Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 51: Rute naNaome

Nhau 51: Rute naNaome

MuBhaibheri unowana bhuku rinonzi Rute. lnhau inoreva nezvemhuri yairarama munguva umo lsraeri aiva navatongi. Rute mukadzi muduku anobva Moabhi; haazi worudzi rwaMwari rwalsraeri. Asi apo Rute anodzidza nezvaMwari wechokwadi Jehovha, anomuda zvikuru kwazvo. Naome mukadzi mukuru akabetsera Rute kudzidza nezvaJehovha.

Naome mukadzi wechilsraeri. Iye nomurume wake navanakomana vaviri vakatamira Moabhi apo muna lsraeri maiva nezvokudya zvishomanene. Zvino rimwe zuva murume waNaome akafa. Pashure vanakomana vaNaome vakaroora vasikana veMoabhi vainzi Rute naOrpa. Asi makore anenge 10, vanakomana vaNaome vakafa. Haiwa, Naome navasikana vairi vakasuruvara sei! Naome aizoitei zvino?

Rimwe zuva Naome anosarudza kudzokera rwendo rurefu kumusha kuvanhu vokwake. Rute naOrpa vanoda kugara naye, nokudaro vanoendawo naye. Asi vakati vati vafambei rwendo panzira, Naome anotenderukira kuna vasikana ndokuti: 'Dzokai kumusha mundogara navanamai venyu.'

Naome anotsvoda vasikana achiti chisarai. Ipapo vanochema, nokuti vanoda Naome zvikuru kwazvo. Vanoti: 'Aiwa! Tichaenda nemi kuvanhu vokwenyu.' Asi Naome anoti: 'Munofanira kudzoka, vanasikana vangu. Kumusha kuchakunakirai.' Nokudaro Orpa anodzokera kumusha. Asi Rute haaendi.

Naome anotendeukira kwaari ndokuti: 'Orpa aenda. Newewo enda naye.' Asi Rute anoti: 'Regai kuedza kuita kuti ndikusiyei! Regai ndiende nemi. Ndichaenda pamunoenda, uye ndichagara pamunogara. Vanhu venyu vachava vanhu vangu, naMwari wenyu achava Mwari wangu. Ndichafira pamunofira, uye ndipo pandichavigwa.' Apo Rute anotaura izvi, Naome haaedzizve kuita kuti aende kumusha.

Pakupedzisira vakadzi vairi vanosvika Israeri. Muno vanogarisika kuti vagare. Rute anoshanda pakarepo muminda, nokuti inguva yokucheka bhari. Murume anonzi Bhoazi anomurega achicheka bhari muminda yake. Unoziva here vaiva mai vaBhoazi? Vaiva Rakabhi weguta reJeriko.

Rimwe zuva Bhoazi anoudza Rute kuti: 'Ndakanzwa nezvako, uye kuti wave une tsitsi sei kuna Naome. Ndinoziva masiyire awakaita baba vako namai nenyika yokwako namagarire awakaita pakati pavanhu vausina kutongoziva nakare kose. Jehovha ngaakukomborere!'

Rute anoti: 'Mandinzwira nyasha zvikuru, ishe. Mandiita ndinzwe zvirinani namataurire akaisvonaka amaita kwandiri.' Bhoazi anoda Rute zvikuru kwazvo, uye hakuperi nguva refu zvikuru vasati varoorana. A, kunofadza sei Naome! Asi Naome anotofara zvikuru apo Rute naBhoazi vanova nomwanakomana wavo wedangwe, anonzi Obhedhi. Pashure Obhedhi anova sekuru vaDhavhidhi, watichadzidza zvakawanda pamsoro pake gare gare.

Rute naNaomi

Bhuku reBhaibheri raRute.Mibvunzo

 • Naome anosvika sei pakuva munyika yeMoabhi?
 • Rute naOrpa ndivanaani?
 • Rute naOrpa vanoita sei pavanoudzwa naNaome kuti vadzokere kuvanhu vokwavo?
 • Bhoazi ndiani, uye anobatsira sei Rute naNaome?
 • Mwana waBhoazi naRute anonzi ani, uye nei tichifanira kumuyeuka?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Rute 1:1-17.

  Ndeapi mashoko orudo rwokuvimbika anotaurwa naRute? (Rute 1:16, 17)

  Mafungiro aRute anonyatsoratidza sei mafungiro e“mamwe makwai” kune vaya vakazodzwa vachiri pasi pano nhasi? (Joh. 10:16; Zek. 8:23)

 • Verenga Rute 2:1-23.

  Rute muenzaniso wakanaka kwazvo kuvakadzi vechiduku sei nhasi? (Rute 2:17, 18; Zvir. 23:22; 31:15)

 • Verenga Rute 3:5-13.

  Bhoazi akaona sei kuzvidira kwaRute kuti aroorwe naye pane kuti aroorwe nomurume wechiduku?

  Mafungiro aRute anotidzidzisei nezvorudo rwokuvimbika? (Rute 3:10; 1 VaK. 13:4, 5)

 • Verenga Rute 4:7-17.

  Varume vechiKristu vangava sei saBhoazi? (Rute 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)