Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 6

Jesu Anopedzisa Ushumiri Hwake

“Mambo wako ari kuuya kwauri.”​—Mateu 21:5

Jesu Anopedzisa Ushumiri Hwake

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 101

Anodya Kumba kwaSimoni muBhetani

Mariya, hanzvadzi yaRazaro, anoita chimwe chinhu chisingafadze vamwe, asi Jesu anomutsigira.

CHITSAUKO 102

Mambo Anopinda muJerusarema Akatasva Mwana Wembongoro

Anozadzisa uprofita hwakataurwa makore 500 apfuura.

CHITSAUKO 103

Temberi Inocheneswa Zvekare

Vatengesi vemuJerusarema vari kuita sevari kuita bhizimisi riri pamutemo, saka sei Jesu achizovati makororo?

CHITSAUKO 104

VaJudha Vanonzwa Inzwi raMwari

Pane musiyano here uripo pakuva nekutenda muna Jesu uye pakuratidza nemabasa kuti tine kutenda ikoko?

CHITSAUKO 105

Muonde Unoshandiswa Pakudzidzisa Nezvekutenda

Jesu anodzidzisa vadzidzi vake nezvesimba rekutenda uye anotsanangura nei Mwari ari kuramba rudzi rwaIsraeri.

CHITSAUKO 106

Mifananidzo Miviri Yeminda Yemizambiringa

Ona zvinorehwa nemufananidzo wemurume akatuma vanakomana vake kuti vanoshanda mumunda wemuzambiringa uye wemurume akaronzesa munda wake kuvarimi vakaipa.

CHITSAUKO 107

Mambo Anodana Vanhu Vaakakoka Kumabiko Emuchato

Mufananidzo waJesu unotova uprofita.

CHITSAUKO 108

Jesu Anoita Kuti Mazano Evavengi Vake Ashaye Basa

Anotanga aita kuti vaFarisi vashaye chekutaura, ozodarozve kuvaSadhusi, uye kunyange pavanouya vose vakabatana.

CHITSAUKO 109

Jesu Anoshoropodza Vatungamiriri Vechitendero Vanomupikisa

Nei Jesu achiratidza kuti haafariri zviri kuitwa nevatungamiriri vechitendero?

CHITSAUKO 110

Zuva raJesu Rekupedzisira Patemberi

Anoshandisa muenzaniso wechirikadzi murombo kudzidzisa chidzidzo chinokosha.

CHITSAUKO 111

Vadzidzi Vanokumbira Chiratidzo

Uprofita hwake hwakatanga kuzadziswa munguva yevaapostora. Hungazozadzika zvekare here mune ramangwana?

CHITSAUKO 112

Mufananidzo Wemhandara Gumi

Jesu akadzidzisa kuti hafu yevadzidzi vake ichange yakangwara uye imwe hafu yakapusa here?

CHITSAUKO 113

Mufananidzo Wematarenda

Mufananidzo waJesu unotsanangura mashoko ake ekuti: “Munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe.”

CHITSAUKO 114

Kristu Anotonga Makwai Nembudzi Ari Pachigaro

Jesu anotsanangura chichashandiswa pakutonga vanhu paanotaura mufananidzo unotokonya pfungwa.

CHITSAUKO 115

Paseka yaJesu Yekupedzisira Yava Pedyo

Kutengeswa kwakaitwa Jesu naJudhasi kuvatungamiriri vechitendero nemasirivha 30 kunoratidzei?

CHITSAUKO 116

Anopa Chidzidzo paPaseka Yake Yekupedzisira

Anoshamisa vadzidzi nekuita basa revaranda.

CHITSAUKO 117

Kudya kwaShe Kwemanheru

Jesu anotanga chirangaridzo chinofanira kuteverwa nevateveri vake gore negore musi waNisani 14.

CHITSAUKO 118

Nharo Dzinomuka

Vaapostora vatokanganwa zvavabva kudzidziswa naJesu usiku ihwohwo chaihwo.

CHITSAUKO 119

Jesu Ndiye Nzira Nechokwadi Noupenyu

Jesu anotaura chokwadi chinokosha panyaya yekufadza Mwari.

