Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIDZIDZO 7

Unombonzwa Kuti Uri Wega Uye Uchitya Here?

Unombonzwa Kuti Uri Wega Uye Uchitya Here?

Tarisa kamukomana kari pamufananidzo. Kari kuratidza kuti kari kega uye kari kutya, handiti? Wati wambonzwa saizvozvo here?— Munhu wose anombonzwa saizvozvo dzimwe nguva. Bhaibheri rinotaura nezveshamwari dzaJehovha dzaimbonzwawo kuti dzaiva dzega uye dzichitya. Mumwe wavo ndiEriya. Ngatidzidzei nezvake.

Jezebheri aida kuuraya Eriya

Eriya aigara muIsraeri kare kare, Jesu asati aberekwa. Ahabhi, mambo waIsraeri, akanga asiri kunamata Mwari wechokwadi, Jehovha. Ahabhi nemudzimai wake, Jezebheri, vakanga vachinamata mwari wenhema ainzi Bhaari. Saka vanhu vakawanda muIsraeri vakatangawo kunamata Bhaari. Mambokadzi Jezebheri aiva neutsinye zvikuru uye aida kuuraya Eriya nevamwe vanhu vose vainamata Jehovha! Unoziva here zvakaitwa naEriya?—

 Eriya akatiza! Akaenda kure kurenje ndokuhwanda mubako. Unofunga kuti nei akaita kudaro?— Aitya. Asi Eriya aisafanira hake kutya. Nei? Nokuti aiziva kuti Jehovha aigona kumubatsira. Jehovha akanga amboratidza Eriya simba rake. Pane imwe nguva, Jehovha ainge apindura munyengetero waEriya nokutumira moto kubva kudenga. Saka panguva ino Jehovha aigona kubatsira Eriya!

Jehovha akabatsira sei Eriya?

Eriya paaiva mubako, Jehovha akataura naye ndokumubvunza kuti: ‘Uri kuitei pano?’ Eriya akapindura kuti: ‘Ndini ndega ndichiri kukunamatai. Ndangosara ndiri ndega, uye ndiri kutya kuti ndichaurayiwa.’ Eriya aifunga kuti vamwe vanamati vose vaJehovha vakanga vaurayiwa. Asi Jehovha akaudza Eriya kuti: ‘Aiwa, ichocho hachisi chokwadi. Kune vamwe vanhu 7 000 vachiri kundinamata. Shinga. Ndine rimwe basa rokuti uite!’ Unofunga kuti Eriya akafara here kunzwa izvozvo?—

Ungadzidzei kubva pane zvakaitika kuna Eriya?— Haumbofaniri hako kunzwa kuti uri wega uye kutya. Une shamwari dzinoda Jehovha uye dzinokuda. Uyewo, Jehovha ane simba rakawanda, uye achagara achikubatsira! Zvinokufadza here kuziva kuti hausi wega?—