Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 72: Mwari Anoyamura Mambo Hezekia

Nhau 72: Mwari Anoyamura Mambo Hezekia

Unoziva here kuti nei uyu murume achinyengetera kuna Jehovha? Nei awadza tsamba idzi pamberi peartari yaJehovha? Murumeyu ndiHezekia. Ndimambo wendudzi mbiri dzokuzasi dzaIsraeri. Uye ari muchinetso chikuru. Neiko?

Mambo Hezekia achinyengetera

Nokuti mauto eAsiria atoparadza ndudzi 10 dzokumusoro. Jehovha akakurega kuchiitika nokuti vanhuvo vakanga vakaipa kwazvo. Uye zvino mauto eAsiria asvika kuzorwisana noumambo hwendudzi 2.

Mambo weAsiria achangobva kutumira tsamba kuna Mambo Hezekia. Aya ndiwo matsamba aiswa naHezekia pano pamberi paMwari. Matsamba anomhura Jehovha, achiudza Hezekia kutera. Ndokusaka Hezekia achinyengetera: 'O Jehovha, tiponesei pana mambo weAsiria. Ipapo marudzi ose achaziva kuti ndimi Mwari bedzi.' Ko Jehovha achaterera Hezekia here?

Hezekia ndimambo akanaka. Haana kufanana namadzimambo akaipa oumambo hwendudzi 10 dzaIsraeri, kana kuti sababa vake vakaipa Mambo Ahazi. Hezekia ave achingwarira kuterera mitemo yose yaJehovha. Zvino, Hezekia apedza kunyengetera, muprofita Isaya anomutumira shoko iri rinobva kuna Jehovha: 'Mambo weAsiria haazopindi muJerusarema. Hakuna nomumwe wamasoja ake achasvika kunyange pedyo naro. Havangaposheri museve mumwe kuguta.'

Tarira mufananidzo uri papeji ino. Unoziva here kuti masoja aya ose afa ndivanaani? VaAsiria. Jehovha akatuma ngirozi yake, uye muusiku humwe ngirozi yakauraya masoja eAsiria 185 000. Saka mambo weAsiria anotera ndokudzoka kumusha.

Varwi vechiAsiriya vakafa

Umambo hwendudzi 2 hunoponeswa, vanhu vanova norugare kwechinguvana. Asi pashure pokufa kwaHezekia mwana wake Manase anova mambo. Manase nomwana wake Amoni akamutsiva madzimambo akaipa zvikuru ose. Nyika inozadzwazve noutsinye nemasimba masimba. Panopondwa Mambo Amoni navabatiri vake amene, mwana wake Josia anoitwa mambo woumambo hwendudzi mbiri.

2 Madzimambo 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Mibvunzo

 • Munhu ari mumufananidzo ndiani, uye nei ane chinetso chikuru?
 • Tsamba dzaiswa pamberi paMwari naHezekia ndedzei, uye Hezekia anonyengetera kuti kudini?
 • Hezekia ndimambo akaita sei, uye Jehovha anomutumira shoko rei achishandisa muprofita Isaya?
 • Ngirozi yaJehovha inoitei kuvaAsiria, sezvinoratidzwa mumufananidzo uyu?
 • Kunyange zvazvo umambo hwemadzinza maviri hune rugare kwenguva pfupi, chii chinoitika pashure pokunge Hezekia afa?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 2 Madzimambo 18:1-36.

  Mutauriri wokuAsiria Rabhisheki akaitei kuti anetese kutenda kwevaIsraeri? (2 Madz. 18:19, 21; Eks. 5:2; Pis. 64:3)

  Pakubata nevashori, Zvapupu zvaJehovha zvinoteerera sei muenzaniso waHezekia? (2 Madz. 18:36; Pis. 39:1; Zvir. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 • Verenga 2 Madzimambo 19:1-37.

  Vanhu vaJehovha nhasi vanotevedzera sei Hezekia munguva dzokutambudzika? (2 Madz. 19:1, 2; Zvir. 3:5, 6; VaH. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  Kukundwa kupi kutatu kwakaitwa Mambo Saniheribhi, uye anofananidzira ani muuprofita? (2 Madz. 19:32, 35, 37; Zvak. 20:2, 3)

 • Verenga 2 Madzimambo 21:1-6, 16.

  Nei zvinganzi Manase aiva mumwe wemadzimambo akaipa zvikuru akambotonga muJerusarema? (2 Mak. 33:4-6, 9)