CHITSAUKO 120

Kuva Mapazi Anobereka Michero Uye Kuva Shamwari dzaJesu

Vadzidzi vaJesu ‘vanobereka zvibereko’ sei?

CHITSAUKO 121

“Shingai! Ini Ndakunda Nyika”

Jesu akakunda sei nyika iyo yakamuuraya?

CHITSAUKO 122

Munyengetero waJesu Wekupedzisira Ari Muimba Yepamusoro

Anotsanangura kuti akakwanisa kuita chimwe chinhu chinokosha zvikuru kupfuura kuita kuti vanhu vaponeswe.

CHITSAUKO 123

Anonyengetera Achirwadziwa Zvikuru

Nei Jesu achinyengetera achiti: “Bvisai kapu iyi kwandiri”? Ava kutiza basa rake rekufira vanhu kuti avadzikinure here?

CHITSAUKO 124

Kristu Anotengeswa Uye Anosungwa

Judhasi anokwanisa kuwana pana Jesu kunyange pari pakati peusiku.

CHITSAUKO 125

Jesu Anoendeswa Kuna Anasi, Ozoendeswa Kuna Kayafasi

Dare rinogadzwa Jesu harina kana kururama.

CHITSAUKO 126

Anorambwa naPetro Pamba paKayafasi

Petro, murume aiva nekutenda uye akazvipira kuna Mwari, akasvika sei pakuzoramba Jesu?

CHITSAUKO 127

Anotongwa neSanihedrini Ozoendeswa Kuna Pirato

Vatungamiriri vechitendero vanonyatsobudisa pane pfungwa dzavo.

CHITSAUKO 128

Pirato naHerodhi Vanoti Jesu Haana Mhosva

Nei Pirato achiendesa Jesu kuna Herodhi kuti atongwe? Pirato haana simba rekutonga Jesu here?

CHITSAUKO 129

“Tarirai! Munhu Wacho!”

Kunyange Pirato anoona kuti Jesu munhu akanaka

CHITSAUKO 130

Jesu Anoiswa Mumaoko Emauto Oendwa Naye Kunourayiwa

Nei Jesu achiudza vakadzi kuti vasamucheme asi kuti vazvicheme ivo nevana vavo?

CHITSAUKO 131

Mambo Asina Mhosva Anotambura Ari Padanda

Jesu anovimbisa rimwe gororo riri parutivi pake kuti richava muParadhiso

CHITSAUKO 132

“Chokwadi Uyu Anga Ari Mwanakomana waMwari”

Chishamiso cherima risina kujairika rinoitika masikati, kudengenyeka kunotyisa uye kubvaruka kweketeni remutemberi zvinoratidza chinhu chimwe chete.

CHITSAUKO 133

Chitunha chaJesu Chinogadzirirwa Kuti Chivigwe

Nei Jesu achivigwa zvechimbichimbi zuva risati ravira?

CHITSAUKO 134

Muguva Hamuna Munhu, Jesu Mupenyu!

Paanomutswa, Jesu anotanga kuzviratidza kumudzidzi wechikadzi asati azviratidza kuvaapostora vake.

CHITSAUKO 135

Jesu Anozviratidza Kune Vakawanda Amutswa

Jesu anoita sei kuti aratidze vadzidzi vake kuti amutswa?

CHITSAUKO 136

Pamahombekombe eGungwa reGarireya

Petro anoyeuchidzwa katatu kuti angaratidza sei kuti anoda Jesu.

CHITSAUKO 137

Mazana Evadzidzi Anomuona Asati Akwira Kudenga

Pashure pekunge amutswa uye asati adzokera kudenga, Jesu anosimbisa kuvadzidzi vake kuti vachagamuchira chii uye kuti vachafanira kuchishandisa sei.

CHITSAUKO 138

Kristu Ari Kuruoko rwaMwari Rwerudyi

Jesu achange achiitei paanenge akamirira nguva yekuti arwise vavengi vake?

CHITSAUKO 139

Jesu Anoita Kuti Nyika Ive Paradhiso Uye Anopedzisa Basa Raakapiwa

Jesu achiri nezvakawanda zvekuita asati adzorera Umambo kuna Baba vake.