuunganidza dare reSanihedrini. Dare iri, rine nhengo 71, rinosanganisira mupristi mukuru nevamwe vaimbova nechinzvimbo ichi.

Anasi anobvunza Jesu “pamusoro pevadzidzi vake nepamusoro pokudzidzisa kwake.” Jesu anongomupindura kuti: “Ndakataura kunyika pachena. Ndaigara ndichidzidzisa mumasinagogi nomutemberi, munoungana vaJudha vose; hapana chandakataura pakavanda. Munondibvunzirei? Bvunzai vaya vakanzwa zvandakataura kwavari.”—Johani 18:19-21.

Mumwe mukuru mukuru akamira pedyo naJesu anomurova mbama omutsiura achiti: “Ndiwo mapinduriro aunoita mupristi mukuru here?” Asi achiziva kuti haana chaakanganisa, Jesu anopindura achiti: “Kana ndataura zvakaipa, pupurira zvakaipa zvacho; asi kana zvakarurama, unondiroverei?” (Johani 18:22, 23) Anasi anobva aita kuti Jesu aendeswe kumukwasha wake Kayafasi.

 Iye zvino nhengo dzose dzedare reSanihedrini dzaungana, kusanganisira mupristi mukuru ari pachigaro, vakuru vakuru vevanhu uye vanyori. Vanoungana pamba paKayafasi. Hazvisi pamutemo kuti pave nedare rakadai usiku hwePaseka, asi izvi hazvivatadzise kuzadzisa chinangwa chavo chakaipa.

Iri haringambonzi idare riri kuda kutonga zvisina tsvete. Jesu paakamutsa Razaro, dare reSanihedrini rakatotaura kuti Jesu aifanira kufa. (Johani 11:47-53) Uye mazuva achangopfuura vatungamiriri vechitendero vakaronga kuti vabate Jesu vamuuraye. (Mateu 26:3, 4) Izvi zvinoratidza kuti Jesu atotongerwa rufu dare racho risati ratombogarwa!

Dare iri ragarwa nevapristi vakuru nevamwe veSanihedrini harisi pamutemo. Pamusoro paizvozvo vava kutsvaka vanhu vachapa uchapupu hwenhema kuti vawanire Jesu mhosva. Vanowana vakawanda asi uchapupu hwavo hausi kubvumirana. Panozoita vaviri vanosvika vachiti: “Takamunzwa achiti, ‘Ndichakoromora temberi iyi yakaitwa nemaoko uye mumazuva matatu ndichavaka imwe isingaitwi nemaoko.’” (Mako 14:58) Asi kunyange naivavawo havasi kunyatsobvumirana.

Kayafasi anobvunza Jesu kuti: “Haupinduri here? Unoti chii nezvavari kukupomera?” (Mako 14:60) Jesu anoramba akanyarara paari kupomerwa nezvapupu izvi zviri kutaura zvinopesana. Saka Mupristi Mukuru Kayafasi anobva afunga rimwe zano.

Kayafasi anoziva kuti vaJudha havatombodi kunzwa nezvemunhu anozviti Mwanakomana waMwari. Jesu paakamboti Mwari ndiBaba vake, vaJudha vakada kumuuraya nekuti vaiti azviita “akaenzana naMwari.” (Johani 5:17, 18; 10:31-39) Achiziva izvi, Kayafasi anoedza kumuroverera kabisira nekumubvunza kuti: “Ndinoita kuti upike naMwari mupenyu kuti utiudze kana uri Kristu Mwanakomana waMwari!” (Mateu 26:63) Zvechokwadiwo Jesu akambotaura kuti iye Mwanakomana waMwari. (Johani 3:18; 5:25; 11:4) Asi iye zvino akasadaro, zvinogona kubva zvanzi aramba kuti Mwanakomana waMwari uye kuti ndiKristu. Saka Jesu anoti: “Ndini; uye imi muchaona Mwanakomana womunhu agere kuruoko rworudyi rwesimba achiuya nemakore okudenga.”—Mako 14:62.

Paanonzwa izvi, Kayafasi anobvarura nguo yake zvekuda kuti vanhu vaone sepane nyaya hombe, odanidzira kuti: “Amhura! Tichadireizve zvapupu? Onai! Zvino manzwa kumhura kwacho. Munofungei?” Dare reSanihedrini rinobva rapa mutongo usina kururama wekuti: “Anofanira kufa.”—Mateu 26:65, 66.

Vanobva vatanga kunyomba Jesu vachimurova nezvibhakera. Vamwe ndivo vanomurova mbama vachimusvipira kumeso. Vanovhara chiso chake vomurova mbama, vachimutsvinyira vachiti: “Profita. Ndiani akurova?” (Ruka 22:64) Pafunge! Uyu Mwanakomana waMwari ari kubatwa zvisina kunaka kudai padare iri risiri pamutemo raitwa usiku!