Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 64: Soromoni Anovaka Tembere

Nhau 64: Soromoni Anovaka Tembere

Dhavhidhi asati afa, akapa Soromoni rongedzero dzakabva kuna Mwari dzokuvaka tembere yaJehovha. Mugore rechina roubati ushe hwake, Soromoni anovamba kuvaka tembere, uye kunotora makore manomwe nehafu kuipedza. Makumi ezvuuru avarume anoshanda patembere, uye kuvaka kunodya mari zhinji zhinji. Imhaka yokuti ndarama zhinji kwazvo nesirivha zvinoshandiswa mairi.

Tembere ina makamuri makuru mairi, saakanga ane tabernakeri. Asi makamuri aya anoukuru hwakapetwa ruviri panohwohwo hwaari mutabernakeri. Soromoni anoita kuti areka yesungano ipinzwe mukati mekamuri retembere, nezvimwe zvinhu zvaichengetwa mutabernakeri zvinopinzwa mune rimwe kamuri.

Panopera tembere, panova nechengetwo huru. Soromoni anogwadama pamberi petembere ndokunyengetera, sezvaungaona mumufananidzo. 'Kunyange denga rose harina kukura zvikuru zvokuti ringakuringanai,' Soromoni anodaro kuna Jehovha, 'ndoda, zvino, tembere iyi.' Asi, O Mwari wangu, ndapota tererai vanhu venyu pavanonyengeterera kunzvimbo ino.'

Mambo Soromoni achinyengetera

Panopedza Soromoni munyengetero wake, mwoto unoburuka kudenga. Unonyungudisa zvibairo zvemhuka zvaitwa. Uye chiedza chinoteya meso chinobva kuna Jehovha chinozadza tembere. Uku kunoratidza kuti Jehovha ari kuterera, uye kuti anofadzwa netembere nomunyengetero waSoromoni. Tembere, pane tabernakeri, zvino inova nzvimbo inouya vanhu kuzonamata.

Soromoni anobata ushe nouchenjeri kwenguva refu, uye vanhu vanofara. Asi Soromoni anoroora vakadzi vazhinji vokudzimwe nyika vasinganamati Jehovha. Ungaona here mumwe wavo achinamata pamberi pechidhori? Pakupedzisira vadzimai vake vakaita kuti Soromoni anamatewo vamwe vamwari. Unoziva here chinoitika apo Soromoni anoita ikoku? Haachisirizve kubata vanhu nomutsa. Anova noutsinye, vanhu havachisirizve kufara.

Mambo Soromoni achinamata chidhori

Ikoku kunoita Jehovha atsamwire Soromoni, uye anomuudza kuti: 'Ndichakutorera umambo ndigohupa kunomumwe munhu. Handizoiti izvi muupenyu hwako, asi mukutonga kwomwanakomana wako. Asi handibvisi vanhu vose voumambo pamwanakomana wako.' Ngationei kuti kunoitika sei.

1 Makoronike 28:9-21; 29:1-9; 1 Madzimambo 5:1-18; 2 Makoronike 6:12-42; 7:1-5; 1 Madzimambo 11:9-13.Mibvunzo

 • Zvinotorera Soromoni nguva yakareba sei kuti apedze kuvaka tembere yaJehovha, uye nei pachishandiswa mari yakawanda kwazvo?
 • Mutembere yacho mune makamuri makuru mangani, uye chii chinoiswa mukamuri romukati?
 • Soromoni anotii mumunyengetero wake panopera tembere yacho?
 • Jehovha anoratidza sei kuti anofadzwa nomunyengetero waSoromoni?
 • Vadzimai vaSoromoni vanoita kuti aitei, uye chii chinoitika kuna Soromoni?
 • Nei Jehovha atsamwira Soromoni, uye Jehovha anotii kwaari?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 Makoronike 28:9, 10.

  Tichifunga nezvemashoko aDhavhidhi akanyorwa pana 1 Makoronike 28:9, 10, tinofanira kuvavarira kuitei muupenyu hwedu hwezuva nezuva? (Pis. 19:14; VaF. 4:8, 9)

 • Verenga 2 Makoronike 6:12-21, 32-42.

  Soromoni akaratidza sei kuti hakuna chivako chinovakwa nomunhu chinogona kukwana Mwari Womusorosoro? (2 Mak. 6:18; Mab. 17:24, 25)

  Mashoko aSoromoni ari pana 2 Makoronike 6:32, 33 anoratidzei nezvaJehovha? (Mab. 10:34, 35; VaG. 2:6)

 • Verenga 2 Makoronike 7:1-5.

  Sezvo vanakomana vaIsraeri vakanzwa vachida kurumbidza Jehovha pavakaona mbiri yake, isu tinofanira kunzwa sei nhasi patinofunga nezvokukomborera kwaJehovha vanhu vake? (2 Mak. 7:3; Pis. 22:22; 34:1; 96:2)

 • Verenga 1 Madzimambo 11:9-13.

  Upenyu hwaSoromoni hunoratidza sei kukosha kwokuramba wakatendeka kusvikira kumugumo? (1 Madz. 11:4, 9; Mat. 10:22; Zvak. 2:10)