Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 98: PaGomo reMiorivhi

Nhau 98: PaGomo reMiorivhi

Uyu ndiJesu ari paGomo reMiorivhi. Varume vana vanaye vaapostora vake. Ivo mukoma nomunin'ina Andrea naPetro, uyewo mukoma nomunin'ina Jakobho naJohane. Iyo itembere yaMwari iri muJerusarema yaunogona kuona mhiri uko kure.

Ave mazuva mairi chifo chokupinda kwaJesu muJerusarema akatasva mhuru yembongoro. Chipiri. Muzuvari Jesu afumova patembere. Vaprista vaedza kubata Jesu ipapo kuti vamuuraye. Asi vaitya kukuita nokuti vanhu vanoda Jesu.

Jesu nevaapostora vake

Jesu akaidza vatungamiriri vorudzidziso ivavo kuti: 'Imi nyoka navanakomana venyoka!' Ipapo Jesu akati Mwari aizovaranga nokuda kwezvinhu zvose zvakashata zvavakanga vaita. Pashure pakwo Jesu akakwira muGomo reMiorivhi, nokudaro vaapostora ava vana vakatanga kumubvunza mibvunzo. Unoziva here zvavari kubvunza Jesu?

Vaapostora vari kubvunza pamsoro pezvinhu zvomunguva yemberi. Vanoziva kuti Jesu uchagumisa ushati hwose pasi pano. Asi vanoda kuziva kuti ikoku kuchaitika riini. Ko Jesu anouyazve kuzobata ushe saMambo riini?

Jesu anoziva kuti vateveri vake pasi pano havazokwanisi kumuona paanouyazve. Imhaka yokuti achave ari mudenga, uye havazokwanisi kumuona ikoko. Saka Jesu anoudza vaapostora vake zvimwe zvezvinhu zvichave zvichiitika pasi pano apo anobata ushe saMambo mudenga. Ndezvipiko zvimwe zvezvinhu izvi?

Jesu anotaura kuti kuchava nehondo huru, vanhu vazhinji vacharwara uye vacharumwa nenzara, utsotsi huchashata kwazvo, uye kuchava nokudengenyeka kukuru kwapasi. Jesu anotaurawo kuti mashoko akanaka pamsoro poumambo hwaMwari achaparidzirwa mupasi rose rose. Tati taona zvinhu izvi zvichiitika munguva yedu here? Hungu! Nokudaro tingava nechokwadi chokuti Jesu zvino ari kubata ushe mudenga. Nokukurumidza achagumisa ushati hwose pasi pano.

Mateo 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Marko 13:3-10.Mibvunzo

 • Mumufananidzo, Jesu ndoupi, uye ndivanaani vaanavo?
 • Vaprista vakaedza kuitei kuna Jesu mutembere, uye iye akatii kwavari?
 • Vaapostora vanobvunza chii kuna Jesu?
 • Nei Jesu achiudza vaapostora vake zvimwe zvezvinhu zvichaitika pasi pano paanenge achitonga saMambo kudenga?
 • Jesu anoti chii chichaitika asati agumisa uipi hwose pasi pano?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 23:1-39.

  Kunyange zvazvo Magwaro achiratidza kuti kushandiswa kwemazita okuremekedza kungava kwakakodzera, mashoko aJesu ari pana Mateo 23:8-11 anoratidzei maererano nokushandiswa kwemazita ounyengeri muungano yechiKristu? (Mab. 26:25; VaR. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

  VaFarisi vakashandisei kuedza kuita kuti vanhu vasava vaKristu, uye vatungamiriri vechitendero vakashandisa sei nzira dzakafanana mumazuva ano? (Mat. 23:13; Ruka 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1 VaT. 2:16)

 • Verenga Mateo 24:1-14.

  Kukosha kwokutsungirira kunosimbiswa sei pana Mateo 24:13?

  Shoko rokuti “kuguma” riri pana Mateo 24:13 rinorevei? (Mat. 16:27; VaR. 14:10-12; 2 VaK. 5:10)

 • Verenga Marko 13:3-10.

  Mashoko api ari pana Marko 13:10 anoratidza kudiwa kwokukurumidza kuparidza mashoko akanaka, uye mashoko aJesu anofanira kuita kuti tinzwe sei? (VaR. 13:11, 12; 1 VaK. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)