Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 46: Masvingo eJeriko

Nhau 46: Masvingo eJeriko

Chii chiri kukoromora masvingo aya eJeriko? Anenge arovanywa nebhomba guru. Asika mumazuvawo vanga vasina mabhomba; vanga vasina kunyange pfuti. Ndirimwe nenji raJehovha. Ngatinzwei kuti zvakaitika sei.

Masvingo eJeriko achikoromoka

Terera chinoudzwa Joshua naJehovha: ‘Iwe navarume vako vanorwa muchapoterera guta. Ripotererei kamwe chete zuva rimwe nerimwe kwamazuva matanhatu. Potererai neareka yesungano. Vaprista vanomwe vanofanira kufamba mberi kwayo vachiridza hwamanda dzavo.

‘Pazuva rechinomwe munofanira kupoterera guta kanomwe. Tevere ndokuridza nguva refu hwamanda, uye itai kuti ari wose adanidzire nokudanidzira kukuru kwehondo. Ipapo masvingo achakoromoka!’

Joshua navanhu vanoita zvataurwa naJehovha. Pavanopoterera, ari wose akati mwi-i. Hapana anotaura shoko. Chinongonzwika bedzi ndiko kurira kwehwamanda nomutsindo wetsoka dzinofamba. Vavengi vavanhu vaMwari muJeriko vanofanira kuve vaitya. Ungaona here bote iro rinorembera pawindi? Iwindi raaniko? Hungu, Rakabhi aita zvaakaudzwa kuita netsori mbiri. Mhuri yokwake yose iri mukati ichiona pamwe naye.

Joshua

Pakupedzisira, pazuva rechinomwe, pashure pokupoterera guta kanomwe, hwamanda dzinorira, vanhu vokurwa vanodanidzira, masvingo anokoromoka. Ipapo Joshua anoti: ‘Urayai munhu ari wose muguta ndokuripisa. Pisai chinhu chiri chose. Chengetai bedzi sirivha, ndarama, ndarira nedare, ndokuzviisa mupfuma yetendi raJehovha.’

Kutsori mbiri, Joshua akati: ‘Pindai mumba yaRakabhi, uye mubudisei nemhuri yokwake yose.’ Rakabhi nemhuri yokwake vanoponeswa, sokumupikira kwakanga kwaita tsori.

Joshua 6:1-25.Mibvunzo

 • Jehovha anoudza varume vari kurwa uye vaprista kuti vaitei kwemazuva matanhatu?
 • Varume vacho vanofanira kuitei pazuva rechinomwe?
 • Sezvaunoona pamufananidzo, chii chiri kuitika kumasvingo eJeriko?
 • Nei paine tambo tsvuku yakarembera nepahwindo?
 • Joshua anoudza varume vari kurwa kuti vaitei kuvanhu vacho neguta ravo, asi zvakadini nesirivha, ndarama, ndarira, nedare?
 • Tsori mbiri dzinoudzwa kuti dziitei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Joshua 6:1-25.

  Kufamba kwevaIsraeri vachipoterera Jeriko musi wechinomwe kwakafanana sei nebasa rokuparidza reZvapupu zvaJehovha mumazuva ano okupedzisira? (Josh. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mat. 24:14; 1 VaK. 9:16)

  Uprofita hwakanyorwa pana Joshua 6:26 hwakazadzika sei anenge makore 500 gare gare, uye izvi zvinotidzidzisei nezveshoko raJehovha? (1 Madz. 16:34; Isa. 55:11)