Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nhau 32: Madambudziko 10

Nhau 32: Madambudziko 10

Tarira mifananidzo. Mumwe nomumwe unoratidza dambudziko rakaunza Jehovha paEgipita. Munowokutanga ungaona Aroni achirova Rwizi rweNire netsvimbo yake. Paakarova, mvura yomurwizi yakava ropa. Hove dzakafa, rwizi ndokuvamba kunuhwa.

Madambudziko pavaEgipita

Tevere, Jehovha akabudisa matatya muRwizi rweNire. Aiva pose pose--muhovhoni, midziyo yokubikira, pahuvato hwavanhu--pose pose. Apo matatya akafa vaEgipita vakaaunganidza mumirwi mikuru, nyika ikanuhwa nao.

Ipapo Aroni akarova ivhu netsvimbo yake, huruva ikava umhutu. Ihwo tupukanana tunobhururuka tunoruma. Umhutu hwaiva dambudziko rechitatu panyika yeEgipita.

Mamwe amadambudziko akakuvadza vaEgipita, kwete vaIsraeri. Rechina raiva dambudziko renhunzi huru dzakapinda mumba dzavaEgipita dzose. Dambudziko rechishanu raiva pamhuka. Zhinji dzen’ombe namakwai nembudzi zvavaEgipita zvakafa.

Tevere, Mosesi naAroni vakatora marota ndokuakushira mumhepo. Vakaparira mamota pavanhu nemhuka. Iri raiva dambudziko rechitanhatu.

Pashure pakwo Mosesi akasimudza ruoko rwake kudenga, Jehovha ndokutuma kutinhira nechimvuramabwe. Raiva dutu guru rechimvuramabwe rakaipisisa risina kumbova neEgipita.

Dambudziko rorusere raiva mhashu zhinji. Kwakanga kusina kumbova nemhashu zhinji kwazvo chifocho. Dzakadya chinhu chiri chose chisina kuparadzwa nechimvuramabwe.

Dambudziko repfumbamwe raiva rima. Rima gobvu rakafukidza nyikayo kwamazuva matatu, asi vaIsraeri vaiva nechiedza kwavaigara.

Pakupedzisira, Mwari akaudza vanhu vake kusasa ropa rembudzana kana gwayana pamagwatidziro avo. Ipapo ngirozi yaMwari yakapfuura Egipita. Apo ngirozi yakaona ropa, haina kuuraya aninaani mumbayo. Asi mumba dzose maiva musina ropa pamagwatidziro, ngirozi yaMwari yakauraya matangwe ezvose zviiri munhu nemhuka. Iri raiva dambudziko rechi10.

Pashure peiri dambudziko rokupedzisira, Farao akaudza vaIsraeri kuti vabude. Vanhu vaMwari vose vakagadzirira kuenda, uye usikuhwo vakatanga kubuda kwavo muEgipita.

Eksodho ganhuro 7-12.Mibvunzo

 • Uchishandisa mifananidzo iri kuratidzwa pano, rondedzera matambudziko matatu okutanga ayo Jehovha akaunza paEgipita.
 • Musiyano upi waiva pakati pematambudziko matatu okutanga nemamwe matambudziko ose?
 • Nderipi raiva dambudziko rechina, rechishanu, uye rechitanhatu?
 • Rondedzera dambudziko rechinomwe, rechisere uye rechipfumbamwe.
 • Jehovha akaudza vaIsraeri kuti vaitei dambudziko rechigumi risati raitika?
 • Nderipi rakanga riri dambudziko rechigumi, uye chii chakazoitika rapfuura?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Eksodho 7:19-8:23.

  Kunyange zvazvo vaprista veEgipita vaiita zvemashiripiti vakakwanisa kutevedzera matambudziko maviri okutanga aJehovha, chii chavakamanikidzwa kubvuma pashure pedambudziko rechitatu? (Eks. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Dambudziko rechina rakaratidza sei kukwanisa kwaJehovha kudzivirira vanhu vake, uye kuziva izvi kunoita kuti vanhu vaMwari vanzwe sei sezvavanotarisana no“kutambudzika kukuru” kwakafanotaurwa? (Eks. 8:22, 23; Zvak. 7:13, 14; 2 Mak. 16:9)

 • Verenga Eksodho 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; uye 10:13-15, 21-23.

  Mapoka api maviri akafumurwa neMatambudziko Gumi uye izvi zvinoita kuti tione sei mapoka maviri iwayo nhasi? (Eks. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Eksodho 9:16 inotibatsira sei kunzwisisa kuti nei Jehovha akabvumira Satani kuramba aripo kusvika zvino? (VaR. 9:21, 22)

 • Verenga Eksodho 12:21-32.

  Paseka yakaita kuti vanhu vazhinji vaponeswe sei, uye Paseka yairatidza chii? (Eks. 12:21-23; Joh. 1:29; VaR. 5:18, 19, 21; 1 VaK. 5:7)