Dzidza Kumudzidzisi Mukuru

MuBhaibheri ndimo mune mazano anobatsira kupfuura ose. Vana vanogona kudzidza zvinotaurwa naBaba vavo vekudenga, kwete zvinotaurwa nevanhu.

Zvinodiwa Nevana Kuvabereki

Bhuku iri rakanyorwa nenzira inoita kuti munhu anenge achiriverengera vana akwanise kuita kuti vataurewo zvavanofunga nezvenyaya dzakasiyana-siyana dzirimo.

Chakaita Kuti Jesu Ave Mudzidzisi Mukuru

Jesu aidzidzisa vanhu nezvei? Uye zvaaidzidzisa aizviwana kupi?

Tsamba Inobva Kuna Mwari Ane Rudo

Tsamba yake iBhaibheri, bhuku rakasiyana nemamwe mabhuku ese.

Uyo Akasika Zvinhu Zvose

Ndiani akasika shiri ndokudzidzidzisa kuimba? Ndiani akasika uswa? Ndiani akakusika?

Mwari Ane Zita

Tose tine mazita. Unoziva zita raMwari here? Nei zita rake richikosha?

“Uyu Ndiye Mwanakomana Wangu”

Chii chakaita kuti Jesu ave munhu akasiyana nevamwe?

Mudzidzisi Mukuru Aiitira Vamwe Zvakanaka

Unofara here kana mumwe akakuitira chimwe chinhu chakanaka? Tose tinofara, uye Mudzidzisi Mukuru aizviziva izvozvo.

Kuteerera Kunokudzivirira

Vadiki vanogona kudzidza kubva kuvakuru. Uye kana Mwari akatiudza kuti tiite chimwe chinhu, tine chokwadi chekuti chinhu chacho chakanaka.

Vamwe Vakuru Kwatiri

Vamwe vakanaka, asi vamwe vakaipa.

Tinofanira Kukurira Miedzo

Unofanira kuita sei kana mumwe munhu akakuti uite chimwe chinhu chakaipa?

Simba raJesu Pamadhimoni

Hapana chikonzero chekutya madhimoni, asi tinofanira kungwarira kuti tisanyengedzwa nawo.

Kubatsira Kunobva Kungirozi dzaMwari

Ngirozi dzaMwari dzinobatsira vanhu vanomuda uye vanomushumira.

Jesu Anotidzidzisa Kunyengetera

Unogona kunyengetera kuna Mwari chero nguva, uye achakunzwa.

Vanhu Vakava Vadzidzi vaJesu

Vaiva vanhu vakaita sei?

Chikonzero Nei Tichifanira Kukanganwira

Jesu anotaura nyaya inotibatsira kunzwisisa.

Chidzidzo Chokuva Nomutsa

Dzidza kubva panyaya yemuSamariya akanaka.

Chii Chinokosha Zvechokwadi?

Tingaita sei kuti tipfume kuna Mwari?

Nzira Yokuwana Nayo Mufaro

Mudzidzisi Mukuru anotaura chimwe chinhu chakavanzika.

Unoyeuka Kuti Mazvita Here?

Unogona kudzidza chimwe chinhu kubva kuvanhu 10 vaiva nemaperembudzi.

Kurwa Kwakanaka Here?

Unofanira kuita sei ukaona kuti vanhu vava kuda zvekurwa?

Unoda Kuva Wokutanga Nguva Dzose Here?

Jesu akaudza vadzidzi vake kuti chii pavakaita nharo nezvenyaya iyi?

Pane Chimwe Chinhu Chatinofanira Kuzvikudza Nacho Here?

Jesu anotaura nyaya yemuFarisi uye muteresi.

Chikonzero Nei Tisingafaniri Kureva Nhema

Inzwa zvakaitwa naJehovha kuna Ananiyasi naSafira.

Chinoita Kuti Vanhu Varware

Zvirwere zvichazombopera here?

Usambofa Wakava Mbavha!

Dzidza nezvevanhu 4 vakatora zvinhu zvakanga zvisiri zvavo.

Vanoita Zvakaipa Vanogona Kuchinja Here?

Zvakaitika kuna Sauro uye kune mukadzi aiva hure zvinotipa mhinduro.

Chikonzero Nei Zvakaoma Kuita Zvakanaka

Zvakaitika kuna Sauro uye kune mukadzi aiva hure zvinotipa mhinduro.

Mwari Wako Ndiani?

Vanhu vanonamata vanamwari vakawanda. Unofanira kuita sei? Varume vatatu vechiHebheru vanotipa mhinduro.

Nzira Yokuziva Nayo Wokuteerera

‘Dzorerai Zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari’

Mapati Ose Anofadza Mwari Here?

Waizviziva here kuti muBhaibheri munotaurwawo nezvemapati? Zvatinodzidza panyaya dzacho zvinotibatsira kuona kuti Mwari anoti kudii nezvawo.

Chinotibatsira Kukurira Kutya

Mudzidzisi Mukuru haana kuti zvaizova nyore kushumira Jehovha. Asi pane zvatinogona kuita kuti tive neushingi.

Kwokuwana Nyaradzo

Unofanira kuita sei paunenge wakasuruvara kana kuti wakasurukirwa?

Nzira Iyo Jesu Akadzivirirwa Nayo

Inzwa kuti Jehovha akadzivirira sei Jesu kuti asaurayiwa nevanhu achiri mudiki.

Jesu Anogona Kutidzivirira

Jesu paaiva panyika akaratidza kuti aigona kudzivirira vanhu vanomuteerera.

Chii Chichaitika Kana Tikafa?

Munhu akafa anotyisa here?

Tinogona Kumuka Kubva Murufu!

Mwari akapa Jesu simba rekumutsa vanhu vakafa vangava vana kana kuti vanhu vakuru.

Ndivanaani Vachamutswa? Vachagara Kupi?

Jesu akati kudii nezvemibvunzo iyi?

Kuyeuka Jehovha Nomwanakomana Wake

Jesu akaratidza vateveri vake zvavanofanira kuita pakuyeuka zvavakaitirwa naJehovha naJesu.

Chikonzero Nei Tichifanira Kuda Jesu

Akatifira kuti tizowana upenyu husingaperi!

Nzira Yokufadza Nayo Mwari

Imwe vhesi yemuBhaibheri inoti: “Mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu.”

Vana Vanofadza Mwari

Zvii zvaunofanira kuita kuti ufadze Mwari?

Chikonzero Nei Tichifanira Kushanda?

Kushanda kunoita kuti pfungwa dzedu dzishande zvakanaka uye tive neutano. Zvii zvaungaita kuti unakidzwe nekushanda?

Hama Nehanzvadzi Dzedu Ndivanaani?

Vanosanganisirawo vana vasiri vababa vangu namhamha vangu here?

Shamwari Dzedu Dzinofanira Kuda Mwari

‘Musatsauswa. Ushamwari hwakaipa hunokanganisa tsika dzakanaka.’

Umambo hwaMwari Chii? Nzira Yokuratidza Nayo Kuti Tinohuda

Jesu paachange ava kutonga pasi rose, achaita kuti zvinhu zvichinje panyika.

Mvura Inoparadza Nyika—Zvichaitika Zvakare Here?

Vanhu vanoita zvakanaka ndivo vachararama nekusingaperi panyika.

Mazivire Atingaita Kuti Amagedhoni Yava Pedyo

Zviratidzo zvacho tiri kuzviona.

Nyika Itsva yaMwari Ine Rugare—Unogona Kurarama Mairi

Unofanira kuitei kana uchida kuzorarama nekusingaperi?