Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 38: Tsori 12

Nhau 38: Tsori 12
Tsori dzevaIsraeri dzakatakura michero

TARIRA michero yakatakurwa navarume ava. Ona makurire akaita chisumbu icho chamazambiringa. Kuchitakura padanda kunoda varume vaviri. Uye ona maonde namatamba. Ko michero iyi yakanaka yakabva kupi? Kunyika yeKanani. Yeuka, Kanani ndikwo kwaichimbogara Abrahama, Isaka naJakobho. Asi nokuda kwenzara ikoko Jakobho, nemhuri yake, vakatamira Egipita. Zvino, anenge makore 216 apashure, Mosesi ari kudzorera vaIsraeri kuKanani. Vasvika munzvimbo iri murenje inonzi Kadheshi.

Vanhu vakaipa vanogara muKanani. Mosesi anotuma tsori 12, ndokudziudza kuti: ‘Wanai kuti vanhu vangani vanogaramo, uye kuti vakasimba sei. Wanai kana ivhu rakanakira kurima zvinhu. Uye ivai nechokwadi chokudzoka nemimwe yemichero.’

Panodzokera tsori kuKadheshi, dzinoudza Mosesi kuti: ‘Inyika yakaisvonaka kwazvo.’ Uye kukubvumikisa, dzinoratidza Mosesi mimwe yemichero. Asi 10 dzetsori dzinoti: ‘Vanhu vanogaramo vakuru uye vanesimba. Tichaurawa kana tikaedza kutora nyikayo.’

VaIsraeri vanotya pavanozvinzwa. Vanoti: ‘Kwaizodai kwakava nani kudai takafira hedu muEgipita kana kuti kunyange muno murenje.’ ‘Tichaurawa muhondo, vadzimai vedu navana vachatapwa. Ngatisarudzei mutungamiriri mutsva munzvimbo yaMosesi, ndokudzokera Egipita!’

Asi vaviri vetsori vanovimba naJehovha vanoedza kuteramisa vanhu. Mazita avo ndiJoshua naKarebhi. Vanoti: ‘Musatya. Jehovha anesu. Kuchava nyore kutora nyikayo.’ Asi vanhu havanzwi. Vanotoda kuuraya Joshua naKarebhi.

Ikoku kunotsamwisa Jehovha zvikuru, nokudaro anoudza Mosesi: ‘Hapana mumwe wavanhu vanobvira pamakore 20 okukura naanopfuura achapinda munyika yeKanani. Vakaona manenji andakaita muEgipita nomurenje, asika havandivimbi. Saka vachadzungaira murenje makore 40 kusvikira wokupedzisira afa. Joshua naKarebhi bedzi vachapinda muKanani.

Numeri 13:1-33; 14:1-38.Mibvunzo

 • Chii chauri kuona pasumbu remazambiringa riri pamufananidzo, uye rakabva kupi?
 • Nei Mosesi achituma tsori 12 kunyika yeKanani?
 • Tsori gumi dzinoti chii padzinopa mushumo kuna Mosesi?
 • Tsori mbiri dzinoratidza sei kuti dzinovimba naJehovha, uye mazita adzo ndivanaani?
 • Nei Jehovha atsamwa, uye anoudza Mosesi kuti chii?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Numeri 13:1-33.

  Ndivanaani vakasarudzwa kuti vanosora nyika, uye mukana wei unokosha wavakava nawo? (Num. 13:2, 3, 18-20)

  Nei maonero aJoshua naKarebhi akanga akasiyana needzimwe tsori uye izvi zvinotidzidzisei? (Num. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 VaK. 5:7)

 • Verenga Numeri 14:1-38.

  Inyevero ipi ine chokuita nokunyunyutira vamiririri vaJehovha vepasi pano yatinofanira kuteerera? (Num. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 VaK 10:10)

  Numeri 14:24 inoratidza sei kuti Jehovha anofarira vashumiri vake somunhu mumwe nomumwe? (1 Madz. 19:18; Zvir. 15:3)