Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 43: Joshua Anova Mutungamiri

Nhau 43: Joshua Anova Mutungamiri

Mosesi anoda kupinda muKanani navaIsraeri. Nokudaro anokumbira kuti: ‘Regai ndiyambuke Rwizi rweJoridhani, Jehovha, ndigoona nyika yakanaka’ Asi anoti: ‘Zvaringana! Usazvidudzazve!’ Unoziva here kuti nei Jehovha akadaro?

Imhaka yechakaitika apo Mosesi akarova dombo. Yeuka, iye naAroni havana kukudza Jehovha. Havana kuudza vanhu kuti ndiJehovha aibudisa mvura mudombo. Jehovha akataura kuti haati aizovarega vachipinda muKanani nokuda kweichi chikonzero.

Pashure pemwedzi mishoma Aroni afa, Jehovha anoudza Mosesi kuti: ‘Tora Joshua, ugomumisa pamberi paEreazari muprista navanhu. Ipapo pamberi pavo vose, zivisa munhu wose kuti Joshua ndiye mutungamiriri mutsva.’ Mosesi anoita sezvataura Jehovha, sezvaungaona mumufananidzo.

Mosesi achizivisa kuti Joshua ndiye ava mutungamiriri

Ipapo Jehovha anoudza Joshua kuti: ‘Simba, uye usatya. Uchatungamirira vaIsraeri kupinda munyika yeKanani yandakavapikira, uye ndichava newe.’

Pashure Jehovha anoudza Mosesi kukwira kumusoro kwegomo reNebho riri munyika yaMoabhi. Mosesi anogona kutarira napaRwizi rweJoridhani ndokuona nyika yakatsvinda yeKanani ari pamusoropo. Jehovha anoti: ‘Iyi ndiyo nyika yandakapikira kupa kuvana vaAbrahama, Isaka naJakobho. Ndaita kuti uione, asi handizokupinzi mairi!

Mosesi anofira pamusoro peGomo reNebhopo. Akanga ava namakore 120. Anga achakasimba, nameso ake akanga achikuona zvakanaka. Vanhu vakasuruvara zvikuru uye vanochema nokuti Mosesi afa. Asi vanofara kuva naJoshua somutungamiri wavo mutsva.

Numeri 27:12-23; Dheuteronomio 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Mibvunzo

 • Mumufananidzo, varume vaviri vakamira naMosesi ndivanaani?
 • Jehovha anoudza Joshua kuti chii?
 • Nei Mosesi achikwira pamusoro peGomo reNebho, uye Jehovha anoti chii kwaari?
 • Mosesi anofa ava nemakore mangani?
 • Nei vanhu vakasuruvara, asi vane chikonzero chei chokufara?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Numeri 27:12-23.

  Ibasa ripi rakakura kwazvo iro Joshua akapiwa naJehovha, uye kuva nehanya kwaJehovha nokuda kwevanhu Vake kunoratidzwa sei nhasi? (Num. 27:15-19; Mab. 20:28; VaH. 13:7)

 • Verenga Dheuteronomio 3:23-29.

  Nei Jehovha asina kubvumira Mosesi naAroni kuyambukira kunyika yakapikirwa, uye chidzidzoi chatingadzidza apa? (Dheu. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 • Verenga Dheuteronomio 31:1-8, 14-23.

  Mashoko aMosesi okuonekana nevaIsraeri anoratidza sei kuti akagamuchira nokuzvininipisa chirango chakabva kuna Jehovha? (Dheut. 31:6-8, 23)

 • Verenga Dheuteronomio 32:45-52.

  Shoko raMwari rinofanira kuita sei upenyu hwedu? (Dheut. 32:47; Revh. 18:5; VaH. 4:12)

 • Verenga Dheuteronomio 34:1-12.

  Kunyange zvazvo Mosesi asina kumboona chiso chaJehovha chaicho, Dheuteronomio 43:10 inoratidzei pamusoro poukama hwake naJehovha? (Eks. 33:11, 20; Num. 12:8)