Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 37: Tendi Rokunamatira

Nhau 37: Tendi Rokunamatira

UNOZIVA here chiri chivako ichi? Itendi chairo rokunamatira Jehovha. Rinonziwo tabernakeri. Vanhu vakapedza kurivaka gore rimwe vabva Egipita. Unoziva here kuti yaiva pfungwa yaani yokurivaka?

tebhenekeri

Yaiva pfungwa yaJehovha. Mosesi ari muGomo reSinai, Jehovha akamuudza mavakirwe aro. Akataura kuti rivakwe nomutoo wokuti rigoparadzaniswa nyore nyore. Neiyi nzira mativi aigona kutakurirwa kuimwe nzvimbo, uye ikoko ndokubatanidzwazve pamwe chete. Nokudaro paitama vaIsraeri panzvimbo nenzvimbo murenje vaienda netendi.

Kana ukatarira mukati mekakamuri kari kumugumo kwetendi, ungaona bhokisi, kana chikwembe. Iri rinonzi areka yesungano. Yakanga ine ngirozi mbiri kana makerubhi endarama, imwe kumugumo mumwe nomumwe. Mwari akanyorazve Mirairo Gumi pamabwe maviri akaserera, nokuti Mosesi akanga aputsanya okutanga. Mabwe aya aichengetwa muareka yesungano. Chirongo chemana chaichengetwawo mairi. Unoyeuka here chiri mana?

Aroni mukoma waMosesi ndiye anosarudzwa naJehovha kuva muprista mukuru. Anotungamirira vanhu mukunamata Jehovha. Navana vake vapristawo.

Zvino tarira muzikamuri retendi. Ziguru nekairi kupinda kakamuri. Unoona bhokisi here kana kachikwembe, noutsi hunopfungaira pakari? Iyi iartari panopisirwa zvinopfungaira utsi zvinonuhwira zvakanaka navaprista. Uye pane chigadziko chomwenje chine mwenje minomwe. Uye chinhu chetatu chiri mukamuriro itafura. Pairi panochengetwa zvingwa 12.

Muruvazhe rwetabernakeri mune shambiro, izere nemvura. Vaprista vanoshambiramo. Uyewo mune artari huru. Mhuka dzakafa dzinopisirwa pano sechipiriso kuna Jehovha. Tendi riri pakati chaipo pemisasa, uye vaIsraeri vanogara mumatendi avo akaipoterera.

Eksodho 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; VaHebheru 9:1-5.Mibvunzo

 • Chivako chiri pamufananidzo chinonzi chii, uye chinoshandiswei?
 • Nei Jehovha akaudza Mosesi kuti agadzire tendi raigona kuputswa zviri nyore?
 • Bhokisi riri mukamuri duku riri kumucheto kwetende chii, uye bhokisi racho rinei?
 • Jehovha anosarudza ani kuti ave muprista mukuru, uye muprista mukuru wacho anoitei?
 • Taura zvinhu zvitatu zviri mukamuri hombe retende.
 • Zvinhu zvipi zviviri zviri muchivanze chetebhenekeri, uye zvinoshandiswei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; uye 28:1.

  Ko makerubhi aiva pa“areka yechipupuriro” aimiririrei? (Eks. 25:20, 22; Num. 7:89; 2 Madz. 19:15)

 • Verenga Eksodho 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; uye VaHebheru 9:1-5.

  Nei Jehovha akasimbisa kuti vaprista vaishumira patebhenekeri vagare vakachena uye izvi zvinofanira kuita kuti tinzwe sei nhasi? (Eks. 30:18-21; 40:30, 31; VaH. 10:22)

  Muapostora Pauro anoratidza sei kuti tebhenekeri nesungano yoMutemo zvakanga zvisingachashandi panguva yaakanyora tsamba yake kuvaKristu vechiHebheru? (VaH. 9:1, 9; 10:1)